Movi­li­za­cio­nes para este fín de sema­na denun­cian­do la apli­ca­ción de la tor­tu­ra

Tor­tu­ra­ren aur­ka mobi­li­za­zio uga­ri buru­tu­ko dira aste­bu­ru hone­tan

Eus­kal Herrian orain­dik orain tor­tu­ra errea­li­ta­tea dela azpi­ma­rra­tu du Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak. Mobi­li­za­zio eta eki­me­nak izan­go dira.

OTSAILAK 13, TORTURAREN AURKAKO MOBILIZAZIOAK:

ARABA:

Gas­teiz:

Elka­rre­ta­ratzea, 12:00etan PSE-ko egoitza­ren aurrean.

Lau­dio:

Karro­zen des­fi­lea­ren bai­tan paro­dia.

NAFARROA:

Iru­ñea:

Hitzal­dia:

11:30etan Ins­ti­tu­to Pla­za de la Cru­zen.

- Martxe­lo Ota­men­di

- TAT

- Coor­di­na­do­ra para la pre­ben­cion de la tor­tu­ra

- Psi­ko­lo bat

- Medi­ku bat

- Abo­ka­tu bat

GIPUZKOA:

Arra­sa­te:

Arratsal­de­ko 19:00etan mani­fes­ta­zioa pla­za­tik.

Geta­ria:

12:00etatik 13:00etara elka­rre­ta­ratzea.

Zumaia:

19:30etan elka­rre­ta­ratzea pla­zan.

Oiar­tzun:

Intxi­xuen eto­rre­ran paro­dia.

Elgoi­bar:

Astean zehar era­kus­ke­ta.

Egu­nean antzer­kia eta arratsal­dea mani­fes­ta­zioa.

Sora­lu­ze:

Astean zehar paro­dia eta bideo ema­nal­dia.

Egu­nean mani­fes­ta­zioa.

Ordi­zia: Eskual­de mai­la­koa

Era­kus­ke­ta pla­za nagu­sian

11:00etan hitzal­dia TAT-en esku­tik Barre­na kul­tur etxean.

14:00etan Ber­tso Baz­ka­ria gaz­tetxean

19:00etan mani­fes­ta­zioa pla­za­tik abia­tu­ta

Gauean kon­tzer­tuak Gaz­tetxean ( Bideoak bota­ko dira).

Intxau­rron­do:

- Otsai­lak 8, eki­men ikus­ga­rria pol­tsak era­bi­liz.

- Otsai­lak 11, TAT-en hitzal­dia, 19:00etan Zulo Zaha­rren

Zarautz:

Eguer­dian paro­dia

Arratsal­de­ko 19:30etan mani­fes­ta­zioa pla­za­tik-

Donos­tia:

Hiri­bu­ru­ko mani­fes­ta­zioa 17:30etan Bule­ba­rre­tik.

Zizur­kil:

Eskual­de mai­la­koa

Otsai­lak 12, Hitzal­dia

Otsai­lak 13

- 9:00etan Men­di martxa

- 12:00etan Mani­fa eta eki­tal­dia

BIZKAIA:

Bil­bo:

Otsai­la­ren 12an, 19:30etan PSOE­ko egoitza­ren aurrean.

Leioa:

Otsai­la­ren 12an eskual­de­ko mani­fes­ta­zioa, 20:00etan Bou­le­var­dean.

Algor­ta:

Otsai­la­ren 13an elka­rre­ta­ratzea. 13:00etan Telletxen.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *