L’e­xèr­cit israe­lià deté una col·laboradora de L’ACCENT a Rama­llah por L Accent

Aquest diu­men­ge 7 de gener a les 3 de la mati­na­da ha estat detin­gu­da a Rama­llah (Pales­ti­na) l’ac­ti­vis­ta cata­la­na Ariad­na Jové. Jové ha estat detin­gu­da al seu apar­ta­ment amb una altra acti­vis­ta aus­tra­lia­na. El motiu de l’a­rrest seria que els hau­rien cadu­cat els per­mi­sos d’es­ta­da a Israel.

Ariad­na Jové és col·laboradora de L’ACCENT. Amb les seves crò­ni­ques, ha infor­mat des de Cis­jor­dà­nia sobre les con­se­qüèn­cies de l’o­cu­pa­ció israeliana.

» Crò­ni­ca publi­ca­da més recent­ment a L’ACCENT d’A­riad­na Jové: Israel i el sis­te­ma de carre­te­res de l’apartheid

Fami­liars i amics estan tre­ba­llant per impe­dir que sigui expul­sa­da per l’Es­tat israelià.

Tal com han difós els com­panys de les detin­gu­des, al moment de la deten­ció hi havia pre­sent Ryan Olan­der, acti­vis­ta d’ISM, nord-ame­ri­cà. Olan­der ha expli­cat que han esat uns deu els sol­dats que, a la força, han entrat a l’a­par­ta­ment dema­nant els pas­sa­ports de tothom i pro­ce­dint, pos­te­rior­ment, a la deten­ció de les dues acti­vists, Ariad­na i Brid­get­te, per no tenir els visats en regla.

Els sol­dats han con­fis­cat tam­bé càme­res de video, un ordi­na­dor, ban­de­res i insig­nies pro-pales­ti­nes, així com els for­mu­la­ris de regis­tre de tots els volun­ta­ris que tre­ba­llen amb el Movi­ment de Soli­da­ri­tat Inter­na­cio­nal, ISM.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *