[Fotos] La mar­cha mun­dial de las muje­res, pasa por Bilbo

NUESTRA ROPA NO SE COSE SOLA

En el mar­co de la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res de Eus­kal Herria, cuyo eje cen­tral en Biz­kaia es la pre­ca­rie­dad, esta maña­na en la Gran Vía de Bil­bao un gru­po de muje­res de esta pla­ta­for­ma ha repre­sen­ta­do y denun­cia­do la explo­ta­ción de miles de muje­res que tra­ba­jan en el sec­tor tex­til. Y es que en la actua­li­dad el 90% de las per­so­nas que tra­ba­jan en la indus­tria de la ropa son muje­res y 3 de cada 5 lo hacen sin con­tra­to ni cober­tu­ra social.

Con la acción de esta maña­na se pre­ten­de denun­ciar a las empre­sas e ins­ti­tu­cio­nes impli­ca­das y con­cien­ciar a la ciu­da­da­nía sobre la impor­tan­cia del con­su­mo res­pon­sa­ble. ter­mi­nan­do en Iru­ña el 13 de marzo.

Pla­ta­for­ma de la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res de Bilbao

GURE ERROPA EZ DA BEREZ JOSTEN

Eh‑a gurutza­tu­ko duen Mun­du Martxa­ren ari­ra, ema­ku­meon pre­ka­rie­ta­tea gai nagu­sitzat duten Biz­kai­ko hiri­bu­ruan, Mun­du Martxa­ko pla­ta­for­ma osatzen duten ema­ku­me ezder­di­nek eki­men bat buru­tu dute goi­ze­ko 12ak alde­ra. Ber­tan, jan­tzi­gin­tzan dihar­du­ten mila­ka ema­ku­meek jasatzen duten explo­ta­zio egoe­ra zala­tu dute. Esan beha­rre­koa da jan­tzi­gin­tzan lan egi­ten duten lan­gi­leen %90 ema­ku­meak dire­la eta bos­te­tik hiruk kon­tra­tu eta babes sozia­lik gabe dihar dutela.

Gaur goi­ze­ko eki­me­na­ren hel­bu­rua jan­tzi­gin­tza mun­du­ko enpre­sak eta isti­tu­zioak zalatzea izan da, jen­dear­tea kon­tsu­mo ardu­ratsua­ren garran­tziaz ohar­ta­raz­tea­re­kin bate­ra. Gaur arras­tian Mun­du Martxak Bil­bo­ko kaleak morez mar­goz­tu­ko ditu eta hurren­go egu­ne­tan bere ibil­bi­de eta eki­me­nak Eus­kal Herri­ko herri ezber­di­ne­ta­tik jarrai­tu­ko dute, Martxoa­ren hamahi­ru­rar­te Iru­ñean amaie­ra­ko jaial­dia izan­go delarik.

Bil­bo­ko Eus­kal Herri­ko Mun­du Martxa­ra­ko Plataforma

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *