Què és una CUP? – CUP

Image
Les Can­di­da­tu­res d’Unitat Popu­lar (CUP) som can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes i d’esquerres del Paï­sos Cata­lans que, des de l’àmbit local, tre­ba­llem per bas­tir un país més lliu­re i més just. Ente­nem que la polí­ti­ca local és l’àmbit més pro­per a la ciu­ta­da­nia i, per tant, la cons­truc­ció nacio­nal tam­bé s’ha de fer des dels ajun­ta­ments. Mal­grat el limi­tat mar­ge d’acció d’aquesta ins­ti­tu­ció, té prou pos­si­bi­li­tats com per modi­fi­car l’actual muni­ci­pa­lis­me regio­na­lis­ta i bas­tir un pro­jec­te de país basat en els muni­ci­pis i els seus representants.
Tota per­so­na i col·lectiu vin­cu­lat a una CUP es com­pro­met a defen­sar un pro­gra­ma d’actuació basat en:
L’aprofundiment de la Demo­crà­cia Par­ti­ci­pa­ti­va, com a eina indis­pen­sa­ble per fer de la nos­tra socie­tat una orga­nitza­ció res­pec­tuo­sa amb la volun­tat popu­lar i per ava­nçar cap a la trans­for­ma­ció socia­lis­ta de l’estructura social i productiva.
Cal garantir el deselvolupament  sostenible.
Acon­se­guir una viles i ciu­tats inte­gra­do­res i social­ment igua­li­tà­ries: res­pec­tant sem­pre la dife­rèn­cia, els ajun­ta­ments han de tre­ba­llar per acon­se­guir la igual­tat de drets, garan­tir l’accés als ser­veis públics (ensen­ya­ment, sani­tat, etc.) i unes con­di­cions de tre­ball dig­nes a tota la seva ciutadania.
Els muni­ci­pis han de ser un dels prin­ci­pals motors en la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, tot pro­mo­vent polí­ti­ques en defen­sa de la llen­gua, cul­tu­ra i iden­ti­tat nacio­nal par­tint sem­pre de la inte­gra­ció, la cohe­sió social i el sen­tit de comu­ni­tat. D’altra ban­da, cal un ferm com­pro­mís dels ajun­ta­ments i dels seus repre­sen­tants en la defen­sa de l’exercici demo­crà­tic del dret a l’autodeterminació.
Des dels muni­ci­pis és neces­sa­ri garan­tir el des­en­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic, social i terri­to­rial sos­te­ni­ble que, lluny d’accions mediam­bien­tals aïlla­des, tin­gui com a refe­rèn­cia un model de terri­to­ri equi­li­brat glo­bal­ment, per tal d’aconseguir una millo­ra real en la qua­li­tat de vida de la majo­ria de la seva pobla­ció com­pa­ti­ble amb el trac­ta­ment res­pec­tuós amb l’entorn natural.
Dina­mitzar el tei­xit asso­cia­tiu i pro­mo­cio­nar l’autoorganització ciu­ta­da­na, com a fona­ment per asse­gu­rar una socie­tat amb per­so­nes lliu­res, res­pon­sa­bles i solidàries.
Aprofundiment de la democràcia participativa.
En el con­text mun­dial en què ens movem, la CUP es com­pro­met a gene­rar dinà­mi­ques per tal d’aconseguir unes viles i ciu­tats soli­dà­ries amb els pobles que llui­ten pel seu dret a la vida i a la dig­ni­tat, ja sigui des de l’àmbit de l’actuació ins­ti­tu­cio­nal com des de la pro­mo­ció edu­ca­ti­va dels valors que fan pos­si­ble aques­ta soli­da­ri­tat. El nos­tre com­pro­mís no s’acaba en l’acció pro­gra­mà­ti­ca, ja que pen­sem que tant els ajun­ta­ments com els repre­sen­tants muni­ci­pals han de tenir un paper clau en la cons­truc­ció d’una socie­tat cata­la­na ple­na­ment lliu­re i solidària.
Candidatura d'Unitat Popular

Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popular
web nacio­nal: www​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *