El sin­di­ca­to LAB lla­ma a su mili­tan­cia a par­ti­ci­par en la mar­cha nacio­nal para parar el TAV que se cele­bra­rá entre Ara­maio y Arra­sa­te – LAB

25 de abril a las 9.30 horas en el polí­gono Mar­ku­le­te de Arrasate

01

Noti­cia com­ple­ta en euskara

LAB sin­di­ka­tuak dei egi­ten dio bere mili­tan­tzia­ri igan­de hone­tan Ara­maio eta Arra­sa­te bitar­tean buru­tu­ko den men­di martxa nazio­na­lean par­te har dezan

Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na­ren aur­ka­ko hain­bat sin­di­ka­tu, alder­di, herri mugi­men­du eta bana­ko bil­tzen dituen AHT­gel­di­tu! ELKAR­LA­NAk igan­de hone­ta­ra­ko, api­ri­lak 25 Ara­maio eta Arra­sa­te artean deitzen duen men­di martxa nazio­na­la­re­kin bat egi­ten du LAB sindikatuak.

Lurra herrien etor­ki­zu­na, AHT­gel­di­tu! Lema­pean anto­la­tu den martxa hone­tan, Ara­maio eta Arra­sa­te­ko ingu­ru­nean obrek dagoe­ne­ko era­gin dituz­ten natu­ra­re­ki­ko kal­teei buruz infor­ma­tu­ko da, eta era zuzen batean iku­si ahal­ko ditu­gu kal­teok. Geu­re begio­kin iku­si ahal­ko dugun txi­ki­zioa, lan­gi­leon pol­tsi­koe­ta­tik lapur­tu­ta­ko dirua­re­kin aurre­ra era­man nahi duten alfe­rri­ka­ko makro­proiek­tu eli­tis­ta honen ezau­ga­rri ezko­rre­ta­ko bat baino ez da. Lan­gi­leok geu­rea dugun lurra eta ingu­ru­me­na defen­da­tu bes­te auke­ra­rik ez dugu, berau ere lapur­tu nahi digu­te­la­ko, lan­gi­leok etor­ki­zu­nik gabe utziz.

Igan­de goi­zean, beraz, hitzor­dua dugu Arra­sa­te­ko Mar­ku­le­te indus­trial­dean goi­ze­ko 09:30ean.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *