Posi­cio­na­ment d’En­da­vant en rela­ció a la pro­pos­ta “Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Independència”

El prop­pas­sat 20 de Juliol, Joan Lapor­ta, Uriel Bel­tran (ERC) i Alfons López Tena (CDC), pre­sen­ta­ren a Bar­ce­lo­na la seva pro­pos­ta de can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta “trans­ver­sal” que té per objec­tiu la pro­cla­ma­ció d’un “estat cata­là al si de la Unió Euro­pea”. La pro­pos­ta s’a­dreça a tot un seguit de for­ces polí­ti­ques “cata­la­nis­tes” de taran­nà i tra­jec­tò­ria molt diver­sa ‑i con­tra­dic­tò­ria- que, amb excep­ció de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP), tenen com a marc de tre­ball el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Davant el debat sus­ci­tat per la pro­pos­ta Enda­vant, Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’A­lli­be­ra­ment Nacio­nal, vol fer públi­ques les següents consideracions: 

  • 1- L’a­lli­be­ra­ment nacio­nal no es pot reduir a les qua­tre pro­vín­cies de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya, sinó que ha de con­tem­plar neces­sà­ria­ment la tota­li­tat de la nació cata­la­na: de Guar­da­mar a Sal­ses i de Maó a Fra­ga. Enda­vant (OSAN) entén doncs que tota pro­pos­ta inde­pen­den­tis­ta ha de par­tir de la cons­truc­ció nacio­nal a tra­vés de la rup­tu­ra amb les barre­res auto­nò­mi­ques i esta­tals que ens impo­sen Espan­ya i França. 
  • 2- L’a­lli­be­ra­ment nacio­nal no és pos­si­ble dins la Unió Euro­pea. Aquests darrers mesos hem vist com aquest ens supra­es­ta­tal ha impo­sat dures res­tric­cions socials i eco­nò­mi­ques a tot arreu, incloent-hi els Paï­sos Cata­lans. S’ha demos­trat un cop més que la Unió Euro­pea és un ins­tru­ment al ser­vei del gran capi­tal i ésser-hi dins supo­sa estar sub­ju­gat als seus dic­tà­mens con­tra­ris als inter­es­sos de la clas­se tre­ba­lla­do­ra.
  • 3- La pro­pos­ta inter­clas­sis­ta i “trans­ver­sal” que defen­sa aques­ta can­di­da­tu­ra no és un pro­jec­te al ser­vei de les clas­ses popu­lars, sinó el de les clas­ses domi­nants, i per tant, des­ti­nat a per­pe­tuar les des­igual­tats socials i polí­ti­ques als Paï­sos Catalans.
  • 4- Con­si­de­rem que, en con­tra del que fins fa ben poc defen­sa­va López Tena, és impos­si­ble qual­se­vol pro­cés inde­pen­den­tis­ta dins la lega­li­tat espan­yo­la. Enda­vant (OSAN) apos­ta per l’or­ga­nitza­ció popu­lar a tots es nivells per tal de defen­sar els nos­tres drets col·lectius, nacio­nals i socials. Només amb la desobe­dièn­cia i la mobi­litza­ció podrem acon­se­guir la lli­ber­tat pels Paï­sos Catalans.
  • 5- Sen­se aquest ampli movi­ment popu­lar de Paï­sos Cata­lans, orga­nitzat des de la base, i amb una volun­tat polí­ti­ca de desobe­dièn­cia con­tra la lega­li­tat espan­yo­la i fran­ce­sa, el Par­la­ment de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya con­ti­nua­rà essent un ins­tru­ment insu­fi­cient per a l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal. Enda­vant (OSAN) valo­rem, ara més que mai, com un encert la deci­sió de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta de no con­có­rrer a les elec­cions, on hau­ria que­dat diluï­da o engo­li­da per la can­di­da­tu­ra opor­tu­nis­ta de Lapor­ta, Ber­tran, López Tena i Carre­te­ro. Cal doncs per­se­ve­rar amb la nos­tra labor i tre­ba­llar a més llarg ter­mi­ni per tal de cons­truir una base social i polí­ti­ca que apos­ti fer­ma­ment per la cons­truc­ció nacio­nal i la trans­for­ma­ció social dels Paï­sos Catalans.

Per tots aquests motius rebut­gem qual­se­vol suport a una can­di­da­tu­ra “trans­ver­sal” a les elec­cions del Prin­ci­pat de Cata­lun­ya i ani­mem la pobla­ció a cami­nar cap a la cons­truc­ció nacio­nal a tra­vés de la Uni­tat Popu­lar.

Inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me, Paï­sos Catalans

Enda­vant (Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’A­lli­be­ra­ment Nacional)

Paï­sos Cata­lans, 22 de juliol de 2010

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *