Ediçom digi­tal do Abren­te 57 já aces­sí­vel na rede- Pri­mei­ra Linha

A pou­co mais de umha sema­na de um novo Dia da Pátria, ava­nça­mos a ediçom digi­tal da publi­caçom perió­di­ca do nos­so par­ti­do, Abren­te, corres­pon­den­te ao Verao de 2010.

Nes­te núme­ro 57 do Abren­te pode­mos ler, jun­to às secçons habi­tuais (edi­to­rial, livros e web), tra­balhos do teó­ri­co mar­xis­ta argen­tino Nés­tor Kohan, de Afon­so Men­des sobre lín­gua e clas­ses sociais, do pre­si­den­te da AGARB, Xavier More­da, sobre a figu­ra do juiz “estre­la” espanhol Bal­ta­sar Gar­zón e do revo­lu­cio­ná­rio domi­ni­cano Nar­ci­so Isa Con­de, sobre o novo cená­rio aber­to na Colôm­bia após a eleiçom do suces­sor de Álva­ro Uri­be como repre­sen­tan­te da oligarquia.


Sumá­rio

:: Edi­to­rial

:: Gar­zón e a legi­ti­maçom judi­cial da tor­tu­ra (Xavier Moreda)

:: Lín­gua e lui­ta de clas­ses na Gali­za do sécu­lo XXI (Afon­so Men­des Souto)

:: Marx hoje (e amanhá) (Nés­tor Kohan)

:: Colôm­bia: con­ti­nuis­mo san­gren­to e ile­gí­ti­mo (Nar­ci­so Isa Conde)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *