50.000 per­so­nes cla­men a Bar­ce­lo­na que «Auto­de­ter­mi­na­ció és demo­crà­cia»- LLi­ber­tat. cat

Amb el lema «Auto­de­ter­mi­na­ció és demo­crà­cia», la Pla­ta­for­ma pel Dret de Deci­dir (PDD) ha con­vo­cat aquest dis­sab­te a Bar­ce­lo­na milers de per­so­nes per recla­mar l’e­xer­ci­ci del dret d’au­to­de­ter­mi­na­ció. Envieu-nos imat­ges a [email protected]​llibertat.​cat

La mar­xa, que ha sor­tit de la plaça Urqui­nao­na amb des­ti­na­ció al Par­la­ment, ha comp­tat amb un bloc pro­pi de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta enca­pça­lat per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP). ha ser­vit tam­bé per ani­mar a la par­ti­ci­pa­ció en laprò­xi­ma ona­da de con­sul­tes inde­pen­den­tis­tes, el diu­men­ge 20 de juny.

La con­vo­ca­tò­ria ha reunit unes 50.000 per­so­nes segons l’or­ga­nitza­ció, i 5.000 segons els Mos­sos d’Es­qua­dra i la Guàr­dia Urba­na de Bar­ce­lo­na. La mani­fes­ta­ció ha bai­xat per la Via Laie­ta­na, i el volum de gent era tant gran, quan quan el cap de la mani­fes­ta­ció ha arri­bat al cap­da­vall, enca­ra hi havia gent espe­rant a sor­tir des de plaça Urquinaona.

Els par­ti­ci­pants lluïen ban­de­res inde­pen­den­tis­tes, barre­ti­nes i pan­car­tes anun­ciant o recor­dant la cele­bra­ció de la con­sul­ta inde­pen­den­tis­ta a la seva loca­li­tat. La mani­fes­ta­ció ha tom­bat des­prés per Mar­quès de l’Ar­gen­te­ra fins arri­bar al Parc de la Ciu­ta­de­lla. Ja a la vora del Par­la­ment, efec­tius dels Mos­sos d’Es­qua­dra han impe­dit que els assis­tents arri­bes­sin fins a la matei­xa entrada.

Només s’ha per­mès l’ac­cés als por­ta­dors de les pan­car­tes –una tren­te­na- que les han estès a terra. L’ac­ció rei­vin­di­ca­ti­va ha seguit des­prés a l’Arc de Triomf, amb tot un seguit d’ac­tua­cions musi­cals i lite­rà­ries, així com dis­cur­sos. Entre d’al­tres, l’ac­triu Mon­tse­rrat Caru­lla ha lle­git el poe­ma «La Cam­pan­ya de Sant Hono­rat» men­tre que el can­tau­tor Jau­me Arne­lla ha rever­sio­nat el clàs­sic popu­lar «El tren pin­xo de Ban­yo­les», intro­duint fra­ses com «el tren pin­xo de Ban­yo­les se’n va anar a Arenys de Munt, a anar apren­dre fer refe­rèn­dums i ara ho té tot de cul» can­ta­va. Tam­bé han actuat Dekrè­pits, El poble que can­ta, Oscar Inten­te, Pep Sala i Titot.

http://​www​.lli​ber​tat​.cat/​c​o​n​t​e​n​t​/​v​i​e​w​/​9​5​9​5​/1/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *