Giro­na: La CUP con­vo­ca una mani­fes­ta­ció per la Inde­pen­dèn­cia l’11 de setem­bre a Girona

Ins­ta la res­ta de par­tits a actuar amb res­pon­sa­bi­li­tat i a fer els pas­sos valents que dema­na el país. Aquest matí s’han pre­sen­tat els actes inde­pen­den­tis­tes de l’On­ze de setem­bre a Giro­na, orga­nitzats per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) i l’or­ga­nitza­ció juve­nil Mau­lets, sota el lema “Demo­crà­cia per als Paï­sos Cata­lans: INDEPENDÈNCIA!”. L’ac­te més des­ta­cat és la mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da pel mateix Onze de setem­bre a la ciu­tat, que segons la CUP aquest any ha de ser ine­quí­vo­ca­ment inde­pen­den­tis­ta. Tam­bé des­ta­ca l’ac­te d’ho­me­nat­ge a Ramon Torra­ma­dé, que la CUP ha orga­nitzat el dia 10 a les 8 del ves­pre a la plaça del Vi.

A més, s’han pre­sen­tat els actes que les matei­xes orga­nitza­cions con­vo­cants i múl­ti­ples col·lectius inde­pen­den­tis­tes locals han orga­nitzat arreu de les comar­ques, a pobla­cions com St. Hila­ri Sacalm, La Bis­bal d’Em­por­dà, Ban­yo­les, Figue­res, etc.

Els repre­sen­tants de les orga­nitza­cions con­vo­cants, Anna Pujo­làs i Biel de Mon­tse­rrat, han apro­fi­tat la pre­sen­ta­ció dels actes per recla­mar valen­tia, res­pon­sa­bi­li­tat i hones­te­dat a la res­ta de par­tits, i els han ins­tat a fer pas­sos i ges­tos ferms que per­me­tin ava­nçar els Paï­sos Cata­lans cap a la inde­pen­dèn­cia. Alho­ra, han con­vi­dat a tots els inde­pen­den­tis­tes de la ciu­tat a par­ti­ci­par en la manifestació.

Fuen­te: nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *