[Fotos] Cru­ci­fi­ca­dos por el paro, la cri­sis y los desahu­cios- Berri-Otxoak

Bil­bao, 27 de mayo de 2010. Más de diez aso­cia­cio­nes, pla­ta­for­mas y sin­di­ca­tos han exi­gi­do esta maña­na “medi­das urgen­tes de excep­ción fren­te a los desahu­cios”, en un acto de pro­tes­ta lle­va­do a cabo fren­te al Museo de Bellas Artes de Bil­bao duran­te la aper­tu­ra de las Jor­na­das de trans­pa­ren­cia en las polí­ti­cas de vivien­da: eva­lua­ción y par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na orga­ni­za­das por el Obser­va­to­rio vas­co de Vivien­da. Bajo el lema Menos pala­bras y más hechos con­tra los desahu­cios, los colec­ti­vos socia­les han esce­ni­fi­ca­do “el Via Cru­cis que sufren las 3.500 fami­lias que han sido expul­sa­das de sus hoga­res en la CAPV y Nava­rra des­de que esta­lló la cri­sis, en 2008”. En este sen­ti­do, han cri­ti­ca­do al Gobierno Vas­co “por salir al res­ca­te de las cons­truc­to­ras en vez de soco­rrer a las per­so­nas desalojadas”.
Car­ga­dos con cru­ces y láti­gos, las y los mani­fes­tan­tes han repre­sen­ta­do el “cal­va­rio” que sufren miles de per­so­nas “debi­do a las polí­ti­cas de vivien­da de los últi­mos tiem­pos”. Según las y los por­ta­vo­ces, “duran­te años, las admi­nis­tra­cio­nes y gobier­nos (cen­tra­les, auto­nó­mi­cos y loca­les) han dise­ña­do leyes, polí­ti­cas fis­ca­les y pla­nes urba­nís­ti­cos que con­tem­pla­ban la vivien­da como nego­cio y no como derecho”.
“Duran­te todo este tiem­po –seña­lan– las y los jóve­nes no han podi­do eman­ci­par­se con dig­ni­dad y a la edad desea­da; cien­tos de miles de fami­lias han vivi­do asfi­xia­das por obs­ce­nos pagos de hipo­te­cas y alqui­le­res; cien­tos de per­so­nas inmi­gra­das han sufri­do la dis­cri­mi­na­ción inmo­bi­lia­ria; y miles de vivien­das han per­ma­ne­ci­do vacías mien­tras la admi­nis­tra­ción con­ver­tía en sue­lo arti­fi­cial dece­nas hec­tá­reas de tie­rra de gran valor agrí­co­la y medioam­bien­tal”. En este con­tex­to –repa­san – , lle­gó el día en que “la bur­bu­ja explo­tó y dejó en paro a miles de per­so­nas que vivían endeu­da­das o pagan­do alqui­le­res desor­bi­ta­dos, con­de­nan­do a cien­tos de ellas al desahucio”.
Pero la cri­sis no ha afec­ta­do sólo a las per­so­nas hipo­te­ca­das. Tam­bién las y los ciu­da­da­nos que vivían en alqui­ler han sufri­do des­alo­jos. Si bien no exis­ten esta­dís­ti­cas ofi­cia­les, el núme­ro de jui­cios vin­cu­la­dos a lo con­tra­tos de arren­da­mien­to pue­de dar algu­na pis­ta: entre 2007 y 2008, se incre­men­tó en un 20%. “Por si fue­ra poco –lamen­tan- “el Gobierno ha apro­ba­do la ley de desahu­cio exprés, que pone más fácil dejar en las calles a las y los inqui­li­nos y, con la excu­sa de impul­sar los pisos en ren­ta, pro­te­ge a las y los propietarios”.
Con­se­jo de la Juven­tud de Eus­ka­di (EGK), Cári­tas, Elkar­tzen, Kepa­sa­kon­la­ka­sa y los sin­di­ca­tos ESK, Stee-Eilas, ELA y LAB así como EDE Fun­da­zioa, Ezker Gogoa, Gaz­te­le­ku y Berri Otxoak.
OHARRA – Ekin­tza gehia­go maiz­ter-kale­ratzeen aurrean
Utza­raz­pe­nen aurrean “pre­miaz­ko neu­rriak” eska­tu dituz­te hama­bi elkar­te eta sindikatuk.
Hiru mila per­tso­na etxe­tik kale­ra­tuak izan diren bitar­tean Administrazioak
erai­kitzai­leen­tzat erres­ka­te pla­nak egin ditue­la sala­tu dute
Hipo­te­ka edo alo­kai­rua ordain­du ezin dute­nen­tzat luza­men­duak eska­tu dituzte
Bil­bao, 2010ko maiatza­ren 27a. Hama­bi elkar­te, pla­ta­for­ma eta sindikatuk
pro­tes­ta-ekin­tza egin dute gaur goi­zean Bil­bo­ko Arte Ede­rren Museoaren
parean, Etxe­bi­zitza­ko Beha­to­kiak anto­la­tu dituen Gar­den­ta­su­na etxebizitza
poli­ti­ke­tan jar­du­nal­dien hasie­ran. Hitz gutxia­go: maiz­ter-kale­ratzeen aur­ka­ko ekin­tza gehia­go lelo­pean, gizar­te-mugi­men­duek Gurutze-Bidea antzez­tu dute, azken bi urte­tan Eus­kal Auto­no­mia Erki­de­goan (EAE) eta Nafa­rroan etxe­tik kale­ra­tuak izan diren 3.500 fami­liek bizi duten egoe­ra larria iru­di­katze­ko. Zen­tzu hone­tan, Eus­ko Jaur­la­ritza­ri kri­ti­ka egin dio­te, “kale gorrian gera­tu dire­nen­tzat neu­rrik har­tu ez due­la­ko, erai­kitzai­leen­tzat erres­ka­te pla­nak abia­tu dituen bitartean”.
Gurutze eta zar­tai­lue­kin, mani­fes­ta­riek maiz­ter-kale­ratzea jasan dutenen
kal­ba­rioa antzez­tu dute. Azal­du dute­nez, “egoe­ra hori azken urteo­tan martxan jarri diren etxe­bi­zitza poli­ti­ken emaitza da”. Boze­ra­mai­leen hitze­tan, “urte haue­tan zehar, admi­nis­tra­zio eta gober­nuek (esta­tu, erki­de­go eta udal mai­lan) gara­pen eko­no­mi­ko­ko ele­men­tu gisa uler­tu eta era­bi­li izan dute etxe­bi­zitza, esku­bi­de beza­la aitor­tu beha­rrean, eta den-dena nora­bi­de horre­tan disei­na­tu dute: lur­zo­rua­ren legeak, poli­ti­ka fis­kal eta eko­no­mi­koak, etxe­bi­zitza babes­tuen erai­kun­tza eta sal­men­ta poli­ti­ka eta hiri­gin­tza”. “Eta, hori guz­tia –dio­te­sus­tatzai­le
eta erai­kun­tza-enpre­sen onu­ra­ra­ko, bai eta zer­ga bidez diru-kutxa
publi­koak gizen­tze­ko ere”.
Poli­ti­ka horiek “azken urte­tan eman duten frui­tua denok eza­gutzen dugu:
esa­te­ra­ko, hipo­te­ka eta alo­kai­ruen ordain­ke­ta izu­ga­rrie­kin ito­ta­ko milaka
fami­lia, duin­ta­su­nez eta nahi dute­nean eman­tzi­pa­tu ezin diren gazteak,
erai­kun­tza-enpre­sen dis­kri­mi­na­zioa jasa­ten duten etor­ki­nak, gure herri eta
hirie­tan dau­den mila­ka etxe­bi­zitza huts eta arti­fi­zial bila­ka­tu diren ehun­da­ka hek­ta­rea”. Tes­tuin­gu­ru “ilun” horre­tan , “iritsi da egu­na zei­ne­tan bur­bui­lak eztan­da egin duen, eta, orduan, zor­petze ito­ga­rri edo alo­kai­ru izu­ga­rriak zituen jen­deak ezin izan die aurre egin gas­tu horiei eta maiz­ter-kale­ratze­ra kon­de­na­tuak izan dira”.
Bai­na kri­siak ez die baka­rrik zor­pe­tu­ta­ko per­tso­nei kal­te egin. Alo­kai­ruan bizi dire­nek ere utza­raz­pe­nak pai­ra­tu dituz­te. Esta­tis­ti­ka ofi­zia­lik ez dagoen arren, alo­kai­ru-kon­tra­tue­kin lotu­ta dau­den epai­ke­tek pis­ta­ren bat ema­ten dute: 2007 eta 2008a bitar­tean, %20an igo zen epai-kopu­rua, gizar­te-mugi­men­duek eskai­ni dituz­ten datuen ara­be­ra. “Hori gutxi balitz –dio­te– Gober­nuak ‘Desahu­cio exprés’ beza­la eza­gutzen den legea onar­tu du, eta arau horrek erren­ta­riak kalean uztea erraz­ten du: hutsik dau­den pisuak alo­kai­ruan irten dai­te­zen aitza­kia­re­kin, jabeak babes­ten ditu, maiz­te­rrak baino gehigo”.
Eus­ka­di­ko Gaz­te­ria­ren Kon­tsei­lua, Cári­tas, Elkar­tzen, Kepa­sa­kon­la­ka­sa, ESK, Stee-Eilas, ELA, LAB, EDE Fun­da­zioa, Ezker Gogoa, Gaz­te­le­ku eta Berri Otxoak.
www​.nodo50​.org/​b​e​r​r​i​_​o​t​x​oak
Infor­ma­zio bule­goa [email protected]​nodo50.​org ofi­ci­na de información

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *