50.000 per­so­nes cla­men a Bar­ce­lo­na que «Auto­de­ter­mi­na­ció és demo­crà­cia»- LLi­ber­tat. cat

Amb el lema «Auto­de­ter­mi­na­ció és demo­crà­cia», la Pla­ta­for­ma pel Dret de Deci­dir (PDD) ha con­vo­cat aquest dis­sab­te a Bar­ce­lo­na milers de per­so­nes per recla­mar l’e­xer­ci­ci del dret d’au­to­de­ter­mi­na­ció. Envieu-nos imat­ges a correu@​llibertat.​cat

La mar­xa, que ha sor­tit de la plaça Urqui­nao­na amb des­ti­na­ció al Par­la­ment, ha comp­tat amb un bloc pro­pi de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta enca­pça­lat per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP). ha ser­vit tam­bé per ani­mar a la par­ti­ci­pa­ció en laprò­xi­ma ona­da de con­sul­tes inde­pen­den­tis­tes, el diu­men­ge 20 de juny.

La con­vo­ca­tò­ria ha reunit unes 50.000 per­so­nes segons l’or­ga­nitza­ció, i 5.000 segons els Mos­sos d’Es­qua­dra i la Guàr­dia Urba­na de Bar­ce­lo­na. La mani­fes­ta­ció ha bai­xat per la Via Laie­ta­na, i el volum de gent era tant gran, quan quan el cap de la mani­fes­ta­ció ha arri­bat al cap­da­vall, enca­ra hi havia gent espe­rant a sor­tir des de plaça Urquinaona.

Els par­ti­ci­pants lluïen ban­de­res inde­pen­den­tis­tes, barre­ti­nes i pan­car­tes anun­ciant o recor­dant la cele­bra­ció de la con­sul­ta inde­pen­den­tis­ta a la seva loca­li­tat. La mani­fes­ta­ció ha tom­bat des­prés per Mar­quès de l’Ar­gen­te­ra fins arri­bar al Parc de la Ciu­ta­de­lla. Ja a la vora del Par­la­ment, efec­tius dels Mos­sos d’Es­qua­dra han impe­dit que els assis­tents arri­bes­sin fins a la matei­xa entrada.

Només s’ha per­mès l’ac­cés als por­ta­dors de les pan­car­tes –una tren­te­na- que les han estès a terra. L’ac­ció rei­vin­di­ca­ti­va ha seguit des­prés a l’Arc de Triomf, amb tot un seguit d’ac­tua­cions musi­cals i lite­rà­ries, així com dis­cur­sos. Entre d’al­tres, l’ac­triu Mon­tse­rrat Caru­lla ha lle­git el poe­ma «La Cam­pan­ya de Sant Hono­rat» men­tre que el can­tau­tor Jau­me Arne­lla ha rever­sio­nat el clàs­sic popu­lar «El tren pin­xo de Ban­yo­les», intro­duint fra­ses com «el tren pin­xo de Ban­yo­les se’n va anar a Arenys de Munt, a anar apren­dre fer refe­rèn­dums i ara ho té tot de cul» can­ta­va. Tam­bé han actuat Dekrè­pits, El poble que can­ta, Oscar Inten­te, Pep Sala i Titot.

http://​www​.lli​ber​tat​.cat/​c​o​n​t​e​n​t​/​v​i​e​w​/​9​5​9​5​/1/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *