Jon Anza­ren seni­de bat dekla­ratze­ra dei­tu dute Ertzai­netxe­tik terro­ris­moa goratzea egotzita

Gar­bi­ñe Alki­za, Jon Anza­ren seni­dea, Ertzain­tza­ren komi­sal­de­gi­tik dei­tu dute dekla­ratze­ra joa­te­ko. Pasa den igan­de­ko mani­fes­ta­zioa­ren amaie­ran ira­ku­rri­ta­ko tes­tua­ga­tik terro­ris­moa goratzea egoz­ten die­te, bere aur­ka­ko espe­dien­tea zabal­du dutelarik.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik gogor sala­tu nahi dugu Jon Anza­ren seni­deek bizi duten baz­te­ke­ta eta jazar­pen egoe­ra. Beraien seni­dea gerra ziki­nak bahi­tu eta hil du, beraien seni­dea­ren gor­pua ia urte­be­tez bahi­tu­rik man­ten­du dute, gor­pua ager­tu denean seni­deei baiez­ta­tu aurre­tik komu­ni­ka­bi­deen bide lau hai­ze­ta­ra publi­ko egin dute Jonen gor­pua ager­tu dela, behin gor­pua ager­tu­ta tra­bak bes­te­rik ez diz­kie­te jarri seni­deei, Jonen arro­pa jasotzea uka­tu die­te, autop­sian kon­fian­tza­ko medi­kua­ren par­te har­tzea uka­tu dute e.a.

Orain gai­ne­ra Jon Anza­ren seni­deek erre­pre­sioa­ren jomu­gan jarrai dituz­te, Jonen hil­ke­ta gerra ziki­na­ri egotzi ondo­ren Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren mehatxu­pean daudelarik.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik Jonen seni­deei gure babe­sa adie­raz­teaz gain gogor sala­tu nahi dugu azken egu­ne­tan jasa­ten ari diren guztia.

Espai­niar erre­pre­sioak hil du Jon, eta gor­pua ia urte­be­tez edu­ki dute fran­tziar agin­ta­riek. Ondo­ren, Fran­tziar agin­ta­rien esku­tik tra­bak eta baz­ter­ke­ta baino ez dute jaso Jonen seni­deek. Bahi­tu­rik izan duten horiek beraiek ez zail­ta­su­nak baino ez diz­kie­te jarri azken egu­no­tan, gor­pua bahi­tu­rik man­ten­du dute­la­ko. Jonen hil­ke­ta­ren ardu­ra­dun poli­ti­koen esku­tik berriz mehatxuak eta jazar­pe­na jaso dute, seni­deak Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren jomu­gan jarri dituztelarik.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik dei egin nahi dugu dato­zen egu­ne­tan Jon Anza­ren hil­ke­ta salatze­ko buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *