Asel eta Maputxe herria­re­ki­ko elkar­ta­su­nak ez du etenik

Asel Luza­rra­ga­ren kasua salatze­ko eta maputxeen egoe­ra Eus­kal Herri osoan zehar eza­gu­ta­raz­te­ko dagoen eki­men ezber­di­nen birak ez du ete­nik. Adi­bi­de gisa, atzo Ger­ni­ka­ko gaz­tetxean izan­da­ko hitzal­dia. 30 lagun izan ziren gai honen ingu­ru­ko sola­sal­dian par­te har­tu zute­nak. Hiz­la­riak Edor­ta Jime­nez (Eus­kal idaz­lea eta PEN klu­be­ko kidea), Jose­ba Mar­tos (Hack​.ing Bada­ki­gu infor­ma­ti­ka elkar­te­ko kidea) eta Julen Zulai­ka (pasa­den urtean Wall Mapun egon­da­ko bri­ga­dis­ta, Aska­pe­na­ko kidea) izan ziren.

Ase­len egun­go egoe­raz, maputxe herria­re­kin duen lotu­raz, Txi­le­ko gober­nuak Maputxe herria­ri inpo­satzen dion erre­pre­sioaz, Maputxe herria­ren erre­sis­ten­tziaz eta inter­na­zio­na­lis­moaz min­tzo ziren bes­teak beste.

Esan beza­la hitzal­di eta eki­men gehia­go izan­go dira egu­no­tan gure herrian barre­na. Jarraian ger­tu­ko ziten infor­ma­zioa duzue:

HITZALDIA: Bil­bon Martxoa­ren 10ean 19:00etan Burtsan.

HITZALDIA: Tolo­san martxoa­ren 11n 19:00etan Kul­tur Etxe­ko are­to ttikian.

KONTZENTRAZIOA: Egue­ne­ro 20:00etan Bil­bo­ko pla­za Biribilean.

Ani­ma­tu ta par­te hartu!

gure alde­tik besar­ka­da bat Asel eta Maputxe herriari!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *