19 de junio: hogue­ra con­tra la cri­sis y pre­sen­ta­ción de Alda­ke­ta­ra­koa­bia­pun­tua – Herria Abian

19 DE JUNIO: HOGUERA CONTRA LA CRISIS Y PRESENTACIÓN DE ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua:
Tal y como acor­da­mos en la Asam­blea del 15 de mayo, el 19 de junio vamos a hacer la pre­sen­ta­ción de ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua. El plan­tea­mien­to es hacer en vís­pe­ras del sols­ti­cio de verano una hogue­ra para echar todo lo que nos sobra. Así que os ani­ma­mos a que trai­gáis aque­llo que que­ráis echar a la hogue­ra (hipo­te­cas, recor­tes, pri­va­ti­za­cio­nes, EREs, des­pi­dos, refor­mas, paro, pre­ca­rie­dad, Pla­nes Bolo­nia, recor­tes de gas­to públi­co y social, macro­in­fra­es­truc­tu­ras…). A con­ti­nua­ción, des­pués de echar a la hogue­ra aque­llo que nos sobra, hare­mos la pre­sen­ta­ción de ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua, la pro­pues­ta que hemos veni­do defi­nien­do a tra­vés de un pro­ce­so par­ti­ci­pa­ti­vo duran­te el últi­mo año.
Día: 19 de junio
Hora: 12.30 horas
Lugar: Pla­za Cir­cu­lar de Bil­bo, fren­te al BBVA
TRAE ALGO DE LO QUE CREES QUE ESTE PUEBLO SE DEBE DESPRENDER PARA ECHARLO A LA HOGUERA (que lo que vaya­mos a echar al fue­go no exce­da en tama­ño +/- a una caja de zapatos)

Animo!

Kai­xo

EKAINAK 19: KRISIAREN KONTRAKO SUTEA ETA ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua­ren aurkezpena
aiatza­ren 15eko Batza­rrean ados­tu genuen moduan, ekai­na­ren 19an ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua­ren aur­kez­pe­na egin­go dugu. Uda­ko sols­ti­zioa­ren bez­pe­re­tan sobe­ran dugu­na botatze­ko sute bat egi­tea da egi­ten dugun plan­te­amen­dua. Hor­taz, sute­ra bota nahi duzue­na (hipo­te­kak, murriz­ke­tak, pri­ba­ti­za­zioak, EEEak, kan­po­ra­ke­tak, refor­mak, lan­ga­be­zia, pre­ka­rie­ta­tea, Bolo­nia Pla­nak, gas­tu publi­ko eta sozia­la­ren murriz­ke­tak, azpie­gi­tu­ra erral­doiak…) eka­rri sute­ra botatze­ko. Ondo­ren, behin sura sobe­ran dugu­na bota­ta, azken urtean pro­ze­su par­tehar­tzai­le baten bitar­tez defi­nitzen joan izan garen ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua­ren pro­po­sa­me­na­ren aur­kez­pe­na egin­go dugu.
Egu­na. ekai­nak 19
Ordua: 12.30
Lekua: BBVA­ren parean Pla­za Zir­ku­la­rrean, Bilbon
HERRI HONEK BERE GAINETIK KENDU ETA SUTERA BOTA BEHAR DUEN EDOZER EKARRI EZAZU SUTERA BOTATZEKO (sute­ra bota behar dugu­na ez dadi­la zapa­ta kutxa baten tamai­na gainditu)

Ani­mo!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *