Ger­ni­kan Pales­ti­na­ren gai­ne­ko hitzal­dian 250 ikas­le (Aska­pe­na)

gernika institutuaAtzo Ger­ni­ka-Lumo­ko ins­ti­tu­tuan 250 ikas­le batu ziren Pales­ti­na­ren gai­ne­ko hitzal­dian, Aska­pe­nak eman zuen, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­tu­ta, ber­tan Ber­meon bizi den Anwuar pales­ti­na­rrak hitz egin zuen ber­ta­ko egoa­ra­ri buruz, non­dik, zelan, zer­ga­tik eta nor­tzuk diren gataz­ka­ren eran­tzu­leak azal­du zituen, bera jato­rriz Gaza­koa dela kon­tuan edu­ki­rik, ikas­leek ere par­te har­tze­ko auke­ra izan zuten honi gal­de­rak eginez.

Haue­ta­ko entzu­le batek Pales­ti­na­ri lagun­tze­ko modu­rik ego­kie­na zein den gal­de­tu zion eta Anwua­rrek BOI­KO­TA­ren gaia azpi­ma­rra­tu bai­tu, azken finean Pales­ti­na­rren­tzat mun­duan zehar egin dai­te­keen elkar­ta­su­nik hobe­re­na dela­ko eta Aska­pe­na horre­tan lanean ari dela eta zorio­nez gero eta jen­dar­te era­gi­le gehia­go ere bai, bere esa­ne­tan, hori dela eta bes­te alde bate­tik hitzal­dia­ren amaie­ran Mane­xek (Bus­tu­rial­de­ko Aska­pe­na lan tal­de­ko par­tai­de Ber­meo­ta­rra) ISRAEL BOIKOTA egi­tea­ren dina­mi­ka­ren non­dik nora­koak, zer­ga­tia eta garrn­tzia azal­du du, egun­go koiun­tu­ra kon­tuan har­tuz MAYU­MA­NAk Bil­bon egin­go duen ikus­ki­zun sio­nis­ta­ri boi­ko­ta egi­tea­ren mezua zabal­duz ere.

Bus­tu­rial­de­ko Askapena

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *