[Vídeo] Matan de una pali­za a un ecua­to­riano al gri­to de «suda­ca de mier­da – Anti​fei​xis​tes​.org

¡Muer­te al fas­cis­mo! ¡Esta basu­ra es Espa­ña! Independencia

Car­los Gus­ta­vo Bueno, un home de 34 anys i d’o­ri­gen equa­to­rià ha mort a con­se­qüèn­cia de la bru­tal pallis­sa rebu­da per tres homes de nacio­na­li­tat espan­yo­la, al crit de «suda­ca de mier­da» en un carrer de Cor­ne­llà de Llo­bre­gat. Segons diver­sos tes­ti­mo­nis, tres homes, iden­ti­fi­cats com a Jor­ge M., de 36 anys i veí de Sant Boi; Juan José M., de 34, i Jor­ge M., de 36, els dos últims veïns de Cor­ne­llà, ata­ca­ren la víc­ti­ma, pare de qua­tre fills, quan aquest ori­na­va en un parc públic la nit del pas­sat dis­sab­te. Els agres­sors van pro­pi­nar nom­bro­sos colps a la víc­ti­ma, que ana­va acom­pan­yat de la seua filla de 8 anys, i inclús el van rema­tar amb una pun­ta­da al cap quan aques­ta roma­nia incons­cient al terra, tot ama­nit d’in­sults racis­tes, segons els tes­ti­mo­nis. Ferit de gra­ve­tat, fou tras­lla­dat a l’hos­pi­tal, on mori­ria a les poques hores. Els Mos­sos d’Es­qua­dra van dete­nir els tres pre­sum­ptes autors de l’a­gres­sió acu­sats d’ho­mi­ci­di, que ja han sigut posats en llibertat.


[Cast]

Cri­men racis­ta: Matan de una pali­za a un ecua­to­riano en Cor­ne­llà al gri­to de “suda­ca de mier­da” ante su hija

Car­los Gus­ta­vo Bueno, un hom­bre de 34 años y de ori­gen ecua­to­riano ha muer­to a con­se­cuen­cia de la bru­tal pali­za reci­bi­da por tres hom­bres de nacio­na­li­dad espa­ño­la, al gri­to de «suda­ca de mier­da» en una calle de Cor­ne­llà de Llo­bre­gat. Según varios tes­ti­gos, tres hom­bres, iden­ti­fi­ca­dos como Jor­ge M., de 36 años y vecino de Sant Boi, Juan José M., de 34, y Jor­ge M., de 36, los dos últi­mos veci­nos de Cor­ne­llà, ata­ca­ron a la víc­ti­ma, padre de cua­tro hijos, cuan­do ésta ori­na­ba en un par­que públi­co la noche del pasa­do sába­do. Los agre­so­res pro­pi­na­ron nume­ro­sos gol­pes a la víc­ti­ma, que iba acom­pa­ña­do de su hija de 8 años, e inclu­so lo rema­tó con una pata­da en la cabe­za cuan­do ésta per­ma­ne­cía incons­cien­te en el sue­lo, todo ade­re­za­do de insul­tos racis­tas, según los tes­ti­gos. Heri­do de gra­ve­dad, fue tras­la­da­do al hos­pi­tal, don­de murió a las pocas horas. Los Mos­sos d’Es­qua­dra detu­vie­ron a los tres pre­sun­tos auto­res de la agre­sión acu­sa­dos de homi­cidio, que ya han sido pues­tos en libertad…

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *