La CUP fa una darre­ra cri­da a par­ti­ci­par a les con­sul­tes del 28‑F

La CUP fa una darre­ra cri­da a par­ti­ci­par a les con­sul­tes del 28‑F i en des­ta­ca el seu exer­ci­ci inte­gra­dor. La Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar (CUP) ha emès avui un comu­ni­cat dema­nant a la ciu­ta­da­nia que està cita­da a les urnes el pro­per diu­men­ge dia 28 de febrer que s’acosti als col·legis elec­to­rals i eme­ti un vot afir­ma­tiu per la inde­pen­dèn­cia. L’organització des­ta­ca la volun­tat de l’organització de les con­sul­tes d’estendre el dret a vot a tota la ciu­ta­da­nia, inde­pen­dent­ment de la situa­ció legal con­ce­di­da per l’Estat espanyol. 
La mili­tàn­cia de la CUP fou impul­so­ra de la pri­me­ra con­sul­ta a Arenys de Munt i des­prés ha seguit col·laborant acti­va­ment en l’organització de l’onada de refe­rèn­dums arreu del Prin­ci­pat. En aques­ta oca­sió, el 28 de febrer, la CUP és pre­sent a loca­li­tats com El Ven­drell, Molins de Rei o Vilas­sar de Mar. L’organització vol que en aques­ta oca­sió la jor­na­da tam­bé esde­vin­gui un èxit ciu­ta­dà i en aquest sen­tit fa una cri­da a totes aque­lles per­so­nes que en tin­guin opor­tu­ni­tat per­què s’apropin a les urnes. Recor­da que aquest és dels exer­ci­cis més grans d’autoorganització popu­lar mai realitzats al país, ja que en cloure’s la següent ron­da de con­sul­tes, pre­vis­tes pel 25 d’abril, més de doa mili­ons de per­so­nes hau­ran pogut eme­tre el seu vot sobre la inde­pen­dèn­cia nacio­nal.

La CUP des­ta­ca molt espe­cial­ment el model d’autodeterminació que impul­sen les con­sul­tes, on totes les per­so­nes que viuen als muni­ci­pis són cri­da­des a par­ti­ci­par. Enfront d’un esta­ta­lis­me fran­cès o espan­yol que mar­gi­na les per­so­nes en situa­ció legal irre­gu­lar, el movi­ment inde­pen­den­tis­ta cata­là fa una pro­pos­ta de futur radi­cal­ment dife­rent: un país lliu­re i amb igual­tat de con­di­cions per a tothom. Davant de l’auge de la xeno­fò­bia – amb exem­ples recents com el del con­sis­to­ri de Vic, que pre­te­nia con­di­cio­nar el padró a la situa­ció regu­lar a l’Estat espan­yol de la per­so­na nou­vin­gu­da – la CUP con­si­de­ra molt impor­tant que l’independentisme sigui aban­de­rat en la defen­sa dels drets de totes les persones.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *