Ante los recor­tes de dere­chos socia­les y laborales..a la calle!!! HERRIAabian

La situa­ción socio­eco­nó­mi­ca de la pobla­ción ha empeo­ra­do en las últi­mas fechas. Aun­que des­de las eli­tes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas se nos habla a tra­vés de sus gran­des medios de comu­ni­ca­ción de “bro­tes ver­des”, la reali­dad en Eus­kal Herria es que se siguen recor­tan­do los dere­chos labo­ra­les y socia­les de la pobla­ción. Se están dise­ñan­do dife­ren­tes leyes, decre­tos, refor­mas, direc­ti­vas, medi­das anti-cri­sis, etc., para que la patro­nal y la ban­ca sigan acu­mu­lan­do bene­fi­cios a cos­ta de empeo­rar las con­di­cio­nes de vida de la mayo­ría de la pobla­ción. Es el caso, por ejem­plo, de la futu­ra refor­ma labo­ral con la que nos quie­ren hacer tra­ba­jar más y en peo­res con­di­cio­nes; o de la pró­xi­ma refor­ma de las pen­sio­nes, que pre­ten­de variar el cálcu­lo de las coti­za­cio­nes con el obje­ti­vo de que se nos que­de una pen­sión aún más baja o de que nos bus­que­mos la vida median­te pla­nes de pen­sio­nes pri­va­dos, que sólo bene­fi­cian a los espe­cu­la­do­res de nues­tras vidas, a la ban­ca. Y esto suce­de mien­tras en nues­tro pue­blo más de 180.000 per­so­nas están des­em­plea­das, miles de per­so­nas tie­nen con­tra­tos pre­ca­rios o están ame­na­za­das por EREs, casi 350.000 per­so­nas pen­sio­nis­tas reci­ben ingre­sos infe­rio­res al umbral de la pobreza…

Demo­cra­ti­za­ción de la eco­no­mía y sobe­ra­nía económica
Des­de HERRIAa­bian! cree­mos que la ausen­cia de sobe­ra­nía en mate­ria eco­nó­mi­ca pro­pi­cia que muchos de esos recor­tes ven­gan impues­tos a Eus­kal Herria des­de Euro­pa, Madrid o París, por lo que exi­gi­mos ins­tru­men­tos para que poda­mos deci­dir nues­tro futu­ro, tam­bién en el ámbi­to socio­eco­nó­mi­co. Eso sí, el pro­ble­ma no es sólo de sobe­ra­nía eco­nó­mi­ca, sino tam­bién, y sobre todo, de fal­ta de demo­cra­cia eco­nó­mi­ca. Y es que, en los casos en los que exis­te posi­bi­li­dad de defi­nir las actua­cio­nes des­de las ins­ti­tu­cio­nes hoy en día vigen­tes en Eus­kal Herria tam­po­co se están garan­ti­zan­do los dere­chos de la pobla­ción, ya que obser­va­mos que se está pri­van­do de la par­ti­ci­pa­ción en las deci­sio­nes eco­nó­mi­cas a la pobla­ción, y en espe­cial a los agen­tes que plan­tean cam­bios en la for­ma de hacer las cosas. Por ello exi­gi­mos que quie­nes día a día saca­mos con nues­tro esfuer­zo este pue­blo ade­lan­te, poda­mos par­ti­ci­par en estas decisiones.

Hay que salir a la calle
Ante estos recor­tes, cree­mos que es el momen­to de salir a la calle a defen­der nues­tros dere­chos y a rei­vin­di­car el cam­bio social que nece­si­ta nues­tro pue­blo, tal y como ha suce­di­do el 3 de mar­zo, el 8 de mar­zo y duran­te la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res. En este sen­ti­do, ani­ma­mos a la pobla­ción a par­ti­ci­par en las dife­ren­tes movi­li­za­cio­nes con­vo­ca­das en pró­xi­mas fechas por dife­ren­tes agen­tes para denun­ciar estos recor­tes de dere­chos y apos­tar por el cam­bio social, entre las que destacamos:
1. Dere­chos de las per­so­nas pen­sio­nis­tas: Con­cen­tra­ción en Iru­ñea, con­vo­ca­da por Sasoia, el pró­xi­mo 18 de mar­zo a las 12.30 ante el Monu­men­to de Los Fue­ros, para exi­gir unas pen­sio­nes dignas.
2. Dife­ren­tes movi­li­za­cio­nes por los dere­chos de las per­so­nas migran­tes el día 21 de mar­zo. Asi­mis­mo, ani­ma­mos a tomar par­te en la mar­cha que par­ti­rá des­de el cen­tro de deten­ción de Hen­daia y que fina­li­za­rá en Irun el pró­xi­mo 20 de mar­zo a las 17:30 y en las dife­ren­tes con­cen­tra­cio­nes que ten­drán lugar en las capi­ta­les de Hego Eus­kal Herria, tam­bién a favor de los dere­chos de las per­so­nas migran­tes el 22 de marzo.
3. Con­tra la Refor­ma Labo­ral y la Refor­ma de Pen­sio­nes: El 27 de mar­zo se harán movi­li­za­cio­nes en las cua­tro capi­ta­les de Hego Eus­kal Herria con­vo­ca­das por la mayo­ría sin­di­cal para denun­ciar el recor­te de dere­chos que van a supo­ner la Refor­ma Labo­ral y la Refor­ma de Pen­sio­nes anun­cia­das por el Esta­do español.

En Eus­kal Herria, a 16 de mar­zo de 2010
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Herri­ta­rron egoe­ra sozioe­ko­no­mi­koa oker­tu egin da azke­nen­go bola­dan. Nahiz eta eko­no­mia­ren eta poli­ti­ka­ren eli­teak, beren heda­bi­deen bitar­tez, “kimu ber­deez” min­tzatzen zaiz­ki­gun, Eus­kal Herria­ren errea­li­ta­tea herri­ta­rron esku­bi­de sozia­lak eta labo­ra­lak murriz­ten jarraitzen ari dire­la da.
Ezar­tzen ari diz­ki­gu­ten legeak, dekre­tuak, erre­for­mak, zuzen­ta­rauak,… patro­na­lak eta ban­kak, biz­tan­le­ri gehie­na­ren bizitza bal­din­tzak kas­kar­tzea­ren lepo­tik, ira­ba­ziak pilatzen iraun ditza­ten disei­na­tuak dau­de. Honen leku­ko etor­ki­zu­nean eza­rri­ko digu­ten erre­for­ma labo­ra­la, zei­na­ren bitar­tez egoe­ra kax­ka­rra­goe­tan eta gehia­go lan egin ara­zi nahi digu­te­la­rik, edo­ta pen­tsioen erre­for­ma, hura balia­tuz koti­za­zioen zen­ba­ke­ta alda­tu nahi dute­la­rik kobra­tu behar dugun pen­tsioa murriz­tu dadin edo baka­rrik ban­ka­ren­tzat, hau da gure bizitzen espe­ku­latzai­leen­tzat onu­ra­ga­rriak diren Pen­tsio Plan pri­ba­tuak egi­te­ra behar­tu­ko gai­tuz­te­la­rik. Eta guz­ti hau, 180.000 lan­ga­be­tu baino gehia­go, mila­ka lagun behin-behi­ne­ko kon­tra­tue­kin edo EEEn metxu­pean, ia 350.000 pen­tsio­dun pobre­zia­ren muga­tik behe­ra dau­den bitar­tean ger­tatzen ari da.

Eko­no­mia­ren demo­kra­ti­za­zioa eta subirautza ekonomikoa
HERRIAabian!etik uste dugu eko­no­mia arloan buru­ja­betza­rik ez iza­nak era­gi­ten du murriz­ke­ta horie­ta­ko asko Euro­pak, Madri­lek edo Pari­sek Eus­kal Herria­ri eza­rri iza­na. Horre­ga­tik hain zuzen, esprru eko­no­mi­koan ere, gure etor­ki­zu­na era­ba­ki ahal iza­te­ko tres­nak, hau da subirautza eko­no­mi­koa gal­de­gi­ten dugu. Hori bai, ara­zoa ez datza buru­ja­betza eko­no­mi­ko hutsean, bai­zik eta, eta batik bat, eko­no­mia-demo­kra­zia ezean. Kon­tua zera da, egun Eus­kal Herrian inda­rrean dau­den era­kun­dee­ta­tik eki­me­nak zehaz­te­ko auke­ra dagoe­nean ere, ez dira biz­tan­le­goa­ren esku­bi­deak ber­matzen ari: ikus­ten bai­tu­gu alda­ke­ta­ren alde ager­tzen diren era­gi­leei eko­no­mia era­ba­kie­tan par­te-har­tzea ukatzen zaie­la. Horre­ga­tik, hain zuzen, herri hau gure esfor­tzua­re­kin egu­nez egun aurre­ra ate­ratzen dugu­nok era­ba­ki horie­tan par­te har­tzea alda­rri­katzen dugu.

Kale­ra ate­ra beha­rra dago
Murriz­ke­ta hauen aurrean, martxoa­ren 3an, martxoa­ren 8an eta Ema­ku­meen Mun­du Martxan egin genuen beza­la, gure esku­bi­deak defen­datze­ra eta alda­ke­ta sozia­la alda­rri­katze­ra kale­ra ate­ratze­ko ordua bade­la uste dugu. Zen­tzu hone­tan, data hur­bi­le­ne­tan era­gi­le ezber­di­nek esku­bi­de hauen murriz­ke­ta salatze­ko eta alda­ke­ta sozia­la alda­rri­katze­ko anto­la­tu izan dituz­ten mobi­li­za­zio ezber­di­ne­tan herri­ta­rrak par­te har­tze­ra ani­matzen ditu­gu. Deial­di hoien artean hurren­goak azpi­ma­rratzen ditugu:
1. Pen­tsio­nis­ten esku­bi­deak: Sasoiak dei­tu­rik, martxoa­ren 18an, eguer­di­ko 12.30etan Foruen Oroi­ga­rria­ren parean pen­tsio dui­nak alda­rri­katze­ko ospa­tu­ko den elkarretaratzea.
2. Martxoa­ren 21ean, per­tso­na migran­teen esku­bi­deen alde ospa­tu­ko diren mobi­li­za­zio ezber­di­nak. Era berean, bai­ta ere migratzai­leen esku­bi­deen defen­tsan, martxoa­ren 20an, arratsal­de­ko 17.30etan Hen­daia­ko deten­tzio zen­tru­tik abia­tu eta Iru­nen amai­tu­ko den martxan eta martxoa­ren 22an Hego Eus­kal Herri­ko hiri­bu­rue­tan buru­tu­ko diren elka­rre­ta­ratzee­tan par­te har­tze­ra ani­matzen ditu­gu herritarrak.
3. Erre­for­ma labo­ra­la eta pen­tsioen erre­for­ma­ren aur­ka: martxoa­ren 27an, gehien­go sin­di­ka­lak dei­tu­ta, Hego Eus­kal Herri­ko lau hiri­bu­rue­tan Esta­tu espai­no­lak ira­ga­rri dituen erre­for­ma labo­ral eta pen­tsioen erre­for­mak eka­rri­ko dituz­ten esku­bi­deen murriz­ke­tak salatze­ko mobi­li­za­zioak buru­tu­ko dira.

Eus­kal Herrian, 2010eko martxoa­ren 16a

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *