Aber­tza­leen Bata­su­na (AB), ANV, Ara­lar, Bata­su­na, Eus­ko Alkar­ta­su­na, Ezker Aber­tza­lea eta Nou­veau Par­ti Anti­ca­pi­ta­lis­te (NPA) egia nahi dute

Api­ri­la­ren 17an «Egia nahi dugu» lema­pean buru­tu­ko den mani­fes­ta­pe­na dela eta, Eus­kal Herri mai­la­ko hain­bat alder­di poli­ti­ko beraien atxi­ki­men­dua ager­ta­ra­zi dute. Baio­nan egin den pren­t­sa aitzi­ne­ko baten bitar­tez Aber­tza­leen Bata­su­na (AB), ANV, Ara­lar, Bata­su­na, Eus­ko Alkar­ta­su­na, Ezker Aber­tza­lea eta Nou­veau Par­ti Anti­ca­pi­ta­lis­te (NPA) alder­diek sos­ten­gu tal­de honek ados­tu­ta­ko mani­fes­tua­ren aur­kez­pe­na egin dute, mani­fes­ta­pe­na par­te har­tze­ko bakoitza­ren moti­ba­zioa agertuz.

EGIA NAHI DUGU!

Jon Anza eus­kal mili­tan­tea­ren heriotza­ren egia osoa nahi dugu.

Joan den urte­ko api­ri­la­ren 18an des­ager­tu zen, azken aldiz Baio­na­tik Tolo­sa­ra zihoan tre­nean izan zen iku­sia. Hamai­ka hila­be­te ondo­ren ager­tu da gor­pua Tolo­sa­ko ospi­ta­le batean.

Maiatza­ren 15an Baio­na­ko pro­ku­ra­do­rea­ri jaki­te­ra eman zitzaion api­ri­la­ren 18tik des­ager­tua zela. Maiatza­ren 20an ETAk bere des­ager­tzea salatzen du.

Pro­ku­ra­do­reak iker­ke­ta abia­tu zuen poli­zia judiaia­la­re­kin. Urte­be­te ondo­ren aitor­tu du bere iker­ke­tak huts egin due­la. Afe­ra guz­ti hone­tan hutse­gi­te buro­kra­ti­koak eman dire­la. Orain jaki­na­ra­zi dute ospi­ta­le­tik, poli­zia eta Tolo­sa­ko pro­ku­ra­do­rea jaki­na­ren gai­nean jarri zute­la. Ardu­rak bate­tik bes­te­ra pasa­raz­ten dituz­te. Kon­trae­sa­nez betea da afe­ra. Ber­tsio ofi­zia­lak ez digu inon­dik inora sines­ga­rri­ta­su­nik eskaintzen.

Salatzen dugu afe­ra­ren gai­nean ardu­ra­dun judi­zial eta poli­zia­len por­ta­era. Has­ta­pe­ne­tik. Gor­pua ager­tu da, egoe­ra oso sus­ma­ga­rrian. Indar arma­tu espai­nol eta fran­tse­sen esku har­tzea afe­ra­ren erdi­gu­nean diru­di. Hamar egu­nez noren esku­tan izan da? Hamai­ka hila­be­tez Tolo­sa­ko ospi­ta­lean izan dela erran dute. Posi­ble ote da hala­ko­rik azpian esku bel­tza­rik izan gabe?

Gor­pua ager­tu iza­na­ga­tik ez da afe­ra amai­tu. Bis­tan da ilun­ta­sun haun­dia dela. Has­ta­pe­ne­ko sus­mo txa­rrak kon­fir­matzen joan dira. Gal­de­ra asko pau­satzen ditu­gu. Izan ere, gal­de­ra asko da airean, eta eus­kal herri­ta­rrok eran­tzu­nak ditu­gu exijitzen.

Fami­lia­re­ki­ko tra­tua sala­tu nahi dugu, bes­tal­de. Hila­be­te luze­ta­ko dra­ma­ren ondo­ren tra­tu umi­lia­ga­rria jaso dute. Zer ote dute ezkutatzeko?

Engaiatzen gara afe­ra hone­tan egia osoa jakin arte. Deial­dia egi­ten dugu herri­tar oro­ri ardu­rak, eran­tzun­ki­zu­nak eta egia gal­detze­ra. Alliot Marie ande­rea­ri eta Rubal­ca­ba jau­na­ri egi osoa erran deza­ten eskatzen die­gu. Api­ri­la­ren 17an fin­ka­tu dugu hitzor­du inpor­tan­tea, deial­di zaba­la, fran­tses agin­ta­riei egia osoa argi­tu eta publi­ko­ki jaki­na­ra­zi deza­ten exiji­tu­ko dugu.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *