La CUP veu posi­tius els resul­tats de les con­sul­tes i emplaça als par­tits cata­lans a prendre’n nota

La Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar feli­ci­ta a tots els ciu­ta­dans que han par­ti­ci­pat avui a les con­sul­tes així com als milers de volun­ta­ris i volun­tà­ries que han fet pos­si­ble la orga­nitza­ció de les con­sul­tes a 291 muni­ci­pis cata­lans de 34 comar­ques diferents.

La CUP fa una valo­ra­ció posi­ti­va dels resul­tats de la con­sul­ta per la inde­pen­dèn­cia i creu que posen sobre la tau­la, més que mai, el dret a l’autodeterminació de la nació catalana.

Marc Sallas, por­ta­veu nacio­nal de la CUP expli­ca que “els resul­tats i la fei­na feta per les con­sul­tes fins al dia d’avui ja cons­ta­ten, per una ban­da, que l’independentisme i el movi­ment pel dret a deci­dir són els movi­ment civi­co polí­tics més impor­tants al nos­tre país d’aquest segle, i per l’altre, la via auto­no­mis­ta ha entrat defi­ni­ti­va­ment en un atzu­cac”. Sallas afe­geix tam­bé que “els par­tits polí­tics del nos­tre país han de pren­dre bona nota de les con­sul­tes, si més no, la CUP si que ho farem. Empla­cem a tots els par­tits a tre­ba­llar serio­sa­ment pel dret a l’autodeterminació i a dei­xar de ser eter­na­ment ambi­gus”. Final­ment, Sallas, ha des­ta­cat que és hora de triar entre «demo­crà­cia o Espanya».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *