Asel eta Maputxe herria­re­ki­ko elkar­ta­su­nak ez du etenik

Asel Luza­rra­ga­ren kasua salatze­ko eta maputxeen egoe­ra Eus­kal Herri osoan zehar eza­gu­ta­raz­te­ko dagoen eki­men ezber­di­nen birak ez du ete­nik. Adi­bi­de gisa, atzo Ger­ni­ka­ko gaz­tetxean izan­da­ko hitzal­dia. 30 lagun izan ziren gai honen ingu­ru­ko sola­sal­dian par­te har­tu zute­nak. Hiz­la­riak Edor­ta Jime­nez (Eus­kal idaz­lea eta PEN klu­be­ko kidea), Jose­ba Mar­tos (Hack​.ing Bada­ki­gu infor­ma­ti­ka elkar­te­ko kidea) eta Julen Zulai­ka (pasa­den urtean Wall Mapun egon­da­ko bri­ga­dis­ta, Aska­pe­na­ko kidea) izan ziren.

Ase­len egun­go egoe­raz, maputxe herria­re­kin duen lotu­raz, Txi­le­ko gober­nuak Maputxe herria­ri inpo­satzen dion erre­pre­sioaz, Maputxe herria­ren erre­sis­ten­tziaz eta inter­na­zio­na­lis­moaz min­tzo ziren bes­teak beste.

Esan beza­la hitzal­di eta eki­men gehia­go izan­go dira egu­no­tan gure herrian barre­na. Jarraian ger­tu­ko ziten infor­ma­zioa duzue:

HITZALDIA: Bil­bon Martxoa­ren 10ean 19:00etan Burtsan.

HITZALDIA: Tolo­san martxoa­ren 11n 19:00etan Kul­tur Etxe­ko are­to ttikian.

KONTZENTRAZIOA: Egue­ne­ro 20:00etan Bil­bo­ko pla­za Biribilean.

Ani­ma­tu ta par­te hartu!

gure alde­tik besar­ka­da bat Asel eta Maputxe herriari!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *