[Fotos] La mar­cha mun­dial de las muje­res, pasa por Bilbo

NUESTRA ROPA NO SE COSE SOLA

En el mar­co de la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res de Eus­kal Herria, cuyo eje cen­tral en Biz­kaia es la pre­ca­rie­dad, esta maña­na en la Gran Vía de Bil­bao un gru­po de muje­res de esta pla­ta­for­ma ha repre­sen­ta­do y denun­cia­do la explo­ta­ción de miles de muje­res que tra­ba­jan en el sec­tor tex­til. Y es que en la actua­li­dad el 90% de las per­so­nas que tra­ba­jan en la indus­tria de la ropa son muje­res y 3 de cada 5 lo hacen sin con­tra­to ni cober­tu­ra social.

Con la acción de esta maña­na se pre­ten­de denun­ciar a las empre­sas e ins­ti­tu­cio­nes impli­ca­das y con­cien­ciar a la ciu­da­da­nía sobre la impor­tan­cia del con­su­mo res­pon­sa­ble. ter­mi­nan­do en Iru­ña el 13 de marzo.

Pla­ta­for­ma de la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res de Bilbao

GURE ERROPA EZ DA BEREZ JOSTEN

Eh‑a gurutza­tu­ko duen Mun­du Martxa­ren ari­ra, ema­ku­meon pre­ka­rie­ta­tea gai nagu­sitzat duten Biz­kai­ko hiri­bu­ruan, Mun­du Martxa­ko pla­ta­for­ma osatzen duten ema­ku­me ezder­di­nek eki­men bat buru­tu dute goi­ze­ko 12ak alde­ra. Ber­tan, jan­tzi­gin­tzan dihar­du­ten mila­ka ema­ku­meek jasatzen duten explo­ta­zio egoe­ra zala­tu dute. Esan beha­rre­koa da jan­tzi­gin­tzan lan egi­ten duten lan­gi­leen %90 ema­ku­meak dire­la eta bos­te­tik hiruk kon­tra­tu eta babes sozia­lik gabe dihar dutela.

Gaur goi­ze­ko eki­me­na­ren hel­bu­rua jan­tzi­gin­tza mun­du­ko enpre­sak eta isti­tu­zioak zalatzea izan da, jen­dear­tea kon­tsu­mo ardu­ratsua­ren garran­tziaz ohar­ta­raz­tea­re­kin bate­ra. Gaur arras­tian Mun­du Martxak Bil­bo­ko kaleak morez mar­goz­tu­ko ditu eta hurren­go egu­ne­tan bere ibil­bi­de eta eki­me­nak Eus­kal Herri­ko herri ezber­di­ne­ta­tik jarrai­tu­ko dute, Martxoa­ren hamahi­ru­rar­te Iru­ñean amaie­ra­ko jaial­dia izan­go delarik.

Bil­bo­ko Eus­kal Herri­ko Mun­du Martxa­ra­ko Plataforma

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *