Zutik Eus­kal Herria! Zutik Eus­kal lan­gi­le­ria!» – Ezker Abertzalea

70. hamar­ka­da­ko azken urteak lan­gi­le borro­ka eta mobi­li­za­zio urteak izan ziren, lan arloan esku­bi­de eta hobe­kun­tzak esku­ratzea ber­ma­tu zuten borro­ka horiek; hain­bat fami­lia mise­ria gorri­tik ate­ra zituen sol­da­ta igoe­rak, lan bal­din­tzen hobetzea, gre­ba esku­bi­dea, 40 ordu­ko lan-astea, sin­di­kal­tze esku­bi­dea, etab. Inork ere ez zuen ezer opa­ri­tu, ez bote­re eko­no­mi­koak ez bote­re poli­ti­koak. Borro­ka, mobi­li­za­zio eta anto­la­kun­tza­ri esker esku­ra­tu ziren aurre­ra­pen sozial horiek.

Bai­na azken urte haue­tan, kla­se poli­ti­ko ustel bat eta eskru­pu­lu eta prin­tzi­pio­rik gabe­ko kas­ta sin­di­kal bat, esfor­tzu han­diz lor­tu­ri­ko esku­bi­deak murriz­ten eta edu­kiz hus­ten ari­tu dira. Gutxi batzuen ezin-ase­ta­sun espe­ku­la­ti­boa oina­rri duen egun pai­ratzen dugun sis­te­ma­ren kri­sia, esku­bi­deak gehia­go murriz­te­ko eta lan bal­din­tzak gehia­go pre­ka­ri­zatze­ko balia­tua iza­ten ari da.

Horre­la, pen­tsioak murriz­tea, erre­tre­ta edo aurre-erre­tre­ta adi­na atze­ratzea edo­ta alar­gun­ta­sun pen­tsioak murriz­tea da plan­te­atzen ari dena. Guz­ti horri, ondo­rio latzak dakar­tzan lan erre­for­ma bat gehi­tu behar zaio: kale­ratzeak mer­katzea, gaz­teen­tza­ko ez esku­bi­de­rik ez koti­za­zio­rik izan­go ez duten kon­tra­tuak, lan eta ordu­te­gi mal­gu­ta­su­na, nego­zia­zio kolek­ti­boa­ren zen­tra­li­za­zioa Eus­kal Herrian nego­ziatzea eki­di­te­ko eta eus­kal gehien­go sin­di­ka­la biga­rren plano batean uzte­ko… Kri­sia sor­tu dute­nei mila­ka mili­oi euro­ko diru lagun­tzak ema­ten ari zaiz­kie, sek­to­re sozial zaba­lak lan­ga­be­zia­ra eta pre­ka­rie­ta­te­ra zigor­tuak diren bitartean.

2009ko maiatza­ren 21ean, Sanz eta Lopez-en Gober­nuen poli­ti­ka sozie­ko­no­mi­koak aldatze­ko eta neu­rri jus­tuak exijitze­ko Hego Eus­kal Herria gel­dia­ra­zi zuen eus­kal gehien­go sin­di­ka­lak. Ipa­rra alda­tu beha­rrean, bi gober­nu auto­no­mi­koek man­ten­du eta sakon­du egin dute, kapi­ta­la lagun­duz (zer­gen jaitsie­ra eta murriz­ke­ta) eta erren­ta baxue­nak IVA­ren igoe­ra­re­kin edo­ta sol­da­ten izoz­tea­re­kin modu­ko neu­rrie­kin zigor­tuz. Gas­tu publi­koa enple­gua­ren biz­ka­rre­ra murriz­tu nahi dute, eta gas­tu sozia­la, beti­koen kontura.

Ezker Aber­tza­lea­ren iritziz ezin­bes­te­koa da esku­bi­de sozial eta labo­ra­len defen­tsan mobi­li­zatzen jarraitzea. Zutik Eus­kal Herria ebaz­pe­nean dio­gun moduan, Ezker Aber­tza­lea­ren iritziz Eus­kal Herriak alda­ke­ta poli­ti­koaz gain alda­ke­ta sozia­la ere behar du. Eta inola­ko zalan­tza­rik gabe, gure herriak behar duen alda­ke­ta­ren oina­rri eta ber­meak herri­ta­rren akti­ba­zio eta mobi­li­za­zioa dira, Eus­kal Herria jus­tu eta soli­da­rio bat nahi duten inda­rren artikulazioa.

Guz­ti hone­ga­tik, Ezker Aber­tza­leak eus­kal herri­tar guz­tiei dei egi­ten die Maiatza­ren Lehe­nean buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ra. Alda­ke­ta poli­ti­ko eta sozia­la­ren alde, Maiatza­ren lehe­nean Eus­kal Herria kalera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *