[Fotos] Por el dere­cho a vivir en eus­ke­ra en Nafa­rroa. Nafa­rroan eus­ka­raz bizitze­ko esku­bi­dea

Miles de [email protected] recla­man en la capi­tal de Eus­kal Herria, el dere­cho a vivir en eus­ke­ra en Nafa­rroa

15 de mayo, cita masi­va para exi­gir el dere­cho a vivir en eus­ka­ra en Nafa­rroa

Los con­vo­can­tes con­clu­yen que hoy en día «en Nafa­rroa es impo­si­ble vivir en eus­ka­ra. A los eus­kal­du­nes se nos tra­ta como a ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas de segun­da.

No obs­tan­te, Nafa­rroa nece­si­ta a los vas­co­ha­blan­tes, la plu­ra­li­dad enri­que­ce a Nafa­rroa. La mayo­ría social recha­za tan­to la exclu­sión lin­güís­ti­ca como las agre­sio­nes en Nafa­rroa».

Egun horre­tan eus­ka­raz bizitzea­ren alde­ko alda­rri­ka­pen oze­na entzun­go da Iru­ñe­ko karri­ke­tan.

UPN­ren Gober­nuak jarri dituen azke­nal­di­ko ozto­po­ak izan dira mobi­li­za­zio horren piz­ga­rri.

Bai­na ger­tae­ra zehatz horien gai­ne­tik, esku­bi­de bat defen­datze­ra ate­ra­ko dire­la nabar­men­du zuten atzo egin­da­ko aur­kez­pe­nean: «Biga­rren mai­la­ko herri­ta­rrak izan nahi ez dugu­la­ko, eus­ka­rak eta eus­kal­du­nok Nafa­rroan arna­sa behar dugu­la­ko eta giza­le­gez­koa dela­ko».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *