Què és una CUP? – CUP

Image
Les Can­di­da­tu­res d’Unitat Popu­lar (CUP) som can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes i d’esquerres del Paï­sos Cata­lans que, des de l’àmbit local, tre­ba­llem per bas­tir un país més lliu­re i més just. Ente­nem que la polí­ti­ca local és l’àmbit més pro­per a la ciu­ta­da­nia i, per tant, la cons­truc­ció nacio­nal tam­bé s’ha de fer des dels ajun­ta­ments. Mal­grat el limi­tat mar­ge d’acció d’aquesta ins­ti­tu­ció, té prou pos­si­bi­li­tats com per modi­fi­car l’actual muni­ci­pa­lis­me regio­na­lis­ta i bas­tir un pro­jec­te de país basat en els muni­ci­pis i els seus representants.
Tota per­so­na i col·lectiu vin­cu­lat a una CUP es com­pro­met a defen­sar un pro­gra­ma d’actuació basat en:
L’aprofundiment de la Demo­crà­cia Par­ti­ci­pa­ti­va, com a eina indis­pen­sa­ble per fer de la nos­tra socie­tat una orga­nitza­ció res­pec­tuo­sa amb la volun­tat popu­lar i per ava­nçar cap a la trans­for­ma­ció socia­lis­ta de l’estructura social i productiva.
Cal garantir el deselvolupament  sostenible.
Acon­se­guir una viles i ciu­tats inte­gra­do­res i social­ment igua­li­tà­ries: res­pec­tant sem­pre la dife­rèn­cia, els ajun­ta­ments han de tre­ba­llar per acon­se­guir la igual­tat de drets, garan­tir l’accés als ser­veis públics (ensen­ya­ment, sani­tat, etc.) i unes con­di­cions de tre­ball dig­nes a tota la seva ciutadania.
Els muni­ci­pis han de ser un dels prin­ci­pals motors en la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, tot pro­mo­vent polí­ti­ques en defen­sa de la llen­gua, cul­tu­ra i iden­ti­tat nacio­nal par­tint sem­pre de la inte­gra­ció, la cohe­sió social i el sen­tit de comu­ni­tat. D’altra ban­da, cal un ferm com­pro­mís dels ajun­ta­ments i dels seus repre­sen­tants en la defen­sa de l’exercici demo­crà­tic del dret a l’autodeterminació.
Des dels muni­ci­pis és neces­sa­ri garan­tir el des­en­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic, social i terri­to­rial sos­te­ni­ble que, lluny d’accions mediam­bien­tals aïlla­des, tin­gui com a refe­rèn­cia un model de terri­to­ri equi­li­brat glo­bal­ment, per tal d’aconseguir una millo­ra real en la qua­li­tat de vida de la majo­ria de la seva pobla­ció com­pa­ti­ble amb el trac­ta­ment res­pec­tuós amb l’entorn natural.
Dina­mitzar el tei­xit asso­cia­tiu i pro­mo­cio­nar l’autoorganització ciu­ta­da­na, com a fona­ment per asse­gu­rar una socie­tat amb per­so­nes lliu­res, res­pon­sa­bles i solidàries.
Aprofundiment de la democràcia participativa.
En el con­text mun­dial en què ens movem, la CUP es com­pro­met a gene­rar dinà­mi­ques per tal d’aconseguir unes viles i ciu­tats soli­dà­ries amb els pobles que llui­ten pel seu dret a la vida i a la dig­ni­tat, ja sigui des de l’àmbit de l’actuació ins­ti­tu­cio­nal com des de la pro­mo­ció edu­ca­ti­va dels valors que fan pos­si­ble aques­ta soli­da­ri­tat. El nos­tre com­pro­mís no s’acaba en l’acció pro­gra­mà­ti­ca, ja que pen­sem que tant els ajun­ta­ments com els repre­sen­tants muni­ci­pals han de tenir un paper clau en la cons­truc­ció d’una socie­tat cata­la­na ple­na­ment lliu­re i solidària.
Candidatura d'Unitat Popular

Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popular
web nacio­nal: www​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *