[Cat/​Cast] Soli­da­ri­dad con las cua­tro acti­vis­tas de Itsa­son­do des­de Girona

(cat)

Ahir a la tar­da van des­allot­jar les qua­tre acti­vis­tes que es tro­ba­ven dins de les mines d’Itsa­son­do des de dijous passat.

Aques­tes acti­vis­tes van oku­par les mines per inten­tar parar les deto­na­cions que s’es­ta­ven realitzant a les obres de TAV d’a­ques­ta zona.

Des de Giro­na ens soli­da­ritzem amb les qua­tre activistes .

Les han acon­se­guit des­allot­jar, però la llui­ta contínua.

Des d’a­ques­tes terres on la MAT (linea de ten­sió molt alta) i el TAV tant dany|mal estan fent amb el seu pro­grés des­truc­tiu diem bé alt i bé clar:

¡ ¡ NO AL TAV!!
¡ ¡ NO A LA MAT!!!
¡ ¡ NO A AQUEST SISTEMA INSOSTENIBLE!!!

Des de Giro­na una abraça­da molt for­ta a les com­pan­yes d’Eus­kal Herria.

(cast)

Ayer por la tar­de des­alo­ja­ron a las cua­tro acti­vis­tas que se encon­tra­ban den­tro de las minas de Itsa­son­do des­de el jue­ves pasado.

Estas acti­vis­tas oku­pa­ron las minas para inten­tar parar las deto­na­cio­nes que se esta­ban rea­li­zan­do en las obras de TAV de esa zona.

Des­de Giro­na nos soli­da­ri­za­mos con las cua­tro activistas .

Las han con­se­gui­do des­alo­jar, pero la lucha continua.

Des­de estas tie­rras don­de la MAT (linea de muy alta ten­sión) y el TAV tan­to daño están hacien­do con su pro­gre­so des­truc­ti­vo deci­mos bien alto y bien claro:

¡¡¡NO AL TAV!!

¡¡¡NO A LA MAT!!!

¡¡¡NO A ESTE SISTEMA INSOSTENIBLE!!!

Des­de Giro­na una abra­zo muy fuer­te a las com­pa­ñe­ras de Eus­kal Herria.

http://​www​.sin​do​mi​nio​.net/​a​h​t​ez/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *