Aska­ta­su­na /​Liber­tad!

Gaur egun, edo­zein mota­ta­ko kon­tzen­tra­zio, alda­rri­ka­pen„ paro­dia zein herri baz­ka­riak kalean burutzea (infor­ma­tu, kar­te­lak jarri edo­ta mar­go­ke­ten bidez salatzea beza­la), legez kan­po­ko ekin­tzak bihur­tu dira.

Gai­ne­ra, geroz eta jen­de gehia­go edo­zein argu­dio iraul­tzai­le­tik urrun dagoen pasi­bo­ta­su­na harra­pa­tu­rik aur­kitzen gara. Bidez­koak ez diren egoe­ren aurrean jarre­ra ezko­rrak bar­ne­ratzen ditu­gu. Errea­li­ta­te­tik ihes egin nahian etsi­pe­nean eror­tzen gara. Eta, egu­ne­ro­ko erre­pre­sioaz izu­tu­rik, jazar­pe­nen aurrean ezi­nean geratzen gara borro­ka­tu ordez. Aska­ta­su­naz hitz egi­tea, kalee­tan gure exis­ten­tzia debe­katzen duten bitar­tean, injus­ti­zia bera eta herri borro­ka isi­la­raz­tea da! Egun­ka­riak, irra­ti libreak edo­ta publi­ka­zio alter­na­ti­boak ixtea, komu­ni­ka­zioaz hitz egi­ten duten bitar­tean, far­t­sa bat da!

Ate­ra kale­ra eta pasi­bo­ta­su­na garai­tu. Kalea guz­tio­na den hei­nean, komu­ni­ka­zio­ra­ko bil­gu­nea izan da beti­da­nik, hots, eten­ga­be isi­la­ra­zi­ta­ko alda­rri­ka­pe­nen boz­go­rai­lua. Sala­tu, ospa­tu, oihu­ka­tu, dan­tza­tu, goza­tu eta gurea dena berres­ku­ra­tu! Adie­raz­pen aska­ta­su­na defen­da dezagun!

Kolek­ti­bo zein per­tso­na ezber­di­nei kalea gurea den gune herri­koia bihur­tze­ko gon­bi­tea luzatzen dizue­gu: Ber­tso­la­riak, musi­ka­riak, mala­ba­ris­tak, dan­tza­riak, antzer­ki­la­riak, mar­go­la­riak, kiro­la­riak etab. Dene­ta­rik eka­rri, iku­rrak, kar­te­lak, pega­ti­nak, musi­ka tres­na eta buru­ratzen zai­zuen guz­tia, izan gai­te­zen sor­tzai­le eta zuze­nak. Eta Maiatza­ren 15ean Bil­bon [Gran Via], arratsal­de­ko 17:00etan elkar ikus­ten bagara?

INVITACIÓN

Hoy en día, rea­li­zar en la calle cual­quier tipo de con­cen­tra­cio­nes, paro­dias rei­vin­di­ca­ti­vas, comi­das popu­la­res,… (Al igual que infor­mar, poner car­te­les o denun­ciar median­te las pin­ta­das) se ha con­ver­ti­do en accio­nes delictivas.

Ade­más, cada vez somos más gen­te atra­pa­da en una pasi­vi­dad que envuel­ve cual­quier razo­na­mien­to rebel­de. Asu­mi­mos acti­tu­des fata­lis­tas ante situa­cio­nes injus­tas, cae­mos en la des­es­pe­ran­za como for­ma de huir de la reali­dad, per­ma­ne­ce­mos impo­ten­tes ante la opre­sión en vez de luchar con­tra ella, ate­mo­ri­zadxs por la repre­sión coti­dia­na. ¡Hablar de liber­tad y prohi­bir nues­tra exis­ten­cia en las calles, es silen­ciar la injus­ti­cia y la lucha popu­lar! ¡Hablar de la comu­ni­ca­ción y cen­su­rar perió­di­cos, radios libres, músi­ca y publi­ca­cio­nes alter­na­ti­vas, es una farsa!

Sal a la calle y desa­fía la pasi­vi­dad. La calle es de todxs, siem­pre a sido un pun­to de encuen­tro y comu­ni­ca­ción, el alta­voz de las exi­gen­cias con­ti­nua­men­te silen­cia­das. Recu­pe­re­mos el espa­cio que nos roban. Denun­cia, cele­bra, gri­ta, can­ta, bai­la, dis­fru­ta y rei­vin­di­ca. Defien­de la liber­tad de expresión.

Con­vo­ca­mos a todxs los colec­ti­vos socia­les, indi­vi­duos, artis­tas, musicxs, mala­ba­ris­tas, dan­tza­ris, tea­trerxs, pin­torxs, ber­tso­la­ris, txa­ran­gas, kiro­la­ris,… a con­ver­tir la calle en nues­tro espa­cio popu­lar. Trae­ros de todo, ban­de­ras, car­te­les, pega­ti­nas, ins­tru­men­tos y todo lo que se os ocu­rra, sea­mos crea­tivxs y directxs. ¿Que os pare­ce si nos vemos el 15 de Mayo en Bil­bo [Gran Via] a las 17:00 de la tarde?
Ven­ta­na nueva
Impri­mir todo

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *