Jon Anza­ren seni­de bat dekla­ratze­ra dei­tu dute Ertzai­netxe­tik terro­ris­moa goratzea egotzita

Gar­bi­ñe Alki­za, Jon Anza­ren seni­dea, Ertzain­tza­ren komi­sal­de­gi­tik dei­tu dute dekla­ratze­ra joa­te­ko. Pasa den igan­de­ko mani­fes­ta­zioa­ren amaie­ran ira­ku­rri­ta­ko tes­tua­ga­tik terro­ris­moa goratzea egoz­ten die­te, bere aur­ka­ko espe­dien­tea zabal­du dutelarik.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik gogor sala­tu nahi dugu Jon Anza­ren seni­deek bizi duten baz­te­ke­ta eta jazar­pen egoe­ra. Beraien seni­dea gerra ziki­nak bahi­tu eta hil du, beraien seni­dea­ren gor­pua ia urte­be­tez bahi­tu­rik man­ten­du dute, gor­pua ager­tu denean seni­deei baiez­ta­tu aurre­tik komu­ni­ka­bi­deen bide lau hai­ze­ta­ra publi­ko egin dute Jonen gor­pua ager­tu dela, behin gor­pua ager­tu­ta tra­bak bes­te­rik ez diz­kie­te jarri seni­deei, Jonen arro­pa jasotzea uka­tu die­te, autop­sian kon­fian­tza­ko medi­kua­ren par­te har­tzea uka­tu dute e.a.

Orain gai­ne­ra Jon Anza­ren seni­deek erre­pre­sioa­ren jomu­gan jarrai dituz­te, Jonen hil­ke­ta gerra ziki­na­ri egotzi ondo­ren Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren mehatxu­pean daudelarik.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik Jonen seni­deei gure babe­sa adie­raz­teaz gain gogor sala­tu nahi dugu azken egu­ne­tan jasa­ten ari diren guztia.

Espai­niar erre­pre­sioak hil du Jon, eta gor­pua ia urte­be­tez edu­ki dute fran­tziar agin­ta­riek. Ondo­ren, Fran­tziar agin­ta­rien esku­tik tra­bak eta baz­ter­ke­ta baino ez dute jaso Jonen seni­deek. Bahi­tu­rik izan duten horiek beraiek ez zail­ta­su­nak baino ez diz­kie­te jarri azken egu­no­tan, gor­pua bahi­tu­rik man­ten­du dute­la­ko. Jonen hil­ke­ta­ren ardu­ra­dun poli­ti­koen esku­tik berriz mehatxuak eta jazar­pe­na jaso dute, seni­deak Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren jomu­gan jarri dituztelarik.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik dei egin nahi dugu dato­zen egu­ne­tan Jon Anza­ren hil­ke­ta salatze­ko buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *