28 F: con­sul­tes per la inde­pen­dèn­cia, participa!

Aquest diu­men­ge 28 de febrer dife­rents pobles cata­lans cele­bren la con­sul­ta per la inde­pen­dèn­cia des­prés de l’è­xit de les con­vo­ca­tò­ries del 13 de des­em­bre pas­sat. La CUP vol ani­mar apro­xi­ma­da­maent 300.000 cata­lans que tenen dret a vot durant aques­ta jor­na­da a par­ti­ci­par acti­va­ment a la con­sul­ta. (La CUP fa una darre­ra cri­da a par­ti­ci­par a les con­sul­tes del 28‑F)
Aquest diu­men­ge 28 de febrer més de 300.000 per­so­nes estan cri­da­des a les urnes en 80 muni­ci­pis per dir SÍ o NO a la inde­pen­dèn­cia de la nació catalana.

Aques­ta ton­ga­da de con­sul­tes ha tin­gut un menor res­sò medià­tic, des­prés que aquest ja hagi estat explo­tat el pas­sat 13‑D, i tam­bé ha tin­gut una menor inge­rèn­cia dels par­tits i per­so­na­li­tats polí­ti­ques de la constel·lació sobi­ra­nis­ta. Aquests refe­rèn­dums seran, doncs, una pro­va de foc per a pro­var la capa­ci­tat mobi­litza­do­ra de les comis­sions orga­nitza­do­res locals.

Tam­bé en aques­ta nova ton­ga­da, la impli­ca­ció dels ajun­ta­ments ha estat major. Des­prés que la inter­ven­ció de la jus­tí­cia espan­yo­la es con­ver­tís en el millor dina­mitza­dor de les con­sul­tes, l’a­me­naça de l’es­tat ha des­apa­re­gut de moment d’es­ce­na. Això ha fet que dels 80 muni­ci­pis, en una quin­ze­na l’a­jun­ta­ment hagi cedit locals, infras­truc­tu­res i fins i tot hagi enco­rat­jat la ciu­ta­da­nia a par­ti­ci­par al refe­rèn­dum.

En des­enes d’a­quests muni­ci­pis l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta par­ti­ci­pa acti­va­ment en les comis­sions orga­nitza­do­res. La CUP, que fou qui impul­sà la pri­me­ra de les con­sul­tes a Arenys de Munt, ha emès un comu­ni­cat ins­tant la gent dels 80 muni­ci­pis a anar a votar. Tam­bé ha recor­dat el paper inte­gra­dor dels refe­rèn­dums, sobre­tot arran dels darrers inci­dents xenò­fobs. La CUP des­ta­ca molt espe­cial­ment el model d’autodeterminació que impul­sen les con­sul­tes, on totes les per­so­nes que viuen als muni­ci­pis són cri­da­des a par­ti­ci­par. Segons l’or­ga­nitza­ció, «enfront d’un esta­ta­lis­me fran­cès o espan­yol que mar­gi­na les per­so­nes en situa­ció legal irre­gu­lar, el movi­ment inde­pen­den­tis­ta cata­là fa una pro­pos­ta de futur radi­cal­ment dife­rent: un país lliu­re i amb igual­tat de con­di­cions per a tothom».

nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *