Llei­da: La CUP fa una cri­da a la par­ti­ci­pa­ció en el seu acte cen­tral per les con­sul­tes del 25A

Un cen­te­nar de llei­da­tans i llei­da­ta­nes van par­ti­ci­par aquest diu­men­ge a l’ac­te cen­tral de cam­pan­ya que la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Llei­da pel «Sí» a la con­sul­ta del 25A. Durant la ves­pra­da, van inter­ve­nir com a con­vi­dats l’ex­coor­di­na­dor nacio­nal d’U­nió de Page­sos, Pep Rie­ra, i el pre­si­dent de la Comis­sió de la Dig­ni­tat, Josep Cruan­yes. En les seves inter­ven­cions, tots dos van ani­mar la ciu­ta­da­nia a par­ti­ci­par en la pro­pe­ra jor­na­da del 25 d’a­bril i van defen­sar la neces­si­tat de cons­truir un país lliu­re i social­ment avançat.

El por­ta­veu de la CUP de Llei­da, Ramon Usall, va clou­re l’ac­te rei­vin­di­cant el marc nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans com a sub­jec­te del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de tota la nació cata­la­na, alho­ra que va apos­tar per una Euro­pa del Pobles on els tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res cata­lans hi siguem repre­sen­tats en pri­me­ra per­so­na i sen­se intermediaris.

El mateix Usall va ani­mar els tre­ba­lla­dors i les tre­ba­lla­do­res a votar afir­ma­ti­va­ment per la inde­pen­dèn­cia com a úni­ca garan­tia de super­ació de les polí­ti­ques neo­li­be­rals i pri­va­titza­do­res i com alter­na­ti­va per a la cons­truc­ció d’un estat social­ment just i igualitari.

Així mateix, Usall va cri­dar a votar el dia 25 per ente­rrar defi­ni­ti­va­ment el cicle auto­no­mis­ta i estatutari.

Final­ment, un con­cert del grup «Titot i David Rosell» va clou­re la jor­na­da que supo­sa­va l’i­ni­ci de la cam­pan­ya que la for­ma­ció durà a ter­me durant els pro­pers dies en defen­sa de l’op­ció del Sí en la consulta.

www​.lli​ber​tat​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *