La majo­ria dels cata­lans con­si­de­ren que la mar­xa del 10‑J va ser a favor de la inde­pen­dèn­cia de Catalunya

S’han esvaït els dub­tes al vol­tant del clam del 10 de juliol on mili­ons de cata­lans i cata­la­nes van sor­tir al carrer per mos­trar el seu rebuig al nou fre de l’Es­tat a les aspi­ra­cions nacio­nals del nos­tre país. Com ja havia infor­mat Crònica.cat en ante­rio­ri­tat, la mar­xa va ser una mobi­litza­ció majo­ri­tà­ria­ment sobi­ra­nis­ta on els càn­tics que més es van sen­tir eren a favor de la independència.Els cata­lans creuen que va ser una mani­fes­ta­ció independentista

En l’enques­ta, GESOP pre­gun­ta “creu que va ser una mani­fes­ta­ció en defen­sa de l’Es­ta­tut que ha reta­llat el TC o favor de la inde­pen­dèn­cia?”. La majo­ria dels enques­tats no té cap dub­te i el 42’6% asse­gu­ra que va ser una mar­xa per la inde­pen­dèn­cia. Men­tre que només un 31% con­si­de­ra que va ser una mobi­litza­ció en defen­sa de l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya”. No cal menys­te­nir el 10% que creu que és per amb­dós motius.

El 53% se sent par­tí­cip de la mani­fes­ta­ció del 10 de juliol

Més de la mei­tat dels cata­lans es mos­tren iden­ti­fi­cats amb la mani­fes­ta­ció cele­bra­da pels carrers de Bar­ce­lo­na amb el lema “Som una nació. Nosal­tres Deci­dim”. Cal des­ta­car que el lloc del país amb més suport a la mani­fes­ta­ció és la ciu­tat de Bar­ce­lo­na amb un 63% dels enques­tats que s’hi mos­tren representats.

La sen­ye­ra és la ban­de­ra que repre­sen­ta la majo­ria dels catalans

El 63% dels cata­lans se sen­ten repre­sen­tats per la ban­de­ra cata­la­na. Men­tre que només un 26% s’i­den­ti­fi­ca amb la ban­de­ra espan­yo­la. Aques­ta dada con­tras­ta amb la gue­rra de ban­de­res vis­cu­des aquest mes de juliol als bal­cons dels edi­fi­cis del país arran la sen­tèn­cia del TC sobre l’Es­ta­tut i la vic­tò­ria d’Es­pan­ya en el mun­dial de futbol.
Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *