Cata­lun­ya, terri­to­ri lliu­re de tor­tu­ra ani­mal- LLi​ber​tat​.cat

arasiEl Par­la­ment de Cata­lun­ya ha apro­vat, per majo­ria abso­lu­ta, la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) que dema­na­va l’a­bo­li­ció de les corri­des de toros. La mesu­ra ha rebut 68 vots a favor, 55 en con­tra i i 9 abs­ten­cions. La prohi­bi­ció serà efec­ti­va a par­tir de l’1 de gener del 2012.

L’a­bo­li­ció ha tirat enda­vant amb els vots favo­ra­bles d’ERC i ICV i tot i que CiU i el PSC hagin donat lli­ber­tat de vot als seus dipu­tats. PP i Ciu­ta­dans hi han votat en con­tra. S’a­ca­ba doncs el peri­ple ini­ciat pels grups anti­tau­rins i en favor dels drets dels ani­mals que van pre­sen­tar una ILP a la cam­bra cata­la­na amb el suport de 180.000 signatures.

D’a­ques­ta mane­ra, s’hau­rà de modi­fi­car la llei de pro­tec­ció d’a­ni­mals no a ins­tàn­cies del Govern o el Par­la­ment, sinó grà­cies a mol­tes enti­tats i per­so­nes que han donat suport a la ILP per l’a­bo­li­ció de les cur­ses de braus.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla, que ha estat absent durant bona part d’un dels debats més medià­tics de la legis­la­tu­ra, ha votat en con­tra de la ILP «per­què crec en la lli­ber­tat». En aca­bar la vota­ció, Mon­ti­lla ha fet un dis­curs en cata­là i en espan­yol expli­cant el sen­tit del seu vot.

Un debat iden­ti­ta­ri, per la prem­sa internacional

La pos­si­ble prohi­bi­ció de les corre­gu­des de toros aquest dime­cres al Par­la­ment del Prin­ci­pat no és un fet aïllat, per la prem­sa inter­na­cio­nal, sinó que té rela­ció amb el fer­vor inde­pen­den­tis­ta que s’es­tà vivint a Catalunya.

«El debat ara és si els toros, tant arre­lats en el tra­di­cio­na­lis­me espan­yol, seguei­xen tenint el seu lloc en la recer­ca d’u­na inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya», afir­ma el dia­ri en un arti­cle publi­cat diu­men­ge en la seva edi­ció digital.

Els arti­cles de la prem­sa inter­na­cio­nal vin­cu­len la vota­ció amb el debat sobre la seces­sió. The New York Times recor­da la cri­si de Bèl­gi­ca i la recent sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Inter­na­cio­nal de la Haia i diu que el cas de Koso­vo «pot enco­rat­jar els esfo­rços sepa­ra­tis­tes de tot el món».

The New York Times diu que el debat sobre els toros, ini­cial­ment cen­trat en el dret i la dig­ni­tat dels ani­mals, és fruit del debat iden­ti­ta­ri que s’es­tà coent a Cata­lun­ya, sobre­tot arran de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal sobre l’Es­ta­tut, que va cul­mi­nar, recor­da el dia­ri, amb «una gran mar­xa de pro­tes­ta a Barcelona».

La majo­ria dels prin­ci­pals dia­ris del Reg­ne Unit, Fra­nça, Ale­man­ya i Ità­lia tam­bé es fan res­sò de la notí­cia. Alguns rela­cio­nen la polè­mi­ca amb la riva­li­tat Bar­ce­lo­na-Madrid. El dia­ri irlan­dès Irish Times va publi­car dis­sab­te un extens repor­tat­ge en què subratllava:

El dia­ri lon­di­nenc The Times, per la seva ban­da, entre­vis­ta una cele­bri­tat local que dóna suport a la prohi­bi­ció cata­la­na. Ricky Ger­vais, crea­dor i pro­ta­go­nis­ta de la sèrie The Offi­ce de la BBC, va decla­rar al dia­ri bri­tà­nic que «aques­ta cam­pan­ya no és un final, sinó un prin­ci­pi». Segons Ger­vais, la prohi­bi­ció «demos­tra­rà el poder d’un gir en l’o­pi­nió públi­ca que inne­ga­ble­ment està passant».

Diver­sos mit­jans fran­ce­sos com Le Mon­de publi­quen aquest dimarts la notí­cia del perio­dis­ta d’AFP Jean Bap­tis­te Jala­bert, que qua­li­fi­ca la deci­sió que podria pren­dre aquest dime­cres el Par­la­ment de «vic­tò­ria his­tò­ri­ca dels opo­si­tors a la tau­ro­mà­quia». Segons Laja­bert, «el món tau­rí espan­yol aguan­ta la seva res­pi­ra­ció», pen­dent de la vota­ció, que el perio­dis­ta pre­veu que serà «ajus­ta­da i on les ven­jan­ces polí­ti­ques lli­ga­des al nacio­na­lis­me cata­là han estat denun­cia­des pels defen­sors de la tauromàquia».

La Gene­ra­li­tat des­vin­cu­la els toros de la identitat

El con­se­ller de Polí­ti­ca Terri­to­rial i Obres Públi­ques, Joa­quim Nadal, ha tirat pilo­tes fora i ha dit que s’hau­ria de mirar de sepa­rar la pos­si­ble prohi­bi­ció dels toros al Par­la­ment aquest dime­cres de la polí­ti­ca. «Els toros són els toros i la polí­ti­ca és la polí­ti­ca, hau­ríem de mirar de sepa­rar-ho», ha dit Nadal.

Les Canà­ries, el precedent

Si hi ha prohi­bi­ció, Cata­lun­ya no serà pio­ne­ra. Ja l’any 1991, les Illes Canà­ries van prohi­bir aquest tipus d’es­pec­ta­cles en la seva Llei de pro­tec­ció dels ani­mals en una deci­sió que es va pren­dre per una­ni­mi­tat i sen­se con­fron­ta­ció polí­ti­ca. En aquell debat, els dipu­tats es van cen­trar sobre­tot en les llui­tes de galls, acti­vi­tat amb pre­sèn­cia a les illes, que van que­dar al mar­ge de la prohi­bi­ció. La ini­cia­ti­va es va pre­sen­tar con­sen­sua­da per tots els grups.

El Par­la­men­to de Cata­lu­ña ha apro­ba­do, por mayo­ría abso­lu­ta, la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) que pedía la abo­li­ción de las corri­das de toros. La medi­da ha reci­bi­do 68 votos a favor, 55 en con­tra y 9 abs­ten­cio­nes. La prohi­bi­ción será efec­ti­va a par­tir del 1 de enero del 2012.

La abo­li­ción ha sali­do ade­lan­te con los votos favo­ra­bles de ERC e ICV y aun­que CiU y el PSC hayan dado liber­tad de voto a sus dipu­tados. PP y Ciu­ta­dans han vota­do en con­tra. Se aca­ba pues el peri­plo ini­cia­do por los gru­pos anti­tau­ri­nos y en favor de los dere­chos de los ani­ma­les que pre­sen­ta­ron ILP en la cáma­ra cata­la­na con el apo­yo de 180.000 firmas.

De esta mane­ra, ten­drá que modi­fi­car la ley de pro­tec­ción de ani­ma­les no a ins­tan­cias del Gobierno o el Par­la­men­to, sino gra­cias a muchas enti­da­des y per­so­nas que han apo­ya­do la ILP por la abo­li­ción de las corri­das de toros.

El pre­si­den­te de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla, que ha esta­do ausen­te en bue­na par­te de uno de los deba­tes más mediá­ti­cos de la legis­la­tu­ra, ha vota­do en con­tra de la ILP «por­que creo en la liber­tad». Al aca­bar la vota­ción, Mon­ti­lla ha hecho un dis­cur­so en cata­lán y en espa­ñol expli­can­do el sen­ti­do de su voto.

Un deba­te iden­ti­ta­rio, para la pren­sa internacional

La posi­ble prohi­bi­ción de las corri­das de toros este miér­co­les en el Par­la­men­to del Prin­ci­pa­do no es un hecho ais­la­do, para la pren­sa inter­na­cio­nal, sino que tie­ne rela­ción con el fer­vor inde­pen­den­tis­ta que se está vivien­do en Cataluña.

«El deba­te aho­ra es si los toros, tan arrai­ga­dos en el tra­di­cio­na­lis­mo espa­ñol, siguen tenien­do su lugar en la bús­que­da de una inde­pen­den­cia de Cata­lun­ya», afir­ma el dia­rio en un artícu­lo publi­ca­do el domin­go en su edi­ción digital.

Los artícu­los de la pren­sa inter­na­cio­nal vin­cu­lan la vota­ción con el deba­te sobre la sece­sión. The New York Times recuer­da la cri­sis de Bél­gi­ca y la recien­te sen­ten­cia del Tri­bu­nal Inter­na­cio­nal de La Haya y dice que el caso de Koso­vo «pue­de alen­tar los esfuer­zos sepa­ra­tis­tas de todo el mundo».

The New York Times dice que el deba­te sobre los toros, ini­cial­men­te cen­tra­do en el dere­cho y la dig­ni­dad de los ani­ma­les, es fru­to del deba­te iden­ti­ta­rio que se está cocien­do en Cata­lu­ña, sobre todo a raíz de la sen­ten­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal sobre el Esta­tut, que cul­mi­nó, recuer­da el dia­rio, con «una gran mar­cha de pro­tes­ta en Barcelona».

La mayo­ría de los prin­ci­pa­les dia­rios del Rei­no Uni­do, Fran­cia, Ale­ma­nia e Ita­lia tam­bién se hacen eco de la noti­cia. Algu­nos rela­cio­nan la polé­mi­ca con la riva­li­dad Bar­ce­lo­na-Madrid. El dia­rio irlan­dés Irish Times publi­có el sába­do un exten­so repor­ta­je en el que subrayaba:

El dia­rio lon­di­nen­se The Times, por su par­te, entre­vis­ta una cele­bri­dad local que apo­ya la prohi­bi­ción cata­la­na. Ricky Ger­vais, crea­dor y pro­ta­go­nis­ta de la serie The Offi­ce de la BBC, decla­ró al dia­rio bri­tá­ni­co que «esta cam­pa­ña no es un final, sino un prin­ci­pio». Según Ger­vais, la prohi­bi­ción «demos­tra­rá el poder de un giro en la opi­nión públi­ca que inne­ga­ble­men­te está pasando».

Varios medios fran­ce­ses como Le Mon­de publi­can este mar­tes la noti­cia del perio­dis­ta de AFP Jean Bap­tis­te Jala­bert, que cali­fi­ca la deci­sión que podría tomar este miér­co­les el Par­la­men­to de «vic­to­ria his­tó­ri­ca de los opo­si­to­res a la tau­ro­ma­quia». Según Laja­bert, «el mun­do tau­rino espa­ñol aguan­ta su res­pi­ra­ción», pen­dien­te de la vota­ción, que el perio­dis­ta pre­vé que será «ajus­ta­da y don­de las ven­gan­zas polí­ti­cas liga­das al nacio­na­lis­mo cata­lán han sido denun­cia­das por los defen­so­res de la tauromaquia».

La Gene­ra­li­tat des­vin­cu­la los toros de la identidad

El con­se­je­ro de Polí­ti­ca Terri­to­rial y Obras Públi­cas, Joa­quim Nadal, ha tira­do pelo­tas fue­ra y ha dicho que se debe­ría tra­tar de sepa­rar la posi­ble prohi­bi­ción de los toros en el Par­la­men­to este miér­co­les de la polí­ti­ca. «Los toros son los toros y la polí­ti­ca es la polí­ti­ca, debe­ría­mos tra­tar de sepa­rar­lo», ha dicho Nadal.

Cana­rias, el precedente

Si hay prohi­bi­ción, Cata­lu­ña no será pio­ne­ra. Ya en el año 1991, las Islas Cana­rias prohi­bie­ron este tipo de espec­tácu­los en su Ley de pro­tec­ción de los ani­ma­les en una deci­sión que se tomó por una­ni­mi­dad y sin con­fron­ta­ción polí­ti­ca. En ese deba­te, los dipu­tados se cen­tra­ron sobre todo en las peleas de gallos, acti­vi­dad arrai­ga­da en las islas, que que­dó al mar­gen de la prohi­bi­ción. La ini­cia­ti­va se pre­sen­tó con­sen­sua­da por todos los grupos.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *