19 de junio: hogue­ra con­tra la cri­sis y pre­sen­ta­ción de Alda­ke­ta­ra­koa­bia­pun­tua – Herria Abian

19 DE JUNIO: HOGUERA CONTRA LA CRISIS Y PRESENTACIÓN DE ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua:
Tal y como acor­da­mos en la Asam­blea del 15 de mayo, el 19 de junio vamos a hacer la pre­sen­ta­ción de ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua. El plan­tea­mien­to es hacer en vís­pe­ras del sols­ti­cio de verano una hogue­ra para echar todo lo que nos sobra. Así que os ani­ma­mos a que trai­gáis aque­llo que que­ráis echar a la hogue­ra (hipo­te­cas, recor­tes, pri­va­ti­za­cio­nes, EREs, des­pi­dos, refor­mas, paro, pre­ca­rie­dad, Pla­nes Bolo­nia, recor­tes de gas­to públi­co y social, macro­in­fra­es­truc­tu­ras…). A con­ti­nua­ción, des­pués de echar a la hogue­ra aque­llo que nos sobra, hare­mos la pre­sen­ta­ción de ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua, la pro­pues­ta que hemos veni­do defi­nien­do a tra­vés de un pro­ce­so par­ti­ci­pa­ti­vo duran­te el últi­mo año.
Día: 19 de junio
Hora: 12.30 horas
Lugar: Pla­za Cir­cu­lar de Bil­bo, fren­te al BBVA
TRAE ALGO DE LO QUE CREES QUE ESTE PUEBLO SE DEBE DESPRENDER PARA ECHARLO A LA HOGUERA (que lo que vaya­mos a echar al fue­go no exce­da en tama­ño +/- a una caja de zapatos)

Animo!

Kai­xo

EKAINAK 19: KRISIAREN KONTRAKO SUTEA ETA ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua­ren aurkezpena
aiatza­ren 15eko Batza­rrean ados­tu genuen moduan, ekai­na­ren 19an ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua­ren aur­kez­pe­na egin­go dugu. Uda­ko sols­ti­zioa­ren bez­pe­re­tan sobe­ran dugu­na botatze­ko sute bat egi­tea da egi­ten dugun plan­te­amen­dua. Hor­taz, sute­ra bota nahi duzue­na (hipo­te­kak, murriz­ke­tak, pri­ba­ti­za­zioak, EEEak, kan­po­ra­ke­tak, refor­mak, lan­ga­be­zia, pre­ka­rie­ta­tea, Bolo­nia Pla­nak, gas­tu publi­ko eta sozia­la­ren murriz­ke­tak, azpie­gi­tu­ra erral­doiak…) eka­rri sute­ra botatze­ko. Ondo­ren, behin sura sobe­ran dugu­na bota­ta, azken urtean pro­ze­su par­tehar­tzai­le baten bitar­tez defi­nitzen joan izan garen ALDA­KE­TA­RA­KOa­bia­pun­tua­ren pro­po­sa­me­na­ren aur­kez­pe­na egin­go dugu.
Egu­na. ekai­nak 19
Ordua: 12.30
Lekua: BBVA­ren parean Pla­za Zir­ku­la­rrean, Bilbon
HERRI HONEK BERE GAINETIK KENDU ETA SUTERA BOTA BEHAR DUEN EDOZER EKARRI EZAZU SUTERA BOTATZEKO (sute­ra bota behar dugu­na ez dadi­la zapa­ta kutxa baten tamai­na gainditu)

Ani­mo!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *