Comu­ni­cat arran de les últi­mes iden­ti­fi­ca­cions i segui­ments poli­cials a Cas­te­lló (Enda­vant)

L’as­sem­blea de la Pla­na denun­cia recents casos d’i­den­ti­fi­ca­cions i segui­ments de mili­tants dels movi­ments socials, així com de tre­ba­lla­dors imm­mi­grants i, en con­cert, l’as­set­ja­ment a un com­pany de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta el 19 de gener passat.

En els dos últims mesos s’es­tan pro­duint mol­tes iden­ti­fi­ca­cions i segui­ments poli­cials a mili­tants de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i dels movi­ments socials de Cas­te­lló amb una cla­ra inten­ció inti­mi­da­tò­ria i de con­trol social.

A ban­da de molts altres casos, recent­ment un mem­bre de l’EI denun­cia que el pas­sat dimarts 19 de gener eixia d’u­na ofi­ci­na del Ser­vef (Ser­vei valen­cià d’o­cu­pa­ció i for­ma­ció), on tenia una cita prè­via i l’es­ta­ven espe­rant una patru­lla amb 2 agents de la poli­cia espan­yo­la uni­for­mats. Només eixir els poli­cies “nacio­nals” es van col·locar enmig del carrer Ramon Llull can­to­na­da amb el carrer Herre­ros, inter­rom­pent el tràn­sit, i el van atu­rar arbi­trà­ria­ment, espe­rant-lo cla­ra­ment en una acció que parei­xia prè­via­ment assa­ja­da. Li van dema­nar el DNI, i l’a­dreça on viu (doncs al DNI en té una altra). El van regis­trar i li van tro­bat uns papers de l’a­tur on apa­rei­xia la seua adreça. Va estar 20 minuts retin­gut men­tre par­la­ven per telè­fon per com­pro­var les seues dades i s’as­se­gu­ra­ren que que­da­va tot apun­tat a una lli­bre­ta (nom i cog­noms, dni i adreça). Tam­bé li han pre­gun­tat si havia estat mai detin­gut, on vivia abans i el motiu de la seua estàn­cia a Cas­te­lló. A part d’açò, han anat iden­ti­fi­cant immi­grants, no esco­llits alea­tò­ria­ment sinó pel seu color de pell. Amb tot, el trac­te rebut en tot moment va ser correcte.

Cal denun­ciar que aquests fets mos­tren que amb l’ac­tual cri­si eco­nò­mi­ca que asso­la els Paï­sos Cata­lans, el govern de Zapa­te­ro només té una recep­ta: repri­mir la dis­si­dèn­cia i la pobre­sa. Ens volen a tots callats a casa i ara que els immi­grants ja no els són útils, els volen treu­re il·legalment els pocs drets que tenen, amb la col·laboració dels ser­veis públics de tre­ball com el Ser­vef o dels ajun­ta­ments, tal i com pro­po­sa­va l’A­jun­ta­ment de Vic amb una nova nor­ma­ti­va d’em­pa­dro­na­ment més restrictiva.

Des de l’as­sem­blea d’En­da­vant de la Pla­na no ens dei­xa­rem inti­mi­dar i con­ti­nua­rem llui­tant con­tra la cri­si i l’o­cu­pa­ció espanyola.

Prou repres­sió, fora les for­ces d’o­cu­pa­ció espanyoles!

8 de febrer de 2010

Assem­blea d’En­da­vant de la Plana

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *