¿La tau­ro­ma­quia como par­te de las fies­tas popu­la­res?- Iña­ki Etano

No deja de resul­tar lla­ma­ti­va y sor­pren­den­te la deci­sión toma­da por la Fede­ra­ción de Peñas de
Iru­ñea fren­te a las auto­ri­ta­rias medi­das habi­tua­les de la alcal­día de la ciudad.

A la dere­cha siem­pre le ha moles­ta­do la ini­cia­ti­va popu­lar en todos los ámbi­tos, tam­bién en
el fes­ti­vo. Siem­pre ha inten­ta­do nin­gu­near, ocul­tar y des­acre­di­tar esa par­ti­ci­pa­ción y
orga­ni­za­ción que esca­pa del con­trol del poder y que, ade­más de apor­tar aire fres­co y cana­li­zar las
inquie­tu­des popu­la­res, pro­yec­ta fren­te a los miles de visi­tan­tes una ima­gen de ciu­dad y de país que no con­cuer­da con las pre­ten­sio­nes con­ser­va­do­ras y espa­ño­li­zan­tes de quien gobier­na Nafa­rroa. Y como
ejem­plo, nada más grá­fi­co que la vio­len­cia poli­cial con­tra quie­nes pre­ten­den acu­dir al txu­pi­na­zo con
una iku­rri­ña, hecho “delic­ti­vo” al parecer.

En este con­tex­to de recor­tes y agre­sio­nes a la ini­cia­ti­va popu­lar (que para nada se limi­ta a Iruñea;
ahí está el caso de las com­par­sas de Bil­bo, entre otros) y fren­te a la sus­pen­sión de la finan­cia­ción a las peñas si no renun­cian a cum­plir lo que la alcal­día entien­de por “bue­nas for­mas”, la res­pues­ta de éstas no se ha hecho esperar.

Sin embar­go, entre las medi­das de pro­tes­ta dadas a cono­cer destaca
una que debe­ría mover a una pro­fun­da refle­xión, una refle­xión hecha des­de la sen­si­bi­li­dad, des­de la
éti­ca, des­de la cohe­ren­cia, des­de los valo­res de la izquier­da. Nos anun­cian las peñas que el día 11 de julio no acu­di­rán a la corri­da de toros (eufe­mis­mo para deno­mi­nar uno de los más degradantes
espec­tácu­los que siguen sien­do lega­les en el siglo XXI), y que en su lugar sal­drán con las txarangas
y mar­cha­rán en kale­ji­ra. La pre­gun­ta es obvia: ¿por qué no lle­nar de ambien­te popu­lar las calles de
la vie­ja Iru­ñea todas las tar­des del 7 al 14 de julio en vez de con­tri­buir, de ser cóm­pli­ces de esa
esca­be­chi­na con­tra un ani­mal ino­cen­te? La merien­da, el “a mi no me gus­ta la tau­ro­ma­quia pero
ven­go por el ambien­te”, el suma­men­te vicia­do argu­men­to de que la pla­za tam­bién es un lugar para
la rei­vin­di­ca­ción polí­ti­ca (den­tro de la cual, en una evi­den­te “para­do­ja”, se pue­de lle­gar a denun­ciar la tor­tu­ra sis­te­má­ti­ca con­tra l@s detenid@s vasc@s mien­tras se escu­cha el jadear ago­ni­zan­te del toro), o el supues­to ate­nuan­te de que como esta­mos en fies­tas somos
más permisiv@s fren­te a deter­mi­na­dos actos, no hacen sino pro­lon­gar en el tiem­po una execrable
tra­di­ción que en una socie­dad con un míni­mo de decen­cia debie­ra estar, no sólo prohibida,
sino repu­dia­da públicamente.

Las peñas tie­nen en sus manos la posi­bi­li­dad de hacer unas fies­tas toda­vía mejo­res, toda­vía más
popu­la­res, toda­vía más res­pe­tuo­sas, toda­vía más ale­gres. Bas­ta­ría con aña­dir a su imprescindible
apor­ta­ción a la fies­ta, a su com­po­nen­te par­ti­ci­pa­ti­vo y popu­lar, a su crí­ti­ca y rei­vin­di­ca­ción, el
recha­zo de plano de la tor­tu­ra públi­ca y sal­va­je de un ani­mal y dedi­car­se a ani­mar las calles de
Iru­ñea todos los días a las 18:00 horas. Los san­fer­mi­nes serían mucho mejo­res. El ambien­te más
popu­lar y sano. Sin nin­gu­na duda. Gora herri­ko jaiak! (Vivan las fies­tas populares)
Zezen­ke­ta­rik ez! (No a la tauromaquia)

Iña­ki Etaio
Antitaurino

Tau­ro­ma­kia jai herri­koien parte?

Iru­ñea­ko alka­tetza­ren par­te­tik ohi­koak diren nagu­si­ke­riaz­ko neu­rrien aurrean Peñen Federazioak
har­tu­ri­ko era­ba­kia harri­ga­rria eta dei­ga­rria da. Eskui­nak beti izan du des­atse­gin herri eki­me­na arlo
guz­tie­tan, jaie­ta­koan ere. Beti saia­tu da bote­rea­ren kon­tro­le­tik at dagoen par­te-har­tze eta anto­la­ke­ta hori gutxies­ten, izku­tatzen eta ize­na zikintzen.

Izan ere, aire fres­ko supo­satzeaz gain eta herria­ren kez­kak eta desioak bide­ratzeaz gain, mila­ka bisi­ta­rien aurrean hiria­ren eta herria­ren iru­di bat ikus­ta­raz­ten du, Nafa­rroa gober­natzen dute­nen asmo kon­tser­ba­do­ree­kin eta espai­nio­li­zan­te­ekin ez dato­rre­na. Eta adi­bi­de argie­na, txu­pi­na­zo­ra iku­rri­ña sar­tzen saiatzen dire­nen aur­ka­ko indar­ke­ri poli­zia­la, “deli­tu” bat omen dena…
Eki­men herri­ta­rren aur­ka­ko murriz­ke­ta- eta era­so-egoe­ra hone­tan (Iru­ñea­ra mugatzen ez dena; han
dau­ka­gu Bil­bo­ko kon­par­tsen kasua, bes­te batzuen artean), eta “itxu­ra onak” ez betetzea­ga­tik peñei
eman­da­ko diru-lagun­tzen ete­na­ren aurrean, hauen beha­rrez­ko eran­tzu­na hel­du da. Hala ere,
ira­ga­rri­ta­ko eki­me­nen artean bada­go bat haus­nar­ke­ta sakon bat egi­te­ra era­man behar gaituena,
sen­tsi­bi­li­ta­te­tik, eti­ka­tik, kohe­ren­tzia­tik, ezke­rra­ren balo­ree­ta­tik egin behar den hausnarketa.
Azal­tzen digu­te uztai­la­ren 11an ez dire­la joan­go zezen­ke­ta­ra (XXI. men­dean lega­la iza­ten jarraitzen
duen espek­ta­ku­lu lai­do­ga­rrie­ne­ta­ri­ko bat izen­datze­ko eufe­mis­moa), eta bere ordez txarangetik
ate­ra­ko dire­la kale­ji­ra batean.

Gal­de­ra bis­ta­koa da: zer­ga­tik ez bete herri-giroaz Iru­ñea­ko karri­kak arratsal­de­ro, uztai­la­ren 7tik 14ra, erru­ga­bea den ani­ma­lia baten aur­ka­ko sarras­kia­ren kon­pli­zeak izan ordez? Aska­riak, “nik ez ditut gus­to­ko zezen­ke­tak bai­na giroa­ga­tik etor­tzen naiz” entzun­da­ko esal­diak, zezen-pla­za alda­rri­ka­pe­ne­ta­ra­ko lekua ere bade­la era­bi­li­ta­ko sasi-argu­dioak (non izu­ga­rriz­ko “para­do­xa” batean, eus­kal atxi­lo­tu­ta­koen aur­ka era­bi­li­ta­ko tor­tu­ra sis­te­ma­ti­koa sala­tu dai­te­keen, zeze­na­ren ago­nia-arna­ses­tu entzu­ten den bitar­tean), edo jaie­tan gau­de­nez ekin­tza batzuen aurrean per­mi­si­boa­goak iza­tea­ren ustez­ko argu­dioak gaitzez­ga­rria den baliz­ko tra­di­zio bat irau­tea baino ez dute egi­ten, gutxie­ne­ko duin­ta­su­nez­ko jen­dar­te batean debe­ka­tu­ta eta publi­ko­ki gaitzes­tu­ta egon­go zen tradizioa.
Peñek badu­te auke­ra are eta jai hobea­goak egi­te­ko, herri­koia­goak, begi­ru­netsua­goak, alaitsuagoak.

Jaia­ri egi­ten dio­ten ekar­pe­na­ri, beren osa­gai par­te-har­tzai­le eta herri­koia­ri, beren kri­ti­ka eta
alda­rri­ka­pe­nei gehi­pen bat baino ez luke­te egin behar: ani­ma­lia baten aur­ka­ko totu­ra publi­ko eta
basa­tia­ri ezetza eman eta Iru­ñea­ko kaleak 18:00etan egu­ne­ro animatu.

San­fer­mi­nak askoz hobeak izan­go lira­te­ke. Giroa herri­koia­goa eta osa­sun­tsua­goa. Inolako
zalan­tza­rik gabe.

Gora herri­ko jaiak!
Zezen­ke­ta­rik ez!

Iña­ki Etaio
Tau­ro­ma­kia­ren aurkakoa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *