El TC pre­pa­ra una sego­na reta­lla­da de l’Estatut

L’es­ta­tut de Cata­lun­ya podria patir una nova reta­lla­da. I és que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal està estu­diant el recurs d’in­cons­ti­tu­cio­na­li­tat pre­sen­tat pel Defen­sor del Poble. La reta­lla­da de la recent sen­tèn­cia del TC sobre l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya que va indig­nar la pobla­ció cata­la­na i que va fer sor­tir un milió i mig de cata­lans al carrer amb crits d” »inde­pen­dèn­cia» i «som una nació» no seria, doncs, l’última.

La llen­gua seria un dels punts que es veu­ria enca­ra més per­ju­di­cat, ja que una de les pro­pos­tes que pre­sen­ta aquest nou recurs és que l’Es­tat tin­gui ple­na com­pe­tèn­cia en matè­ria lin­güís­ti­ca. La ponèn­cia que ha pre­sen­tat el magis­trat del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal Jor­ge Rodrí­guez-Zapa­ta en rela­ció al recurs inter­po­sat pel Defen­sor del Poble en con­tra de l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya refo­rça­ria la pre­sèn­cia del cas­te­llà i eli­mi­nar la immer­sió lin­güís­ti­ca. Si el TC es decan­tés per aques­ta opció, el cata­là dei­xa­ria de ser pre­sent, per exem­ple, a les esco­les catalanes.

Va ser l’any 2006 quan el Defen­sor del Poble va inter­po­sar, igual que el Par­tit Popu­lar, un recurs al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal sobre l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya. A hores d’a­ra, però, enca­ra no se sap el moment en què el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal podria eme­tre una sen­tèn­cia al respecte.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *