[LaHai­ne] Dia de deten­cions i com­bat a Barcelona

01 mai 2010 08:02:01
Aques­ta jor­na­da de pri­mer de maig ha estat mar­ca­da per la repres­sió, al matí des­sa­llot­ja­ments d’o­ku­pes a Grà­cia i Sants. A la tar­da, des­prés de la mani­fes­ta­ció de l’1 de maig els mos­sos han pas­sat a sitiar el cen­tre, estant iden­ti­fi­cant i dete­nint a la gent segons ens informen.
MATÍ:

Grà­cia: Tres per­so­nes detin­gu­des en un des­sa­llot­ja­ment exprés al carrer Encarnació.

Sants: Un grup de per­so­nes ha estat detin­gut en l’o­ku­pa­ció d’un immo­ble al carrer de Sants.

TARDA:

Des­prés de la mani­fes­ta­ció pels carrers de Bar­ce­lo­na que ha aca­bat davant la bor­sa de Bar­ce­lo­na i amb un acte sim­bò­lic d’o­ku­pa­ció d’un hotel, els mos­sos d’es­qua­dra s’han des­ple­gat pel centre.

ALERTA! Estan iden­ti­fi­cant a gent pel centre!
ALERTA! Ens infor­men que han detin­gut a 7 per­so­nes entre la plaça Uni­ver­si­tat i el carrer Tallers!
ALERTA! Hi ha mos­sos al carrer Joa­quim Cos­ta amb Valdonzella!

Demà inten­ta­rem apor­tar tota la crò­ni­ca del dia d’a­vui, sen­tim no poder fer-ho avui però LH té pro­ble­mes tèc­nics amb el servidor.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *