[Fotos] Por el dere­cho a vivir en eus­ke­ra en Nafa­rroa. Nafa­rroan eus­ka­raz bizitze­ko eskubidea

Miles de ciudadan@s recla­man en la capi­tal de Eus­kal Herria, el dere­cho a vivir en eus­ke­ra en Nafarroa

15 de mayo, cita masi­va para exi­gir el dere­cho a vivir en eus­ka­ra en Nafarroa

Los con­vo­can­tes con­clu­yen que hoy en día «en Nafa­rroa es impo­si­ble vivir en eus­ka­ra. A los eus­kal­du­nes se nos tra­ta como a ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas de segunda.

No obs­tan­te, Nafa­rroa nece­si­ta a los vas­co­ha­blan­tes, la plu­ra­li­dad enri­que­ce a Nafa­rroa. La mayo­ría social recha­za tan­to la exclu­sión lin­güís­ti­ca como las agre­sio­nes en Nafarroa».

Egun horre­tan eus­ka­raz bizitzea­ren alde­ko alda­rri­ka­pen oze­na entzun­go da Iru­ñe­ko karriketan.

UPN­ren Gober­nuak jarri dituen azke­nal­di­ko ozto­po­ak izan dira mobi­li­za­zio horren pizgarri.

Bai­na ger­tae­ra zehatz horien gai­ne­tik, esku­bi­de bat defen­datze­ra ate­ra­ko dire­la nabar­men­du zuten atzo egin­da­ko aur­kez­pe­nean: «Biga­rren mai­la­ko herri­ta­rrak izan nahi ez dugu­la­ko, eus­ka­rak eta eus­kal­du­nok Nafa­rroan arna­sa behar dugu­la­ko eta giza­le­gez­koa delako».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *