[Fotos y Video] Càrre­gues vio­len­tes con­tra els con­cen­trats que dema­na­ven la lli­ber­tat de l’Eu­dald a Mata­ró- LLi​ber​tat​.cat

Aquest ves­pre a Mata­ró, durant la con­cen­tra­ció davant de la comis­sa­ria dels Mos­sos d’Es­qua­dra per pro­tes­tar per la deten­ció del mili­tant inde­pen­den­tis­ta Eudald Cal­vo, s’han pro­duït diver­ses càrre­gues dels anti­ava­lots con­tra les per­so­nes que s’hi reu­nien. La poli­cia auto­nò­mi­ca ha col­pe­jat els con­cen­trats i ha ferit una des­ena de per­so­nes, entre els quals el pare del detin­gut. Els agents dels Mos­sos tam­bé han detin­gut el ger­mà del l’Eu­dald, Adrià Cal­vo, pel sol fet de soli­da­ritzar-s’hi. VÍDEO i FOTOS

L’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va Aler­ta Soli­dà­ria, amb el suport de Mau­lets i la CUP, ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció demà dime­cres 25 d’a­gost de rebuig a les deten­cions davant dels jut­jats de Mata­ró a les 10 del matí. Les darre­res infor­ma­cions sobre el motiu de la deten­ció de l’Eu­dald és que l’or­dre pro­ve­nia dels Mos­sos d’Es­qua­dra de Cer­dan­yo­la del Vallès, fet que esta­bleix una rela­ció amb la llui­ta con­tra el pla Bolon­ya a la UAB i amb la par­ti­ci­pa­ció de l’Eu­dald en aques­tes mobi­litza­cions de protesta.

concentraci_eudald.2
concentraci_eudald
eudald_24.08.10_001
eudald_24.08.10_005
eudald_24.08.10_006
eudald_24.08.10_007
eudald_24.08.10_011
eudald_24.08.10_019
eudald_24.08.10_023
eudald_24.08.10_026

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *