Tolo­san egin da Inde­pen­den­tis­tak Sarea­ren lehen aurkezpena

Inde­pen­den­tis­tak es una red por la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria que se pre­sen­tó ante la socie­dad por pri­me­ra vez el 27 de febre­ro de 2010.

info@​independentistak.​net

Tolosako-aurkezpena-1-1024x685

Tolo­san ospa­tu dugu Inde­pen­den­tis­ta sareak ekai­nean zehar anto­latze­ko asmoa duen aur­kez­pen-ezta­bai­de­tan lehe­na. Ber­tan 75 bat herri­ta­rrek har­tu dute par­te. Sarea­ren sorre­ra kon­tatzea­re­kin bate­ra, lehen aldiz sarea­ren iru­dia, disei­nu oro­ko­rra aur­kez­tu dugu. Inter­ne­ten hasi­ta­ko ezta­bai­da­ri jarrai­pe­na eman zaio, Tolo­sa­ra eto­rri ziren herri­ta­rre­kin. Ber­ta­ra­tu diren lagu­nek, lehen aldiz sarean izen ema­te­ko auke­ra izan dute, horre­ta­ra­ko bana­tu zaiz­kien esko­rrien bitar­tez. Gaur­tik aurre­ra, web gune hone­tan ber­tan ere jarri­ko dugun for­mu­la­rioa betez sare­ki­de egoi­te­ko auke­ra zaba­lik izan­go duzue inde­pen­den­tis­ta guztiek.

Hurren­go zita Ger­ni­kan jarri dugu ekai­na­ren 15ean arratsal­de­ko 19:30etan Elai-Alai are­toan. Web­gu­nea­ren bitar­tez joan­go gara bil­ku­ra hauen berri ematen.

http://​inde​pen​den​tis​tak​.net/


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *