Èxit de par­ti­ci­pa­ció el 20J: Mata­ró ja cami­na cap a la independència

La CUP feli­ci­ta a tots els volun­ta­ris i a totes les volun­tà­ries que han fet pos­si­ble l’è­xit de la con­vo­ca­tò­ria del 20J. Sen­se la seva impli­ca­ció no hagués estat pos­si­ble. Grà­cies al seu esfo­rç durant aquests darrers mesos el 20J la ciu­ta­da­nia de Mata­ró ha pogut exer­cir el seu dret a deci­dir amb un resul­tat nota­ble. (segueix la jor­na­da a www​.lli​ber​tat​.cat, a l’Accent o al web de la Coor­di­na­do­ra de les consultes)

Quant als resul­tats, cal des­ta­car la impor­tàn­cia dels 23.006 vots (24%), amb 21.114 vots pel SÍ a la inde­pen­dèn­cia (93,92%). El còm­put de vots a favor del SÍ supera amb escreix els resul­tats que el 2007 van obte­nir a les muni­ci­pals els par­tits espan­yo­lis­tes (PSC-PSOE i PP).

Con­si­de­rem molt relle­vant que el 20J Mata­ró s’ha­gi situat en l’ac­tua­li­tat infor­ma­ti­va amb una notí­cia posi­ti­va, que dei­xa enre­re els con­flic­tes interns i que pren com a refe­rents el dret de deci­dir i la demo­crà­cia direc­ta i participativa.

La CUP pen­sa que és l’ho­ra de dir prou a aquells que es creuen amb el dret de deci­dir per sobre de la volun­tat del poble cata­là; ara és l’ho­ra de con­ti­nuar la mobi­litza­ció per tal d’e­xi­gir als nos­tres repre­sen­tants elec­tes que recu­llin aquest clam social i s’im­pli­quin en la crea­ció de la nos­tra prò­pia lega­li­tat a par­tir de l’e­xer­ci­ci del Dret d’Autodeterminació.

Final­ment, la CUP fa una cri­da a la res­ta de for­ces del cata­la­nis­me per fer una uni­tat estra­tè­gi­ca per la independència.

nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *