Comu­ni­ca­do del gru­po de apo­yo a Núria Pòrtulas

Cat]

Res­pos­ta a la reso­lu­ció de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Suprem

No podem ama­gar la nos­tra ale­gria i sor­pre­sa per l’ABSOLUCIÓ de la nos­tra com­pan­ya. Sor­pre­sa per què som cons­cients dels meca­nis­mes del sis­te­ma con­tra el pen­sa­ment dis­si­dent. Però tot i la nos­tra ale­gria tenim coses a dir, per­què no volem obli­dar tot el què ha pas­sat. Volem recor­dar que fa més de tres anys que van dete­nir a la Núria i tot just ara aca­bem saber la deci­sió del Tri­bu­nal Suprem. Durant aquests tres anys les pro­ves no han can­viat han seguit sent les matei­xes: en mate­rial que podríem tro­bar en molts cen­tres socials com ara adhe­sius d’Eus­kal Pre­soak, lli­bres, fan­zi­nes, car­tells… i d’al­tres tant surrea­lis­tes com:

-La lli­bre­ta bla­va, per cert, incau­ta­da il•legalment en un escor­coll en un fals con­trol rutinari.
– Les ano­ta­cions “con daños y fina­li­da­des terro­ris­tas” refe­rents a l’a­cu­sa­ció que es feia des d’I­tà­lia a un com­pany pel qual hi havia una cam­pan­ya de soli­da­ri­tat en la que la Núria hi participava.
‑Ano­ta­cions d’ins­ti­tu­cions per realitzar accions com les que hem fet nosal­tres matei­xes. Par­lem de pen­jar pan­car­tes, fer
concentracions…
‑La seva ideo­lo­gia anar­quis­ta, en la que es va foca­litzar gran part del judi­ci del pas­sat juliol del 2009.

Aques­ta sen­tèn­cia des­mon­ta totes les jus­ti­fi­ca­cions de tot el pro­cés enge­gat en aquest cas, doncs el Tri­bu­nal Suprem ha dei­xar en evi­dèn­cia les actua­cions dels Mos­sos d’esquadra i l’Audiència Nacio­nal davant la socie­tat. En la sen­tèn­cia s’es­pe­ci­fi­ca la incom­pren­sió per la qual AN i la fis­ca­lia tiren enda­vant el pro­cés de la Núria exis­tint una sen­tèn­cia abso­lu­tò­ria amb la per­so­na amb la qual se la vincula.

Però estem con­ve­nçuts que la seva lli­ber­tat res­pon úni­ca­ment a la pre­sèn­cia al carrer, a la res­pos­ta que la socie­tat Giro­ni­na va tenir quan van tan­car una per­so­na pre­ven­ti­va­ment, sen­se pro­ves ni judi­ci, durant 4 mesos a la pre­só i que ha tin­gut durant tot aquest temps en què ha durat aquest pro­cés. Aques­ta ha de ser una vic­tò­ria de tots con­tra aquest sis­te­ma, una vic­tò­ria per cada un de nosal­tres que hem cri­dat, encar­te­llat, pin­tat, difós,…

Per altre ban­da volem recor­dar la repres­sió no és només la pre­só, la repres­sió sobre el pen­sa­ment dis­si­dent que pro­po­sen alter­na­ti­ves al sis­te­ma capi­ta­lis­ta esta­blert té infi­ni­tat d’estratègies com és el des­gast en la llui­ta (com ha estat ara), les penes des­pro­por­cio­na­des en el cas d’en Fran­ki de Terras­sa, l’a­cu­mu­la­ció de penes com pot ser el cas de l’A­ma­deu Case­lles o les penes mul­tes que cauen sobre milers d’ac­ti­vis­tes socials, o l’a­cu­sa­ció de terro­ris­me que van rebre els inde­pen­den­tis­tes del 92, el jove de Torà, el pro­cés 1898 al País Basc, els ver­gon­yo­sos 7 anys d’Egunkaria, els tres de Grà­cia … o el cas para­dig­mà­tic de la Núria. Un seguit d’estratègies que uti­litza l’estat amb la úni­ca volun­tat de des­mo­bi­litzar tant les per­so­nes afec­ta­des com les del seu entorn.

Com ja hem dit, han pas­sat més de tres anys des de l’inici d’a­quest pro­cés, i tot i que han vol­gut des­gas­tar-nos amb la car­ta del temps, nosal­tres hem seguit exi­gint la lli­ber­tat de la nos­tra com­pan­ya. Tres anys més tard seguim recor­dant quins han estat els res­pon­sa­bles, ens refe­rim con­cre­ta­ment als polí­tics que enca­ra a dia d’avui estan al cap­da­vant de la Con­se­lle­ria d’Interior, Joan Sau­ra com a con­se­ller i Joan Boa­da, alesho­res secre­ta­ri gene­ral, sen­se obli­dar tam­poc a la res­ta de polí­tics del govern.

Seguim recor­dant les acu­sa­cions per part de Joan Boa­da en rela­ció a l’en­torn més imme­diat de la Núria per tal cri­mi­na­litzar els mem­bres de la cam­pan­ya de cares a la socie­tat, i fer-los aban­do­nar la llui­ta per exi­gir la lli­ber­tat de la Núria.

Des de la cam­pan­ya seguim recor­dant i denun­ciant la “deten­ció pre­ven­ti­va” cap a la Núria, dig­na de governs para­fei­xis­tes on no es té en comp­te la pre­sump­ció d’in­no­cèn­cia. Però no som gens incons­cients, sabem que són les estra­tè­gies que s’apliquen des del govern envers els movi­ments socials que plan­te­gen alter­na­ti­ves al sis­te­ma esta­blert, on el depar­ta­ment enca­rre­gat d’e­xe­cu­tar-les és Interior.

Seguim recor­dant que aquests matei­xos “eco­so­cia­lis­tes” que un dia es van posi­cio­nar en con­tra de la llei anti­te­rro­ris­ta, actuant com uns tite­lles del sis­te­ma, la van aca­bar apli­cant; la qual cosa supo­sa la vul­ne­ra­ció de drets fona­men­tals: per­met estar en mans de la poli­cia durant 5 dies sen­se ser atès per un advo­cat de con­fia­nça, ni per un met­ge extern, ni poder avi­sar a nin­gú del teu segrest per part de l’es­tat. En defi­ni­ti­va, et dei­xa a expen­ses de la “bona volun­tat” dels cos­sos repressius.

No obli­dem les agres­sions per part dels Mos­sos d’Es­qua­dra a fami­liars de la Núria, ni la seva estra­tè­gia de cap­gi­rar els papers, con­ver­tint a les per­so­nes agre­di­des en agres­so­res dels veri­ta­bles agres­sors. Seguim recor­dant les escol­tes d’as­sem­blees i reunions del grup de suport a la Núria, les vigi­làn­cies que han patit dife­rents mem­bres de la cam­pan­ya, els dife­rents pro­ces­sos judi­cials que se’ns han obert amb l’ob­jec­tiu de des­gas­tar-nos i debi­li­tar-nos… Però no ho han acon­se­guit!! nosal­tres no hem fet més que créi­xer i fer­nos més for­tes a cada nou entrebanc.

És per aques­ta estra­tè­gia repres­si­va que des de la cam­pan­ya de suport a la Núria seguim, ara més que mai, exi­gint la res­pon­sa­bi­li­tat poli­cial i polí­ti­ca i per tant la DIMISSIÓ dels autèn­tics res­pon­sa­bles, Joan Sau­ra i Joan Boada.

Per aca­bar volem dir que totes nosal­tres tam­bé tenim lli­bre­tes bla­ves on hem apun­tat les dife­rents acu­sa­cions que han anat caient sobre la Núria, que a la nos­tra lli­bre­ta tam­bé hi ha ano­ta­cions diver­ses sobre les nos­tres accions en soli­da­ri­tat a la Núria, que hem tin­gut llar­gues reunions i assem­blees, que tenim una ideo­lo­gia alter­na­ti­va a la imposada…
Així que sota la lògi­ca de l’es­tra­tè­gia repres­si­va de l’Es­tat nosal­tres tam­bé hem sigut terro­ris­tes!! Si la Núria ha sigut terro­ris­ta, tots i totes hem sigut terroristes!!

Tot i l’absolució seguim i segui­rem exi­gint la dero­ga­ció de la llei anti­te­rro­ris­ta, l’a­bo­li­ció de l’Au­dièn­cia Nacio­nal i la dimis­sió dels res­pon­sa­bles polí­tics com Joan Sau­ra i Joan Boada.

Volem alho­ra agraïr el com­pro­mís i la força de les ciu­ta­da­nes en tots els actes de la cam­pan­ya duts fins ara, aquest suport és i ha estat cab­dal per la llui­ta i resis­tèn­cia d’una socie­tat éti­ca i res­pon­sa­ble amb l’entorn i els seus membres.

La repres­sió no ens aturarà!!!!

Núria lliu­re!!

Lliu­res tots i totes!!

Sarrià de Ter 11 de juny 2010

[Cast]

Res­pues­ta a la reso­lu­ción de la sen­ten­cia del Tri­bu­nal Supremo

No pode­mos ocul­tar nues­tra ale­gría y sor­pre­sa por la ABSOLUCIÓN de nues­tra com­pa­ñe­ra. Sor­pre­sa por qué somos cons­cien­tes de los meca­nis­mos del sis­te­ma con­tra el pen­sa­mien­to disi­den­te. Pero a pesar de nues­tra ale­gría tene­mos cosas que decir, por­que no que­re­mos olvi­dar todo lo que ha pasa­do. Que­re­mos recor­dar que hace más de tres años que detu­vie­ron a Núria y ape­nas aca­ba­mos saber la deci­sión del Tri­bu­nal Supre­mo. Duran­te estos tres años las prue­bas no han cam­bia­do, han segui­do sien­do las mis­mas: en mate­rial que podría­mos encon­trar en muchos cen­tros socia­les como adhe­si­vos de Eus­kal pre­soak, libros, fan­zi­nes, car­te­les … y otros un tan­to surrea­lis­tas como:

-La libre­ta azul, por cier­to, incau­ta­da ile­gal­men­te en un regis­tro de un fal­so con­trol rutinario.
– Las ano­ta­cio­nes «con Daños y Fina­li­dad terro­ris­tas» refe­ren­tes a la acu­sa­ción que se hacía des­de Ita­lia a un com­pa­ñe­ro por el que había una cam­pa­ña de soli­da­ri­dad en la que Núria participaba.
‑Ano­ta­cio­nes de ins­ti­tu­cio­nes para rea­li­zar accio­nes como las que hemos hecho noso­tras mis­mas. Habla­mos de col­gar pan­car­tas, hacer concentraciones …
– Su ideo­lo­gía anar­quis­ta, en la que se foca­li­zó gran par­te del jui­cio del pasa­do julio de 2009.

Esta sen­ten­cia des­mon­ta todas las jus­ti­fi­ca­cio­nes de todo el pro­ce­so pues­to en mar­cha en este caso, pues el Tri­bu­nal Supre­mo ha deja­do en evi­den­cia las actua­cio­nes de los Mos­sos d’Es­qua­dra y la Audien­cia Nacio­nal ante la socie­dad. En la sen­ten­cia se espe­ci­fi­ca la incom­pren­sión por la que AN y la fis­ca­lía lle­van ade­lan­te el pro­ce­so de Núria exis­tien­do una sen­ten­cia abso­lu­to­ria con la per­so­na con la que se la vincula.

Pero esta­mos con­ven­ci­dos de que su liber­tad res­pon­de úni­ca­men­te a la pre­sen­cia en la calle, a la res­pues­ta que la socie­dad de Giro­na tuvo cuan­do ence­rra­ron a una per­so­na pre­ven­ti­va­men­te, sin prue­bas ni jui­cio, duran­te 4 meses en pri­sión y que ha teni­do duran­te todo este tiem­po en el que ha dura­do este pro­ce­so. Esta debe ser una vic­to­ria de todos con­tra este sis­te­ma, una vic­to­ria para cada uno de noso­tros que hemos gri­ta­do, encar­te­la­do, pin­ta­do, difundido, …

Por otro lado que­re­mos recor­dar que la repre­sión no es sólo la cár­cel, la repre­sión tam­bién se efec­tua sobre el pen­sa­mien­to disi­den­te que pro­po­nen alter­na­ti­vas al sis­te­ma capi­ta­lis­ta esta­ble­ci­do, con infi­ni­dad de estra­te­gias como es el des­gas­te en la lucha (como ha sido aho­ra), las penas des­pro­por­cio­na­das en el caso de Fran­ki de Terras­sa, la acu­mu­la­ción de penas como pue­de ser el caso de Ama­deu Case­llas o las penas mul­tas que recaen sobre miles de acti­vis­tas socia­les, o la acu­sa­ción de terro­ris­mo que reci­bie­ron los inde­pen­den­tis­tas del 92, el joven de Torà, el pro­ce­so 1898 en el País Vas­co, los ver­gon­zo­sos 7 años de Egun­ka­ria, los tres de Gra­cia … o el caso para­dig­má­ti­co de Núria. Una serie de estra­te­gias que uti­li­za el esta­do con la úni­ca volun­tad de des­mo­vi­li­zar tan­to a las per­so­nas afec­ta­das como a las de su entorno.

Como ya hemos dicho, han pasa­do más de tres años des­de el ini­cio de este pro­ce­so, y aun­que han que­ri­do des­gas­tar­nos, hacer­nos con el fac­tor tiem­po, noso­tros hemos segui­do exi­gien­do la liber­tad de nues­tra com­pa­ñe­ra. Tres años más tar­de segui­mos recor­dan­do cuá­les han sido los res­pon­sa­bles, nos refe­ri­mos con­cre­ta­men­te a los polí­ti­cos que aún a día de hoy están al fren­te de la Con­se­je­ría de Inte­rior, Joan Sau­ra como con­se­je­ro y Joan Boa­da, enton­ces secre­ta­rio gene­ral, sin olvi­dar tam­po­co al res­to de polí­ti­cos del gobierno.

Segui­mos recor­dan­do las acu­sa­cio­nes por par­te de Joan Boa­da en rela­ción al entorno más inme­dia­to de Núria para cri­mi­na­li­zar a los miem­bros de la cam­pa­ña de cara a la socie­dad, y hacer­les aban­do­nar la lucha por la liber­tad de Núria.

Des­de la cam­pa­ña segui­mos recor­dan­do y denun­cian­do la «deten­ción pre­ven­ti­va» hacia Núria, dig­na de gobier­nos para­fas­cis­ta que no tie­nen en cuen­ta la pre­sun­ción de ino­cen­cia. Pero no somos nada incons­cien­tes, sabe­mos que son las estra­te­gias que se apli­can des­de el gobierno hacia los movi­mien­tos socia­les que plan­tean alter­na­ti­vas al sis­te­ma esta­ble­ci­do, don­de el depar­ta­men­to encar­ga­do de eje­cu­tar­las es el de Interior.

Segui­mos recor­dan­do que estos mis­mos «eco­so­cia­lis­tas» que un día se posi­cio­na­ron en con­tra de la ley anti­te­rro­ris­ta, actuan­do como unos títe­res del sis­te­ma, la aca­ba­ron apli­can­do, lo que supo­ne la vul­ne­ra­ción de dere­chos fun­da­men­ta­les: per­mi­te estar en manos de la poli­cía duran­te 5 días sin ser aten­di­do por un abo­ga­do de con­fian­za, ni por un médi­co externo, ni poder avi­sar a nadie de tu secues­tro por par­te del esta­do. En defi­ni­ti­va, te deja a expen­sas de la «bue­na volun­tad» de los cuer­pos represivos.

No olvi­de­mos las agre­sio­nes por par­te de los Mos­sos d’Es­qua­dra a fami­lia­res de Núria, ni su estra­te­gia de inver­tir los pape­les, con­vir­tien­do a las per­so­nas agre­di­das en agre­so­ras de los ver­da­de­ros agre­so­res. Segui­mos recor­dan­do las escu­chas de asam­bleas y reunio­nes del gru­po de apo­yo a Núria, las vigi­lan­cias que han sufri­do dife­ren­tes miem­bros de la cam­pa­ña, los dife­ren­tes pro­ce­sos judi­cia­les que se nos han abier­to con el obje­ti­vo de des­gas­tar­nos y debi­li­tar­nos … Pero no lo han con­se­gui­do! noso­tros no hemos hecho más que cre­cer y hacer­nos más fuer­tes en cada nue­vo obstáculo.

Es por esta estra­te­gia repre­si­va que des­de la cam­pa­ña de apo­yo a Núria segui­mos, aho­ra más que nun­ca, exi­gien­do la res­pon­sa­bi­li­dad poli­cial y polí­ti­ca y por tan­to la DIMISIÓN de los autén­ti­cos res­pon­sa­bles, Joan Sau­ra y Joan Boada.

Para ter­mi­nar que­re­mos decir que todas noso­tras tam­bién tene­mos libre­tas azu­les don­de hemos apun­ta­do las dife­ren­tes acu­sa­cio­nes que han ido cayen­do sobre la Núria, que en nues­tra libre­ta tam­bién hay ano­ta­cio­nes varias sobre nues­tras accio­nes en soli­da­ri­dad a Núria, que hemos teni­do lar­gas reunio­nes y asam­bleas, que tene­mos una ideo­lo­gía alter­na­ti­va a la impuesta …
Así que bajo la lógi­ca de la estra­te­gia repre­si­va del Esta­do noso­tros tam­bién hemos sido terro­ris­tas! Si Núria ha sido terro­ris­ta, todos y todas hemos sido terroristas!

Aún con la abso­lu­ción segui­mos y segui­re­mos exi­gien­do la dero­ga­ción de la ley anti­te­rro­ris­ta, la abo­li­ción de la Audien­cia Nacio­nal y la dimi­sión de los res­pon­sa­bles polí­ti­cos como Joan Sau­ra y Joan Boada.

Que­re­mos al mis­mo tiem­po agra­de­cer el com­pro­mi­so y la fuer­za de las ciu­da­da­nas en todos los actos de la cam­pa­ña lle­va­dos a cabo has­ta aho­ra, este apo­yo es y ha sido esen­cial para la lucha y resis­ten­cia de una socie­dad éti­ca y res­pon­sa­ble con el entorno y sus miembros.

La repre­sión no nos parará!!

Núria libre!

Libres todos y todas!

Sarrià de Ter 11 de junio 2010

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *