Cata­lun­ya, terri­to­ri lliu­re de tor­tu­ra ani­mal- LLi​ber​tat​.cat

arasiEl Par­la­ment de Cata­lun­ya ha apro­vat, per majo­ria abso­lu­ta, la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) que dema­na­va l’a­bo­li­ció de les corri­des de toros. La mesu­ra ha rebut 68 vots a favor, 55 en con­tra i i 9 abs­ten­cions. La prohi­bi­ció serà efec­ti­va a par­tir de l’1 de gener del 2012.

L’a­bo­li­ció ha tirat enda­vant amb els vots favo­ra­bles d’ERC i ICV i tot i que CiU i el PSC hagin donat lli­ber­tat de vot als seus dipu­tats. PP i Ciu­ta­dans hi han votat en con­tra. S’a­ca­ba doncs el peri­ple ini­ciat pels grups anti­tau­rins i en favor dels drets dels ani­mals que van pre­sen­tar una ILP a la cam­bra cata­la­na amb el suport de 180.000 signatures.

D’a­ques­ta mane­ra, s’hau­rà de modi­fi­car la llei de pro­tec­ció d’a­ni­mals no a ins­tàn­cies del Govern o el Par­la­ment, sinó grà­cies a mol­tes enti­tats i per­so­nes que han donat suport a la ILP per l’a­bo­li­ció de les cur­ses de braus.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla, que ha estat absent durant bona part d’un dels debats més medià­tics de la legis­la­tu­ra, ha votat en con­tra de la ILP «per­què crec en la lli­ber­tat». En aca­bar la vota­ció, Mon­ti­lla ha fet un dis­curs en cata­là i en espan­yol expli­cant el sen­tit del seu vot.

Un debat iden­ti­ta­ri, per la prem­sa internacional

La pos­si­ble prohi­bi­ció de les corre­gu­des de toros aquest dime­cres al Par­la­ment del Prin­ci­pat no és un fet aïllat, per la prem­sa inter­na­cio­nal, sinó que té rela­ció amb el fer­vor inde­pen­den­tis­ta que s’es­tà vivint a Catalunya.

«El debat ara és si els toros, tant arre­lats en el tra­di­cio­na­lis­me espan­yol, seguei­xen tenint el seu lloc en la recer­ca d’u­na inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya», afir­ma el dia­ri en un arti­cle publi­cat diu­men­ge en la seva edi­ció digital.

Els arti­cles de la prem­sa inter­na­cio­nal vin­cu­len la vota­ció amb el debat sobre la seces­sió. The New York Times recor­da la cri­si de Bèl­gi­ca i la recent sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Inter­na­cio­nal de la Haia i diu que el cas de Koso­vo «pot enco­rat­jar els esfo­rços sepa­ra­tis­tes de tot el món».

The New York Times diu que el debat sobre els toros, ini­cial­ment cen­trat en el dret i la dig­ni­tat dels ani­mals, és fruit del debat iden­ti­ta­ri que s’es­tà coent a Cata­lun­ya, sobre­tot arran de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal sobre l’Es­ta­tut, que va cul­mi­nar, recor­da el dia­ri, amb «una gran mar­xa de pro­tes­ta a Barcelona».

La majo­ria dels prin­ci­pals dia­ris del Reg­ne Unit, Fra­nça, Ale­man­ya i Ità­lia tam­bé es fan res­sò de la notí­cia. Alguns rela­cio­nen la polè­mi­ca amb la riva­li­tat Bar­ce­lo­na-Madrid. El dia­ri irlan­dès Irish Times va publi­car dis­sab­te un extens repor­tat­ge en què subratllava:

El dia­ri lon­di­nenc The Times, per la seva ban­da, entre­vis­ta una cele­bri­tat local que dóna suport a la prohi­bi­ció cata­la­na. Ricky Ger­vais, crea­dor i pro­ta­go­nis­ta de la sèrie The Offi­ce de la BBC, va decla­rar al dia­ri bri­tà­nic que «aques­ta cam­pan­ya no és un final, sinó un prin­ci­pi». Segons Ger­vais, la prohi­bi­ció «demos­tra­rà el poder d’un gir en l’o­pi­nió públi­ca que inne­ga­ble­ment està passant».

Diver­sos mit­jans fran­ce­sos com Le Mon­de publi­quen aquest dimarts la notí­cia del perio­dis­ta d’AFP Jean Bap­tis­te Jala­bert, que qua­li­fi­ca la deci­sió que podria pren­dre aquest dime­cres el Par­la­ment de «vic­tò­ria his­tò­ri­ca dels opo­si­tors a la tau­ro­mà­quia». Segons Laja­bert, «el món tau­rí espan­yol aguan­ta la seva res­pi­ra­ció», pen­dent de la vota­ció, que el perio­dis­ta pre­veu que serà «ajus­ta­da i on les ven­jan­ces polí­ti­ques lli­ga­des al nacio­na­lis­me cata­là han estat denun­cia­des pels defen­sors de la tauromàquia».

La Gene­ra­li­tat des­vin­cu­la els toros de la identitat

El con­se­ller de Polí­ti­ca Terri­to­rial i Obres Públi­ques, Joa­quim Nadal, ha tirat pilo­tes fora i ha dit que s’hau­ria de mirar de sepa­rar la pos­si­ble prohi­bi­ció dels toros al Par­la­ment aquest dime­cres de la polí­ti­ca. «Els toros són els toros i la polí­ti­ca és la polí­ti­ca, hau­ríem de mirar de sepa­rar-ho», ha dit Nadal.

Les Canà­ries, el precedent

Si hi ha prohi­bi­ció, Cata­lun­ya no serà pio­ne­ra. Ja l’any 1991, les Illes Canà­ries van prohi­bir aquest tipus d’es­pec­ta­cles en la seva Llei de pro­tec­ció dels ani­mals en una deci­sió que es va pren­dre per una­ni­mi­tat i sen­se con­fron­ta­ció polí­ti­ca. En aquell debat, els dipu­tats es van cen­trar sobre­tot en les llui­tes de galls, acti­vi­tat amb pre­sèn­cia a les illes, que van que­dar al mar­ge de la prohi­bi­ció. La ini­cia­ti­va es va pre­sen­tar con­sen­sua­da per tots els grups.

El Par­la­men­to de Cata­lu­ña ha apro­ba­do, por mayo­ría abso­lu­ta, la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) que pedía la abo­li­ción de las corri­das de toros. La medi­da ha reci­bi­do 68 votos a favor, 55 en con­tra y 9 abs­ten­cio­nes. La prohi­bi­ción será efec­ti­va a par­tir del 1 de enero del 2012.

La abo­li­ción ha sali­do ade­lan­te con los votos favo­ra­bles de ERC e ICV y aun­que CiU y el PSC hayan dado liber­tad de voto a sus dipu­tados. PP y Ciu­ta­dans han vota­do en con­tra. Se aca­ba pues el peri­plo ini­cia­do por los gru­pos anti­tau­ri­nos y en favor de los dere­chos de los ani­ma­les que pre­sen­ta­ron ILP en la cáma­ra cata­la­na con el apo­yo de 180.000 firmas.

De esta mane­ra, ten­drá que modi­fi­car la ley de pro­tec­ción de ani­ma­les no a ins­tan­cias del Gobierno o el Par­la­men­to, sino gra­cias a muchas enti­da­des y per­so­nas que han apo­ya­do la ILP por la abo­li­ción de las corri­das de toros.

El pre­si­den­te de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla, que ha esta­do ausen­te en bue­na par­te de uno de los deba­tes más mediá­ti­cos de la legis­la­tu­ra, ha vota­do en con­tra de la ILP «por­que creo en la liber­tad». Al aca­bar la vota­ción, Mon­ti­lla ha hecho un dis­cur­so en cata­lán y en espa­ñol expli­can­do el sen­ti­do de su voto.

Un deba­te iden­ti­ta­rio, para la pren­sa internacional

La posi­ble prohi­bi­ción de las corri­das de toros este miér­co­les en el Par­la­men­to del Prin­ci­pa­do no es un hecho ais­la­do, para la pren­sa inter­na­cio­nal, sino que tie­ne rela­ción con el fer­vor inde­pen­den­tis­ta que se está vivien­do en Cataluña.

«El deba­te aho­ra es si los toros, tan arrai­ga­dos en el tra­di­cio­na­lis­mo espa­ñol, siguen tenien­do su lugar en la bús­que­da de una inde­pen­den­cia de Cata­lun­ya», afir­ma el dia­rio en un artícu­lo publi­ca­do el domin­go en su edi­ción digital.

Los artícu­los de la pren­sa inter­na­cio­nal vin­cu­lan la vota­ción con el deba­te sobre la sece­sión. The New York Times recuer­da la cri­sis de Bél­gi­ca y la recien­te sen­ten­cia del Tri­bu­nal Inter­na­cio­nal de La Haya y dice que el caso de Koso­vo «pue­de alen­tar los esfuer­zos sepa­ra­tis­tas de todo el mundo».

The New York Times dice que el deba­te sobre los toros, ini­cial­men­te cen­tra­do en el dere­cho y la dig­ni­dad de los ani­ma­les, es fru­to del deba­te iden­ti­ta­rio que se está cocien­do en Cata­lu­ña, sobre todo a raíz de la sen­ten­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal sobre el Esta­tut, que cul­mi­nó, recuer­da el dia­rio, con «una gran mar­cha de pro­tes­ta en Barcelona».

La mayo­ría de los prin­ci­pa­les dia­rios del Rei­no Uni­do, Fran­cia, Ale­ma­nia e Ita­lia tam­bién se hacen eco de la noti­cia. Algu­nos rela­cio­nan la polé­mi­ca con la riva­li­dad Bar­ce­lo­na-Madrid. El dia­rio irlan­dés Irish Times publi­có el sába­do un exten­so repor­ta­je en el que subrayaba:

El dia­rio lon­di­nen­se The Times, por su par­te, entre­vis­ta una cele­bri­dad local que apo­ya la prohi­bi­ción cata­la­na. Ricky Ger­vais, crea­dor y pro­ta­go­nis­ta de la serie The Offi­ce de la BBC, decla­ró al dia­rio bri­tá­ni­co que «esta cam­pa­ña no es un final, sino un prin­ci­pio». Según Ger­vais, la prohi­bi­ción «demos­tra­rá el poder de un giro en la opi­nión públi­ca que inne­ga­ble­men­te está pasando».

Varios medios fran­ce­ses como Le Mon­de publi­can este mar­tes la noti­cia del perio­dis­ta de AFP Jean Bap­tis­te Jala­bert, que cali­fi­ca la deci­sión que podría tomar este miér­co­les el Par­la­men­to de «vic­to­ria his­tó­ri­ca de los opo­si­to­res a la tau­ro­ma­quia». Según Laja­bert, «el mun­do tau­rino espa­ñol aguan­ta su res­pi­ra­ción», pen­dien­te de la vota­ción, que el perio­dis­ta pre­vé que será «ajus­ta­da y don­de las ven­gan­zas polí­ti­cas liga­das al nacio­na­lis­mo cata­lán han sido denun­cia­das por los defen­so­res de la tauromaquia».

La Gene­ra­li­tat des­vin­cu­la los toros de la identidad

El con­se­je­ro de Polí­ti­ca Terri­to­rial y Obras Públi­cas, Joa­quim Nadal, ha tira­do pelo­tas fue­ra y ha dicho que se debe­ría tra­tar de sepa­rar la posi­ble prohi­bi­ción de los toros en el Par­la­men­to este miér­co­les de la polí­ti­ca. «Los toros son los toros y la polí­ti­ca es la polí­ti­ca, debe­ría­mos tra­tar de sepa­rar­lo», ha dicho Nadal.

Cana­rias, el precedente

Si hay prohi­bi­ción, Cata­lu­ña no será pio­ne­ra. Ya en el año 1991, las Islas Cana­rias prohi­bie­ron este tipo de espec­tácu­los en su Ley de pro­tec­ción de los ani­ma­les en una deci­sión que se tomó por una­ni­mi­dad y sin con­fron­ta­ción polí­ti­ca. En ese deba­te, los dipu­tados se cen­tra­ron sobre todo en las peleas de gallos, acti­vi­dad arrai­ga­da en las islas, que que­dó al mar­gen de la prohi­bi­ción. La ini­cia­ti­va se pre­sen­tó con­sen­sua­da por todos los grupos.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *