Giro­na: La CUP orga­nitza un acte per pro­mo­ure la par­ti­ci­pa­ció el 25A i rei­vin­di­car tota la nació

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Giro­na ha orga­nitzat un gran acte amb un repre­sen­tant de cada terri­to­ri dels Paï­sos Cata­lans amb l’ob­jec­tiu de demos­trar «que la reali­tat nacio­nal cata­la­na va més enllà de les qua­tre pro­vín­cies del Prin­ci­pat». Hi par­ti­ci­pa­ran: Lluís Llach (Prin­ci­pat), Feliu Ven­tu­ra (País Valen­cià), Rosa Cala­fat (Illes), Ber­ta Ménem (Fran­ja de Ponent), Mar­ta Serra (Cata­lun­ya del Nord). L’ac­te clou­rà amb una actua­ció del can­tau­tor valen­cià Pau Alabajos.

La CUP, que par­ti­ci­pa acti­va­ment en l’or­ga­nitza­ció de la con­sul­ta popu­lar a Giro­na que tin­drà lloc el 25 d’a­bril, ha con­vi­dat un repre­sen­tant dels dife­rents terri­to­ris «per tal de conèi­xer les dife­rents reali­tats i rei­vin­di­car la vigèn­cia del proejc­te».

L’es­de­ve­ni­ment tin­drà lloc el 16 d’a­bril a 24 de 8 del ves­pre a la Casa de Cul­tu­ra de Giro­na i durà per lema «Sí als Paï­sos Cata­lans! Vota Inde­pen­dèn­cia!». Els pro­ta­go­nis­tes de la xerra­da-debat seran:

- Lluís Llach (Prin­ci­pat)
– Feliu Ven­tu­ra (País Valencià)
– Rosa Cala­fat (Illes)
– Ber­ta Ménem (Fran­ja de Ponent)
– Mar­ta Serra (Cata­lun­ya del Nord)

L’ac­te clou­rà amb una actua­ció del can­tau­tor valen­cià Pau Alabajos.

Comu­ni­cat:

Els Paï­sos Cata­lans són una reali­tat lin­güis­ti­ca, his­tò­ri­ca, social i cul­tu­ral que mai han pogut arti­cu­lar-se i deci­dir el seu futur polí­tic. Els actuals límits admi­nis­tra­tius que sepa­ren els dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans van ser impo­sats pels sec­tors dre­tans i neo­fei­xis­tes durant la Transició Espan­yo­la. La Cons­ti­tu­ció del ’78 prohi­beix explí­ci­ta­ment, en el seu arti­cle 8è, qual­se­vol pos­si­bi­li­tat d’ar­ti­cu­lar polí­ti­ca­ment els terri­to­ris de la nació.

A la CUP estem con­ve­nçuts de la vigèn­cia i futur dels Paï­sos Cata­lans i creiem fer­ma­ment que la reali­tat nacio­nal cata­la­na va més enllà de les qua­tre pro­vín­cies del Prin­ci­pat. Atès que el pro­per 25 d’a­bril els giro­nins i giro­ni­nes realitza­rem una con­sul­ta popu­lar sobre la inde­pen­dèn­cia, hem cre­gut con­ve­nient orga­nitzar aquest acte i con­vi­dar a repre­sen­tants dels dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans per tal de conèi­xer les dife­rents reali­tats de cada terri­to­ri i rei­vin­di­car la vigèn­cia del projecte.

Apro­fi­tem per ani­mar a tothom a par­ti­ci­par en la con­sul­ta del 25 d’a­bril i a difon­dre la neces­si­tat de con­ti­nuar rei­vin­di­cant el país.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *