L’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta rei­vin­di­ca els Paï­sos Cata­lans com el marc de llui­ta nacio­nal i social

250 per­so­nes rei­vin­di­quen a la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia els Paï­sos Catalans

Les orga­nitza­cions de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta han advo­cat aquest diven­dres 23 d’a­bril al ves­pre a Valèn­cia per la terri­to­ria­li­tat com­ple­ta de la nació cata­la­na, en un acte polí­tic cele­brat a la Sala San­chis Guar­ner de la Facul­tat de Filo­lo­gia de la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia. Dis­cur­sos, peces audio­vi­suals i músi­ca han girat entorn el mateix eix: la uni­tat dels Paï­sos Cata­lans com a marc nacio­nal i social de les llui­tes per la inde­pen­dèn­cia i el socialisme.

Davant d’u­nes dues-cen­tes cin­quan­ta per­so­nes que han omplert aques­ta sala situa­da a l’avinguda de Blas­co Ibá­ñez, i sota el lema “Som Paï­sos Cata­lans”, l’escenari ha esde­vin­gut un apa­ra­dor de pro­cla­mes, llui­tes i emo­cions que han estat for­ta­ment aplau­di­des pel públic assis­tent. La imat­ge ha estat pro­ta­go­nis­ta. Els dife­rents vídeos pro­jec­tats han mos­trat la belle­sa pai­sat­gís­ti­ca dels Paï­sos Cata­lans i han mos­trat la his­tò­ria anti­ga i recent de la cons­truc­ció del poble cata­là. Unes peces que han refer­mat les arrels del nos­tre poble i han home­nat­jat els tre­ba­lla­dors i les tre­ba­lla­do­res de la nos­tra nació.

La músi­ca ha por­tat el nom de Naia, una jove for­ma­ció que abar­ca dife­rents estils, tals com el folk, el pop o la cançó d’autor. Durant l’hora i mit­ja d’acte polí­tic, Naia ha inter­pre­tat algu­nes de les cançons que for­men part del seu pri­mer tre­ball “Joc d’emocions”. Durant el trans­curs de l’acte, tam­bé s’han can­tat alba­des i s’ha inter­pre­tat el mític “Cant dels Ocells” en violoncel.

El moment més emo­cio­nant del ves­pre ha estat el par­la­ment realitzat pels mili­tants inde­pen­den­tis­tes Gonçal Bra­voMaria Josep Mar­tí­nez. En ell, s’ha afir­mat que un país no només el fa una llen­gua, sinó que són les per­so­nes, les rela­cions huma­nes i eco­nò­mi­ques, la comu­ni­ca­ció i la coor­di­na­ció de les llui­tes popu­lars…, les que cons­truei­xen un país. Bra­vo i Mar­tí­nez han denun­ciat la situa­ció de les més d’1.600.000 per­so­nes atu­ra­des als Paï­sos Cata­lans i han assen­ya­lat l’estat espan­yol com a cul­pa­ble de la pre­ca­ritza­ció i el des­man­te­lla­ment la iden­ti­tat del poble català.

Estre­lla Roja de Beni­ma­clet ha clos l’acte amb el toc de la Mui­xe­ran­ga i la Inter­na­cio­nal. Abans, però, s’ha recor­dat que aquest dis­sab­te 24 d’abril, l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta eixi­rà sota el mateix lema a la mani­fes­ta­ció que reco­rre­rà els carrers de Valèn­cia, des de la plaça de Sant Agus­tí, a par­tir de les 18 hores.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *