Comu­ni­ca­do del gru­po de apo­yo a Núria Pòrtulas

Cat]

Res­pos­ta a la reso­lu­ció de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Suprem

No podem ama­gar la nos­tra ale­gria i sor­pre­sa per l’ABSOLUCIÓ de la nos­tra com­pan­ya. Sor­pre­sa per què som cons­cients dels meca­nis­mes del sis­te­ma con­tra el pen­sa­ment dis­si­dent. Però tot i la nos­tra ale­gria tenim coses a dir, per­què no volem obli­dar tot el què ha pas­sat. Volem recor­dar que fa més de tres anys que van dete­nir a la Núria i tot just ara aca­bem saber la deci­sió del Tri­bu­nal Suprem. Durant aquests tres anys les pro­ves no han can­viat han seguit sent les matei­xes: en mate­rial que podríem tro­bar en molts cen­tres socials com ara adhe­sius d’Eus­kal Pre­soak, lli­bres, fan­zi­nes, car­tells… i d’al­tres tant surrea­lis­tes com:

-La lli­bre­ta bla­va, per cert, incau­ta­da il•legalment en un escor­coll en un fals con­trol rutinari.
– Les ano­ta­cions “con daños y fina­li­da­des terro­ris­tas” refe­rents a l’a­cu­sa­ció que es feia des d’I­tà­lia a un com­pany pel qual hi havia una cam­pan­ya de soli­da­ri­tat en la que la Núria hi participava.
‑Ano­ta­cions d’ins­ti­tu­cions per realitzar accions com les que hem fet nosal­tres matei­xes. Par­lem de pen­jar pan­car­tes, fer
concentracions…
‑La seva ideo­lo­gia anar­quis­ta, en la que es va foca­litzar gran part del judi­ci del pas­sat juliol del 2009.

Aques­ta sen­tèn­cia des­mon­ta totes les jus­ti­fi­ca­cions de tot el pro­cés enge­gat en aquest cas, doncs el Tri­bu­nal Suprem ha dei­xar en evi­dèn­cia les actua­cions dels Mos­sos d’esquadra i l’Audiència Nacio­nal davant la socie­tat. En la sen­tèn­cia s’es­pe­ci­fi­ca la incom­pren­sió per la qual AN i la fis­ca­lia tiren enda­vant el pro­cés de la Núria exis­tint una sen­tèn­cia abso­lu­tò­ria amb la per­so­na amb la qual se la vincula.

Però estem con­ve­nçuts que la seva lli­ber­tat res­pon úni­ca­ment a la pre­sèn­cia al carrer, a la res­pos­ta que la socie­tat Giro­ni­na va tenir quan van tan­car una per­so­na pre­ven­ti­va­ment, sen­se pro­ves ni judi­ci, durant 4 mesos a la pre­só i que ha tin­gut durant tot aquest temps en què ha durat aquest pro­cés. Aques­ta ha de ser una vic­tò­ria de tots con­tra aquest sis­te­ma, una vic­tò­ria per cada un de nosal­tres que hem cri­dat, encar­te­llat, pin­tat, difós,…

Per altre ban­da volem recor­dar la repres­sió no és només la pre­só, la repres­sió sobre el pen­sa­ment dis­si­dent que pro­po­sen alter­na­ti­ves al sis­te­ma capi­ta­lis­ta esta­blert té infi­ni­tat d’estratègies com és el des­gast en la llui­ta (com ha estat ara), les penes des­pro­por­cio­na­des en el cas d’en Fran­ki de Terras­sa, l’a­cu­mu­la­ció de penes com pot ser el cas de l’A­ma­deu Case­lles o les penes mul­tes que cauen sobre milers d’ac­ti­vis­tes socials, o l’a­cu­sa­ció de terro­ris­me que van rebre els inde­pen­den­tis­tes del 92, el jove de Torà, el pro­cés 1898 al País Basc, els ver­gon­yo­sos 7 anys d’Egunkaria, els tres de Grà­cia … o el cas para­dig­mà­tic de la Núria. Un seguit d’estratègies que uti­litza l’estat amb la úni­ca volun­tat de des­mo­bi­litzar tant les per­so­nes afec­ta­des com les del seu entorn.

Com ja hem dit, han pas­sat més de tres anys des de l’inici d’a­quest pro­cés, i tot i que han vol­gut des­gas­tar-nos amb la car­ta del temps, nosal­tres hem seguit exi­gint la lli­ber­tat de la nos­tra com­pan­ya. Tres anys més tard seguim recor­dant quins han estat els res­pon­sa­bles, ens refe­rim con­cre­ta­ment als polí­tics que enca­ra a dia d’avui estan al cap­da­vant de la Con­se­lle­ria d’Interior, Joan Sau­ra com a con­se­ller i Joan Boa­da, alesho­res secre­ta­ri gene­ral, sen­se obli­dar tam­poc a la res­ta de polí­tics del govern.

Seguim recor­dant les acu­sa­cions per part de Joan Boa­da en rela­ció a l’en­torn més imme­diat de la Núria per tal cri­mi­na­litzar els mem­bres de la cam­pan­ya de cares a la socie­tat, i fer-los aban­do­nar la llui­ta per exi­gir la lli­ber­tat de la Núria.

Des de la cam­pan­ya seguim recor­dant i denun­ciant la “deten­ció pre­ven­ti­va” cap a la Núria, dig­na de governs para­fei­xis­tes on no es té en comp­te la pre­sump­ció d’in­no­cèn­cia. Però no som gens incons­cients, sabem que són les estra­tè­gies que s’apliquen des del govern envers els movi­ments socials que plan­te­gen alter­na­ti­ves al sis­te­ma esta­blert, on el depar­ta­ment enca­rre­gat d’e­xe­cu­tar-les és Interior.

Seguim recor­dant que aquests matei­xos “eco­so­cia­lis­tes” que un dia es van posi­cio­nar en con­tra de la llei anti­te­rro­ris­ta, actuant com uns tite­lles del sis­te­ma, la van aca­bar apli­cant; la qual cosa supo­sa la vul­ne­ra­ció de drets fona­men­tals: per­met estar en mans de la poli­cia durant 5 dies sen­se ser atès per un advo­cat de con­fia­nça, ni per un met­ge extern, ni poder avi­sar a nin­gú del teu segrest per part de l’es­tat. En defi­ni­ti­va, et dei­xa a expen­ses de la “bona volun­tat” dels cos­sos repressius.

No obli­dem les agres­sions per part dels Mos­sos d’Es­qua­dra a fami­liars de la Núria, ni la seva estra­tè­gia de cap­gi­rar els papers, con­ver­tint a les per­so­nes agre­di­des en agres­so­res dels veri­ta­bles agres­sors. Seguim recor­dant les escol­tes d’as­sem­blees i reunions del grup de suport a la Núria, les vigi­làn­cies que han patit dife­rents mem­bres de la cam­pan­ya, els dife­rents pro­ces­sos judi­cials que se’ns han obert amb l’ob­jec­tiu de des­gas­tar-nos i debi­li­tar-nos… Però no ho han acon­se­guit!! nosal­tres no hem fet més que créi­xer i fer­nos més for­tes a cada nou entrebanc.

És per aques­ta estra­tè­gia repres­si­va que des de la cam­pan­ya de suport a la Núria seguim, ara més que mai, exi­gint la res­pon­sa­bi­li­tat poli­cial i polí­ti­ca i per tant la DIMISSIÓ dels autèn­tics res­pon­sa­bles, Joan Sau­ra i Joan Boada.

Per aca­bar volem dir que totes nosal­tres tam­bé tenim lli­bre­tes bla­ves on hem apun­tat les dife­rents acu­sa­cions que han anat caient sobre la Núria, que a la nos­tra lli­bre­ta tam­bé hi ha ano­ta­cions diver­ses sobre les nos­tres accions en soli­da­ri­tat a la Núria, que hem tin­gut llar­gues reunions i assem­blees, que tenim una ideo­lo­gia alter­na­ti­va a la imposada…
Així que sota la lògi­ca de l’es­tra­tè­gia repres­si­va de l’Es­tat nosal­tres tam­bé hem sigut terro­ris­tes!! Si la Núria ha sigut terro­ris­ta, tots i totes hem sigut terroristes!!

Tot i l’absolució seguim i segui­rem exi­gint la dero­ga­ció de la llei anti­te­rro­ris­ta, l’a­bo­li­ció de l’Au­dièn­cia Nacio­nal i la dimis­sió dels res­pon­sa­bles polí­tics com Joan Sau­ra i Joan Boada.

Volem alho­ra agraïr el com­pro­mís i la força de les ciu­ta­da­nes en tots els actes de la cam­pan­ya duts fins ara, aquest suport és i ha estat cab­dal per la llui­ta i resis­tèn­cia d’una socie­tat éti­ca i res­pon­sa­ble amb l’entorn i els seus membres.

La repres­sió no ens aturarà!!!!

Núria lliu­re!!

Lliu­res tots i totes!!

Sarrià de Ter 11 de juny 2010

[Cast]

Res­pues­ta a la reso­lu­ción de la sen­ten­cia del Tri­bu­nal Supremo

No pode­mos ocul­tar nues­tra ale­gría y sor­pre­sa por la ABSOLUCIÓN de nues­tra com­pa­ñe­ra. Sor­pre­sa por qué somos cons­cien­tes de los meca­nis­mos del sis­te­ma con­tra el pen­sa­mien­to disi­den­te. Pero a pesar de nues­tra ale­gría tene­mos cosas que decir, por­que no que­re­mos olvi­dar todo lo que ha pasa­do. Que­re­mos recor­dar que hace más de tres años que detu­vie­ron a Núria y ape­nas aca­ba­mos saber la deci­sión del Tri­bu­nal Supre­mo. Duran­te estos tres años las prue­bas no han cam­bia­do, han segui­do sien­do las mis­mas: en mate­rial que podría­mos encon­trar en muchos cen­tros socia­les como adhe­si­vos de Eus­kal pre­soak, libros, fan­zi­nes, car­te­les … y otros un tan­to surrea­lis­tas como:

-La libre­ta azul, por cier­to, incau­ta­da ile­gal­men­te en un regis­tro de un fal­so con­trol rutinario.
– Las ano­ta­cio­nes «con Daños y Fina­li­dad terro­ris­tas» refe­ren­tes a la acu­sa­ción que se hacía des­de Ita­lia a un com­pa­ñe­ro por el que había una cam­pa­ña de soli­da­ri­dad en la que Núria participaba.
‑Ano­ta­cio­nes de ins­ti­tu­cio­nes para rea­li­zar accio­nes como las que hemos hecho noso­tras mis­mas. Habla­mos de col­gar pan­car­tas, hacer concentraciones …
– Su ideo­lo­gía anar­quis­ta, en la que se foca­li­zó gran par­te del jui­cio del pasa­do julio de 2009.

Esta sen­ten­cia des­mon­ta todas las jus­ti­fi­ca­cio­nes de todo el pro­ce­so pues­to en mar­cha en este caso, pues el Tri­bu­nal Supre­mo ha deja­do en evi­den­cia las actua­cio­nes de los Mos­sos d’Es­qua­dra y la Audien­cia Nacio­nal ante la socie­dad. En la sen­ten­cia se espe­ci­fi­ca la incom­pren­sión por la que AN y la fis­ca­lía lle­van ade­lan­te el pro­ce­so de Núria exis­tien­do una sen­ten­cia abso­lu­to­ria con la per­so­na con la que se la vincula.

Pero esta­mos con­ven­ci­dos de que su liber­tad res­pon­de úni­ca­men­te a la pre­sen­cia en la calle, a la res­pues­ta que la socie­dad de Giro­na tuvo cuan­do ence­rra­ron a una per­so­na pre­ven­ti­va­men­te, sin prue­bas ni jui­cio, duran­te 4 meses en pri­sión y que ha teni­do duran­te todo este tiem­po en el que ha dura­do este pro­ce­so. Esta debe ser una vic­to­ria de todos con­tra este sis­te­ma, una vic­to­ria para cada uno de noso­tros que hemos gri­ta­do, encar­te­la­do, pin­ta­do, difundido, …

Por otro lado que­re­mos recor­dar que la repre­sión no es sólo la cár­cel, la repre­sión tam­bién se efec­tua sobre el pen­sa­mien­to disi­den­te que pro­po­nen alter­na­ti­vas al sis­te­ma capi­ta­lis­ta esta­ble­ci­do, con infi­ni­dad de estra­te­gias como es el des­gas­te en la lucha (como ha sido aho­ra), las penas des­pro­por­cio­na­das en el caso de Fran­ki de Terras­sa, la acu­mu­la­ción de penas como pue­de ser el caso de Ama­deu Case­llas o las penas mul­tas que recaen sobre miles de acti­vis­tas socia­les, o la acu­sa­ción de terro­ris­mo que reci­bie­ron los inde­pen­den­tis­tas del 92, el joven de Torà, el pro­ce­so 1898 en el País Vas­co, los ver­gon­zo­sos 7 años de Egun­ka­ria, los tres de Gra­cia … o el caso para­dig­má­ti­co de Núria. Una serie de estra­te­gias que uti­li­za el esta­do con la úni­ca volun­tad de des­mo­vi­li­zar tan­to a las per­so­nas afec­ta­das como a las de su entorno.

Como ya hemos dicho, han pasa­do más de tres años des­de el ini­cio de este pro­ce­so, y aun­que han que­ri­do des­gas­tar­nos, hacer­nos con el fac­tor tiem­po, noso­tros hemos segui­do exi­gien­do la liber­tad de nues­tra com­pa­ñe­ra. Tres años más tar­de segui­mos recor­dan­do cuá­les han sido los res­pon­sa­bles, nos refe­ri­mos con­cre­ta­men­te a los polí­ti­cos que aún a día de hoy están al fren­te de la Con­se­je­ría de Inte­rior, Joan Sau­ra como con­se­je­ro y Joan Boa­da, enton­ces secre­ta­rio gene­ral, sin olvi­dar tam­po­co al res­to de polí­ti­cos del gobierno.

Segui­mos recor­dan­do las acu­sa­cio­nes por par­te de Joan Boa­da en rela­ción al entorno más inme­dia­to de Núria para cri­mi­na­li­zar a los miem­bros de la cam­pa­ña de cara a la socie­dad, y hacer­les aban­do­nar la lucha por la liber­tad de Núria.

Des­de la cam­pa­ña segui­mos recor­dan­do y denun­cian­do la «deten­ción pre­ven­ti­va» hacia Núria, dig­na de gobier­nos para­fas­cis­ta que no tie­nen en cuen­ta la pre­sun­ción de ino­cen­cia. Pero no somos nada incons­cien­tes, sabe­mos que son las estra­te­gias que se apli­can des­de el gobierno hacia los movi­mien­tos socia­les que plan­tean alter­na­ti­vas al sis­te­ma esta­ble­ci­do, don­de el depar­ta­men­to encar­ga­do de eje­cu­tar­las es el de Interior.

Segui­mos recor­dan­do que estos mis­mos «eco­so­cia­lis­tas» que un día se posi­cio­na­ron en con­tra de la ley anti­te­rro­ris­ta, actuan­do como unos títe­res del sis­te­ma, la aca­ba­ron apli­can­do, lo que supo­ne la vul­ne­ra­ción de dere­chos fun­da­men­ta­les: per­mi­te estar en manos de la poli­cía duran­te 5 días sin ser aten­di­do por un abo­ga­do de con­fian­za, ni por un médi­co externo, ni poder avi­sar a nadie de tu secues­tro por par­te del esta­do. En defi­ni­ti­va, te deja a expen­sas de la «bue­na volun­tad» de los cuer­pos represivos.

No olvi­de­mos las agre­sio­nes por par­te de los Mos­sos d’Es­qua­dra a fami­lia­res de Núria, ni su estra­te­gia de inver­tir los pape­les, con­vir­tien­do a las per­so­nas agre­di­das en agre­so­ras de los ver­da­de­ros agre­so­res. Segui­mos recor­dan­do las escu­chas de asam­bleas y reunio­nes del gru­po de apo­yo a Núria, las vigi­lan­cias que han sufri­do dife­ren­tes miem­bros de la cam­pa­ña, los dife­ren­tes pro­ce­sos judi­cia­les que se nos han abier­to con el obje­ti­vo de des­gas­tar­nos y debi­li­tar­nos … Pero no lo han con­se­gui­do! noso­tros no hemos hecho más que cre­cer y hacer­nos más fuer­tes en cada nue­vo obstáculo.

Es por esta estra­te­gia repre­si­va que des­de la cam­pa­ña de apo­yo a Núria segui­mos, aho­ra más que nun­ca, exi­gien­do la res­pon­sa­bi­li­dad poli­cial y polí­ti­ca y por tan­to la DIMISIÓN de los autén­ti­cos res­pon­sa­bles, Joan Sau­ra y Joan Boada.

Para ter­mi­nar que­re­mos decir que todas noso­tras tam­bién tene­mos libre­tas azu­les don­de hemos apun­ta­do las dife­ren­tes acu­sa­cio­nes que han ido cayen­do sobre la Núria, que en nues­tra libre­ta tam­bién hay ano­ta­cio­nes varias sobre nues­tras accio­nes en soli­da­ri­dad a Núria, que hemos teni­do lar­gas reunio­nes y asam­bleas, que tene­mos una ideo­lo­gía alter­na­ti­va a la impuesta …
Así que bajo la lógi­ca de la estra­te­gia repre­si­va del Esta­do noso­tros tam­bién hemos sido terro­ris­tas! Si Núria ha sido terro­ris­ta, todos y todas hemos sido terroristas!

Aún con la abso­lu­ción segui­mos y segui­re­mos exi­gien­do la dero­ga­ción de la ley anti­te­rro­ris­ta, la abo­li­ción de la Audien­cia Nacio­nal y la dimi­sión de los res­pon­sa­bles polí­ti­cos como Joan Sau­ra y Joan Boada.

Que­re­mos al mis­mo tiem­po agra­de­cer el com­pro­mi­so y la fuer­za de las ciu­da­da­nas en todos los actos de la cam­pa­ña lle­va­dos a cabo has­ta aho­ra, este apo­yo es y ha sido esen­cial para la lucha y resis­ten­cia de una socie­dad éti­ca y res­pon­sa­ble con el entorno y sus miembros.

La repre­sión no nos parará!!

Núria libre!

Libres todos y todas!

Sarrià de Ter 11 de junio 2010

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *