Nou dipu­tats del Par­la­ment bri­tà­nic pre­sen­ten una moció de suport a la inde­pen­dèn­cia de Catalunya

El suport a la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya arri­ba des de dife­rents punts del con­ti­nent euro­peu. Aques­ta vega­da és des del Par­la­ment Bri­tà­nic, on nou dipu­tats han pre­sen­tat una moció a la cam­bra a favor d’un refe­rèn­dum per la inde­pen­dèn­cia de Cata­lunya.

El text es fa res­sò de la mani­fes­ta­ció del pas­sat 10 de juliol en què més d’un milió de per­so­nes es van mani­fes­tar pel que con­si­de­ren “els drets reals de Cata­lun­ya” i reco­neix que “Cata­lun­ya és una nació”. L’es­crit ha estat ela­bo­rat i sig­nat per nou dipu­tats del Par­la­ment Bri­tà­nic: Hywel Williams, Elfyn Llwyd, Jonathan Edwards, Pete Wishart, Angus Bren­dan Mac­Neil, Mike Weir, Caro­li­ne Lucas, Ste­wart Hosie, Eilidh Whi­te­ford. Tots ells són mem­bres dels par­tits Scot­tish Nac­tio­nal Party i Plaid Cym­ru, aquest últim de Gal·les.

En l’es­crit aquests dipu­tats mos­tren la seva visió sobre el moment actual de la polí­ti­ca cata­la­na. Per exem­ple, posen de mani­fest que la majo­ria de la pobla­ció cata­la­na està a favor de la inde­pen­dèn­cia i que és molt preo­cu­pant que “la volun­tat demo­crà­ti­ca del poble cata­là hagi estat vio­la­da per la jus­tí­cia de Madrid”.

Un dels autors d’a­ques­ta moció pre­sen­ta­da al Par­la­ment de Lon­dres és el dipu­tat gal·lès Hywel Williams, que ja ha asse­gu­rat que si els pro­ble­mes entre Cata­lun­ya i Espan­ya per­sis­tei­xen en el futur dema­na­rà orga­nitzar un debat a la Cam­bra dels Comuns amb la par­ti­ci­pa­ció del minis­te­ri d’A­fers Exte­riors bri­tà­nic. Williams creu que el govern bri­tà­nic es posi­cio­na­ria pro­ba­ble­ment amb el govern espan­yol a Madrid per­què té una “tra­di­ció llar­ga i poc glo­rio­sa de posar-se d’a­cord amb les grans nacions” i res­pec­tar “poc” el dret de les peti­tes nacions com Cata­lun­ya, Gal·les o Escòcia.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *