20.000 per­so­nes es mani­fes­ten pels Paï­sos Cata­lans a València

La Dia­da nacio­nal del País Valen­cià ha tor­nat a reu­nir milers de per­so­nes a la ciu­tat de Valèn­cia, en el que ha estat una de les mobi­litza­cions més mul­ti­tu­di­nà­ries dels últims anys. L’esquerra inde­pen­den­tis­ta que havia con­vo­cat amb el lema “Som Paï­sos Cata­lans” ha reunit a més de 3000 mani­fes­tants rere la seua pan­car­ta que era ben visi­ble i mar­xa­va lleu­ge­ra­ment sepa­ra­da de la res­ta de blocs. 

Cen­te­nars de sen­ye­res estre­la­des mar­xa­ven darre­re la pan­car­ta inde­pen­den­tis­ta, que esta­va sig­na­da per Enda­vant (OSAN), Mau­lets, CAJEI, COS, SEPC i Aler­ta Soli­dà­ria, en un mani­fes­ta­ció ha trans­co­rre­gut sen­se inci­dents res­sen­ya­bles en un ambient com­ba­tiu entre crits en favor de l’alliberament nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans i con­tra el capitalisme.

Un dels moments més espec­ta­cu­lars ha estat l’acció realitza­da per mili­tants de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta a la seu cen­tral del BBVA (ubi­ca­da al carrer de les Bar­ques) on s’ha realitzat un mural d’uns 8 metres de lon­gi­tud en el qual es podia lle­gir “Mort al Capi­tal” i que pre­te­nia denun­ciar la res­pon­sa­bi­li­tat dels bancs en la crei­xent pre­ca­rie­tat que pateix la clas­se tre­ba­lla­do­ra al nos­tre país. 

El mani­fest faci­li­tat per l’esquerra inde­pen­den­tis­ta posa­va l’accent en la uni­tat cul­tu­ral, lin­güís­ti­ca, social, nacio­nal,… dels Paï­sos Cata­lans, en la his­tò­ri­ca capa­ci­tat de super­vi­vèn­cia de la nació a tra­vés de la rebel·lió i la desobe­dièn­cia con­tra l’opressió espan­yo­la i fran­ce­sa. Tam­bé assen­ya­la­va la neces­si­tat d’avançar en la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans a tra­vés de les ini­cia­ti­ves popu­lars i al mar­ge de les ins­ti­tu­cions autonòmiques/​regionals i esta­tals, donat que aques­tes ins­ti­tu­cions han estat crea­des per divi­dir i sot­me­tre el nos­tre poble. Així doncs, els inde­pen­den­tis­tes apos­ten per la Uni­tat Popu­lar, és a dir la sinèr­gia de totes les llui­tes popu­lars i movi­ments socials alter­na­tius d’arreu el terri­to­ri, com a dina­mitza­do­ra d’aquest pro­cés de cons­truc­ció nacio­nal. Una Uni­tat popu­lar que ha de tin­dre com a mínims, segons el mani­fest inde­pen­den­tis­ta, el reco­nei­xe­ment dels Paï­sos Cata­lans com a marc nacio­nal, la rei­vin­di­ca­ció del dret a l’autodeterminació, i la defen­sa dels inter­es­sos de la clas­se treballadora.

L’esquerra inde­pen­den­tis­ta ha decla­rat que se sent “satis­fe­ta per la capa­ci­tat de mobi­litza­ció demos­tra­da per les clas­ses popu­lars a la Dia­da del 25 d’Abril d’enguany”, i ha afe­git que “aques­ta embran­zi­da popu­lar s’ha de tra­duir en un incre­ment de la mili­tàn­cia inde­pen­den­tis­ta” ja que en para­ules d’un dels seus por­tant­veus “tots i totes som neces­sà­ries en el pro­cés de cons­trucc­ció d’un futur lliu­re i socia­lis­ta pels Paï­sos Catalans”. 

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *