Posi­cio­na­ment d’En­da­vant en rela­ció a la pro­pos­ta “Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Independència”

El prop­pas­sat 20 de Juliol, Joan Lapor­ta, Uriel Bel­tran (ERC) i Alfons López Tena (CDC), pre­sen­ta­ren a Bar­ce­lo­na la seva pro­pos­ta de can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta “trans­ver­sal” que té per objec­tiu la pro­cla­ma­ció d’un “estat cata­là al si de la Unió Euro­pea”. La pro­pos­ta s’a­dreça a tot un seguit de for­ces polí­ti­ques “cata­la­nis­tes” de taran­nà i tra­jec­tò­ria molt diver­sa ‑i con­tra­dic­tò­ria- que, amb excep­ció de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP), tenen com a marc de tre­ball el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Davant el debat sus­ci­tat per la pro­pos­ta Enda­vant, Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’A­lli­be­ra­ment Nacio­nal, vol fer públi­ques les següents consideracions: 

  • 1- L’a­lli­be­ra­ment nacio­nal no es pot reduir a les qua­tre pro­vín­cies de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya, sinó que ha de con­tem­plar neces­sà­ria­ment la tota­li­tat de la nació cata­la­na: de Guar­da­mar a Sal­ses i de Maó a Fra­ga. Enda­vant (OSAN) entén doncs que tota pro­pos­ta inde­pen­den­tis­ta ha de par­tir de la cons­truc­ció nacio­nal a tra­vés de la rup­tu­ra amb les barre­res auto­nò­mi­ques i esta­tals que ens impo­sen Espan­ya i França. 
  • 2- L’a­lli­be­ra­ment nacio­nal no és pos­si­ble dins la Unió Euro­pea. Aquests darrers mesos hem vist com aquest ens supra­es­ta­tal ha impo­sat dures res­tric­cions socials i eco­nò­mi­ques a tot arreu, incloent-hi els Paï­sos Cata­lans. S’ha demos­trat un cop més que la Unió Euro­pea és un ins­tru­ment al ser­vei del gran capi­tal i ésser-hi dins supo­sa estar sub­ju­gat als seus dic­tà­mens con­tra­ris als inter­es­sos de la clas­se tre­ba­lla­do­ra.
  • 3- La pro­pos­ta inter­clas­sis­ta i “trans­ver­sal” que defen­sa aques­ta can­di­da­tu­ra no és un pro­jec­te al ser­vei de les clas­ses popu­lars, sinó el de les clas­ses domi­nants, i per tant, des­ti­nat a per­pe­tuar les des­igual­tats socials i polí­ti­ques als Paï­sos Catalans.
  • 4- Con­si­de­rem que, en con­tra del que fins fa ben poc defen­sa­va López Tena, és impos­si­ble qual­se­vol pro­cés inde­pen­den­tis­ta dins la lega­li­tat espan­yo­la. Enda­vant (OSAN) apos­ta per l’or­ga­nitza­ció popu­lar a tots es nivells per tal de defen­sar els nos­tres drets col·lectius, nacio­nals i socials. Només amb la desobe­dièn­cia i la mobi­litza­ció podrem acon­se­guir la lli­ber­tat pels Paï­sos Catalans.
  • 5- Sen­se aquest ampli movi­ment popu­lar de Paï­sos Cata­lans, orga­nitzat des de la base, i amb una volun­tat polí­ti­ca de desobe­dièn­cia con­tra la lega­li­tat espan­yo­la i fran­ce­sa, el Par­la­ment de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya con­ti­nua­rà essent un ins­tru­ment insu­fi­cient per a l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal. Enda­vant (OSAN) valo­rem, ara més que mai, com un encert la deci­sió de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta de no con­có­rrer a les elec­cions, on hau­ria que­dat diluï­da o engo­li­da per la can­di­da­tu­ra opor­tu­nis­ta de Lapor­ta, Ber­tran, López Tena i Carre­te­ro. Cal doncs per­se­ve­rar amb la nos­tra labor i tre­ba­llar a més llarg ter­mi­ni per tal de cons­truir una base social i polí­ti­ca que apos­ti fer­ma­ment per la cons­truc­ció nacio­nal i la trans­for­ma­ció social dels Paï­sos Catalans.

Per tots aquests motius rebut­gem qual­se­vol suport a una can­di­da­tu­ra “trans­ver­sal” a les elec­cions del Prin­ci­pat de Cata­lun­ya i ani­mem la pobla­ció a cami­nar cap a la cons­truc­ció nacio­nal a tra­vés de la Uni­tat Popu­lar.

Inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me, Paï­sos Catalans

Enda­vant (Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’A­lli­be­ra­ment Nacional)

Paï­sos Cata­lans, 22 de juliol de 2010

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *