Cen­su­ra­da una ban­de­ro­la de Jon Anza en el Camp Nou

[Cata­là]

Liber­ta d’ex­pres­sió? aquí no.

El pas­sat dime­cres 24 de març, durant el par­tit del Barça con­tra l’O­sa­su­na que és va dispu­tar al Camp Nou, un grup de joves van pen­jar diver­ses ban­de­ro­les, com fan habi­tual­ment als par­tits de fut­bol, amb dife­rents rei­vin­di­ca­cions. Entre elles hi havia dos este­la­des, una ban­de­ro­la con­tra el cemen­te­ri nuclear i una últi­ma que recla­ma­va la veri­tat sobre la mort del basc Jon Anza, con­cre­ta­ment posa­va «JON ANZA, QUE LI HEU FET? prou terro­ris­me d’es­tat!» acom­pan­yat de la silue­ta de la seva cara.

Als vint minuts d’i­ni­ciar-se el par­tit, van arri­bar uns deu vigi­lants de segu­re­tat que van arran­car la ban­de­ro­la de Jon, i van obli­gar als joves a des­pen­jar les altres i a acom­pan­yar-los, segons ells, per no estar assen­tats a les seves localitats.

En arri­bar als pas­sa­dis­sos d’ac­cés a la gra­da, els espe­ra­ven una vin­te­na d’a­gents de la Bri­ga­da Mòbil dels Mos­sos d’Es­qua­dra. Els van iden­ti­fi­car, van revi­sar els seus objec­tes per­so­nals i els van
comu­ni­car que esta­ven expul­sats del camp. Els agents de la Bri­ga­da Mòbil van trau­re els joves del camp, i els van rete­nir una hora més.

A par­tir d’a­quell moment la situa­ció va can­viar, i el motiu de la reten­ció va pas­sar a ser la ban­de­ro­la de Jon Anza. Durant aquest temps, els van tor­nar a regis­trar i iden­ti­fi­car, aquest cop d’u­na mane­ra més vio­len­ta i amb inti­mi­da­cions cons­tants que bus­ca­ven l’hu­mi­lia­ció i la provocació.

Final­ment, els Mos­sos van posar una denún­cia als joves per «por­tar una pan­car­ta que exal­ta la vio­lèn­cia» segons deia tex­tual­ment l’ac­ta poli­cial. La poli­cia auto­nò­mi­ca és va negar a entre­gar-li una còpia al denunciat,tot i que va firmar-la.


[Cas­te­llano]

¿Liber­tad de expre­sión? Aquí no.

El pasa­do miér­co­les 24 de mar­zo, duran­te el par­ti­do del Barça con­tra el Osa­su­na que se dis­pu­tó en el Camp Nou, un gru­po de jóve­nes col­ga­ron varias pan­car­tas, como hacen habi­tual­men­te los par­ti­dos de fút­bol, con dife­ren­tes rei­vin­di­ca­cio­nes. Entre ellas había dos estre­lla­das, una ban­de­ro­la con­tra el cemen­te­rio nuclear y una últi­ma que recla­ma­ba la ver­dad sobre la muer­te del vas­co Jon Anza, con­cre­ta­men­te ponía «Jon Anza, QUE LE HABÉIS HECHO? Sufi­cien­te­men­te terro­ris­mo de Esta­do!» acom­pa­ña­do de la silue­ta de su cara.

A los vein­te minu­tos de ini­ciar­se el par­ti­do, lle­ga­ron unos diez vigi­lan­tes de segu­ri­dad que arran­ca­ron la ban­de­ro­la de Jon, y obli­ga­ron a los jóve­nes a des­col­gar las demás ya acom­pa­ñar­los, según ellos, por no estar asen­ta­dos en sus localidades.

Al lle­gar a los pasi­llos de acce­so a la gra­da, los espe­ra­ban una vein­te­na de agen­tes de la Bri­ga­da Móvil de los Mos­sos d’Es­qua­dra. Los iden­ti­fi­ca­ron, revi­sa­ron sus obje­tos per­so­na­les y los
comu­ni­ca­ron que esta­ban expul­sa­dos del cam­po. Los agen­tes de la Bri­ga­da Móvil saca­ron los jóve­nes del cam­po, y los retu­vie­ron una hora más.

A par­tir de ese momen­to la situa­ción cam­bió, y el moti­vo de la reten­ción pasó a ser la ban­de­ro­la de Jon Anza. Duran­te este tiem­po, los vol­vie­ron a regis­trar e iden­ti­fi­car, esta vez de una mane­ra más vio­len­ta y con inti­mi­da­cio­nes cons­tan­tes que bus­ca­ban la humi­lla­ción y la provocación.

Final­men­te, los Mos­sos pusie­ron una denun­cia a los jóve­nes para «lle­var una pan­car­ta que exal­ta la vio­len­cia» según decía tex­tual­men­te el acta poli­cial. La poli­cía auto­nó­mi­ca se negó a entre­gar­les una copia al denun­cia­do, aun­que sí que tuvie­ron que firmarla.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *